Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
604z dziś
4910z ostatnich 7 dni
19879z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli budynków

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli budynków

Data zamieszczenia: 2022-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 601 393 710
zamowienia@ibprs.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 601 393 710
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli budynków Instytutu, znajdujących się w Warszawie i Bydgoszczy, zgodnie z art.. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

CPV: 71356100-9

Dokument nr: DA.210.188.2022.DA/ZG

Składanie ofert:
Termin, miejsce i sposób składnia ofert
1. Ofertę należy przesłać do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00
2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@ibprs.pl.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji zamówienia
W przypadku dużego budynku w Warszawie zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2022 r.
W przypadku mniejszych budynków w Bydgoszczy zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 20 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Zamówienie zostanie złożone w dn. 23.11.2022 r. po terminie składania ofert, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. zakres świadczenia usług
zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego.
3. warunki płatności
należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21
2
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie przekazanie protokołów z przeprowadzonej kontroli.
V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Zamawiający odstępuję od stawiania warunków udziału w zapytaniu ofertowym
4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
5. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert
VIII. Termin związania z ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IX. Opis przygotowania oferty
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie.
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedna ofertę.
3
X. Opis sposobu obliczania ceny
1. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, cyfrowo i słownie, wskazując również cenę netto oraz stawkę należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, upusty, rabaty, koszty dojazdu itp.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XI. Kryteria oceny ofert Kryterium oceny ofert będzie cena - 100%
XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
XIII. Uwagi końcowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia Zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny;
2) dokonania zmian w Zapytaniu ofertowym na każdym etapie bez podania przyczyny;
3) rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert;
4) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
5) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
6) negocjacji ostatecznej ceny oferty z Wykonawcami którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu
Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
o p. Marcin Sokołowski, tel. 601 393 710, e-mail: marcin.sokolowski@ibprs.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.