Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa dostawy i wymiany zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem,...

Przedmiot:

Usługa dostawy i wymiany zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem, zamontowanego jako element układu grzewczego kotła pelitowego

Data zamieszczenia: 2022-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pułtusk
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel. (23) 306 72 01, faks (23) 692 42 96
anna.podgrudna@pultusk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (23) 306 72 01,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące: Zastępczego wykonania robót - usługa dostawy i wymiany zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem, zamontowanego jako element układu grzewczego kotła pelitowego, w miejscowości Pułtusk, na terenie Gminy Pułtusk, Ul. Jana Pawła II w ramach projektu zadania pn.: ,,Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk - część I: kotły pelitowe, olejowe, zgazowujące drewno":
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zastępcze wykonanie robót - usługa dostawy i wymiany zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem, zamontowanego jako element układu grzewczego kotła pelitowego, w miejscowości Pułtusk, na terenie Gminy Pułtusk, Ul. Jana Pawła II w ramach projektu zadania pn.: ,,Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk - część I: kotły pelitowe, olejowe, zgazowujące drewno":

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku w dniu 23.11.2022r. o godz. 12;15

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę wg załączonego wzoru (załącznik nr 1), należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk) w biurze podawczym w godz.ch pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: IPŚP.042.08.2020 - Zastępcze wykonanie robót: usługa dostawy i wymiany zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem, na terenie gminy Pułtusk, miasto Pułtusk, Ul. Jana Pawła II - ,,Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy
Pułtusk - część I: kotły pelletowe, olejowe, zgazowujące drewno" lub przekazać na adres e-mail: anna.podgrudna@pultusk.pl
do dnia 23.11.2022r. (środa) do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
02.12.2022r.
Miejsce wykonania zamówienia:
Teren Gminy Pułtusk, miasto Pułtusk, Ul. Jana Pawła II.

Wymagania:
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie wyłączenia zgodnie z art.2. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania-załącznik nr 1. Oferta powinna:
1) być opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi polegające na usłudze montażu urządzeń grzewczych. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia np. referencje, protokoły odbioru z adnotacją o prawidłowej wykonanej usłudze.
VIII. Oferta:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Strony oferty muszą być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane oraz zaparafowane. Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Oferta musi zawierać:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Uzupełniony wykaz usług (zał. nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Kontakt:
Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami i udzielanie informacji oraz odpowiedzi na pytania na temat zamówienia jest:
- Anna Podgrudna, 23 306 72 23, e-mail: anna.podgrudna@pultusk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.