Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Organizacyjna sprzedaży paliwa stałego

Przedmiot:

Organizacyjna sprzedaży paliwa stałego

Data zamieszczenia: 2022-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin
powiat: sieradzki
Tel. 438214095
ugburzenin@ugburzenin.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Burzenin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 438214095
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W imieniu Gminy Burzenin ( ,,Zamawiającego") zapraszam do złożenia oferty w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy ramach zamówienia z zakresu transportu i gospodarki magazynowej paliwa stałego.

2. Przedmiot zapytania ofertowego:
2.1. Obsługa techniczno - organizacyjna sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Burzenin, prowadzonej na podstawie art. 5 ust. 5 pkt. 3) Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
3. Rodzaj zamówienia i tryb postępowania
Usługa w trybie zapytania ofertowego, publikowanego na stronie internetowej https://www.ugburzenin.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
1) wyznaczeniu i udostępnieniu punktu (punktów) składowania i dystrybuowania paliwa stałego (asortymentów węgla kamiennego), a zlokalizowanego na terenie Gminy Burzenin, wyposażonego w utwardzony plac, legalizowaną wagę samochodową, ładowarkę mechaniczną lub podobny środek załadunku na środki transportu dostępny w tym punkcie, zaplecze techniczno / biurowe, służące do obsługi osób odbierających paliwo,
2) transporcie węgla z miejsca składowania wyznaczonego przez podmiot wprowadzający (oddalony od punktu dystrybucji nie dalej niż 50km) do punktu (punktów) wskazanego przez Wykonawcę,
3) rozładunku paliwa po dowozie do punktu, załadunku na środki transportu osób odbierających paliwo stałe, wykonywaniu czynności ważenia i wydawania paliwa stałego,
4) nadzorze, rozliczaniu i bieżącemu raportowaniu Zamawiającemu ilości pobranych na stan i wydawanego paliwa i obsłużonych podmiotów uprawnionych,
5) przeprowadzaniu czynności technicznych, związanych z ewentualnymi procedurami reklamacyjnymi (np. przyjmowaniu, dokonywaniu czynności związanych ze zwrotami do podmiotu wprowadzającego, raportowaniu stanu załatwiania ewentualnej reklamacji itp.),
6) współdziałaniu z Zamawiającym w celu sprawnej i prawidłowej realizacji sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Burzenin, prowadzonej na podstawie art. 5 ust. 5 pkt. 3) Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
4.2. W ramach zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za bilansowanie pobranego i wydanego paliwa stałego oraz za prawidłowy stan ilościowo / wartościowy powierzonego paliwa stałego (gospodarkę magazynową). Paliwo stanowi bowiem materiał powierzony Wykonawcy przez Zamawiającego.
4.3. Wykonawca będzie zobowiązany do takiej organizacji składowania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a), aby było ono zgodne z właściwościami tego rodzaju towarów oraz pozwalające na odróżnienie
2
sprowadzanego w ramach Umowy sortymentu węgla kamiennego od węgla pochodzącego od innych
sprzedawców oraz w sposób pozwalający na rozróżnienie takiego węgla kamiennego według
poszczególnych sortymentów.
4.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny materialnie za dystrybucję paliwa stałego, w tym za jego
wydawanie wyłącznie na podstawie dokumentów uprawniających do dokonania wydania tego paliwa i w
ilościach wskazanych w tych, wydanych przez Zamawiającego, dokumentach.
4.5. Przewidywana, maksymalna ilość paliwa stałego, którego wymienione w pkt. 4.1. czynności będą
dotyczyć, wyniesie 1800 ton, lecz nie mniej niż 250 ton.
4.6. Zamawiający dopuszcza możliwość transportu paliwa z odległości dalszej niż 50km od Burzenina,
na co Zamawiający nie ma wpływu, a będzie to uzależnione od bieżącej dyspozycji podmiotu
wprowadzającego (sprzedawcy węgla dla Zamawiającego). W tej sytuacji Wykonawca winien wskazać w
ofercie dodatkową cenę dowozu z dalszej odległości (zryczałtowaną cenę dodatkową, naliczaną za transport
1 tony paliwa z punku oddalonego ponad 50km - o każde kolejne, maksymalnie 10 kilometrów oddalenia
tego punktu odbioru węgla do punktu dystrybucji). Zamawiający określa maksymalne, możliwe oddalenie
punktu odbioru węgla na 210km licząc od miejscowości Burzenin.
4.7. Rozliczanie z tytułu realizacji zamówienia będzie odbywać się na podstawie zestawienia ilości
prawidłowo wydanych paliw stałych i dostarczanych Zamawiającemu na tej podstawie faktur.
4.8. Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania kontroli bieżącej Wykonawcy pod względem
prawidłowości realizacji niniejszej umowy oraz do kontroli Wykonawcy lub innych uprawnionych do tego
organów w okresie realizacji umowy i po jej zakończeniu - na zasadach ogólnie obowiązujących.

Dokument nr: ORG 033.37.11.2022

Składanie ofert:
9. Miejsce termin i warunki składania ofert 9.1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Burzenin, Ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin, lub przesłać w formie elektronicznej - pocztą e-mail na adres: ugburzenin@ugburzenin.pl lub poprzez platformę e-PUAP - do dnia 23 listopada 2022 roku, do godz. 9:00. 9.2. W przypadku składania oferty pisemnie ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie, z opisem ,,Oferta na obsługę węglową".

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji przedmiotu umowy określa się do 01.03.2023 r., przy czym w zakresie wskazanym
w pkt. 4.1. ppkt. 2) - 4) - do 31.12.2022r.

Wymagania:
2. Bieg powyższych terminów rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
Dopuszcza się możliwość przedłużenia wskazanych powyżej terminów realizacji usługi na
podstawie stosownego aneksu do umowy - maksymalnie do 30.06.2023r. W takiej sytuacji
przewidywana, maksymalna ilość paliwa stałego, którego wymienione w pkt. 4.1. czynności będą
dotyczyć może być zwiększona maksymalnie do 3600 ton.
6. Termin związania z ofertą
Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 10 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków:
1) złożenie kompletnej, spełniającej warunki zapytania oferty, w wyznaczonym terminie i miejscu
(załącznik nr 1);
2) złożenie wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego kwestii przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych, od których dane te bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym - jeżeli zachodzi taka właśnie sytuacja (załącznik nr 3)
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu grupy współpracujących i spełniających
(przez każdego nich niezależnie) wymagania przedmiotu umowy podmiotów. W takiej sytuacji
składają oni jedną, wspólną ofertę (podpis osób reprezentujących każdą z firm winien być złożony pod
ofertą) i składają niezależnie (każdy odrębnie) oświadczenie dot. kwestii przetwarzania danych, o
którym mowa w ppkt. 2).
8. Zasady składania ofert:
a) oferent (grupa oferentów współpracujących) może złożyć tylko jedną ofertę,
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
c) cena wskazana w ofercie musi:
3
- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeśli występuje);
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego,
d) oferta wykonawcy musi być sporządzona w całości w języku polskim na lub według wzorca załączonego do zapytania (załącznik nr 1), trwałą techniką np. na komputerze, maszynie do pisania, lub niezmazywanym pisakiem z zachowaniem czytelności,
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
f) oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
11. Zawarcie umowy
11.1. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć niezwłocznie umowę - w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,
11.2. Zamawiający załącza do niniejszego zapytania wzór umowy (załącznik nr 2).
11.3. W przypadku złożenia oferty wspólnej podmiotów współpracujących - Zamawiający podpisze z każdym z podmiotów odrębną umowę. W takiej sytuacji warunki dotyczące minimalnej i maksymalnej, przewidywanej ilości węgla, którego będą dotyczyć czynności opisane jako przedmiot zamówienia, będą mieć odniesienie proporcjonalne do ilości podmiotów składających ofertę wspólną i w stosunku do każdego z nich.

Uwagi:
10. Kryterium i tryb wyboru ofert
10.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
10.2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podstawowego, wskazanego w pkt. 4.1. i dotyczącej pojedynczej tony paliwa / węgla (waga kryterium 90%) oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podstawowego, wskazanego w pkt. 4.6. i dotyczącej również pojedynczej tony paliwa / węgla (waga kryterium 10%).
W przypadku rozbieżności w podaniu ceny, Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto za wykonanie usługi dla 1 tony paliwa stałego.
10.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej, na stronie internetowej www.ugburzenin.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
10.4. Sposób obliczania ceny:
a) Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
b) Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w Zapytaniu ofertowym, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną,
c) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres usług określony w pkt. 4. zapytania ofertowego.
10.5. Uwaga: Zamawiający określa maksymalne wysokości cen ofertowych, powyżej których oferta będzie podlegała odrzuceniu:
a) cena brutto za usługę dotyczącą zamówienia podstawowego, opisanego w pkt. 4. zapytania (przy zakładanym transporcie z punktu odbioru oddalonego max. o 50 km od Burzenina) - 369,00 zł,
b) cena brutto za zwiększoną odległość przywozu 1 tony paliwa / węgla do punktu dystrybucji oddalonego ponad 50km - o każde kolejne, do 10 kilometrów oddalenia - 8,00 zł
13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Burzenin z siedzibą w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (j.t. Dz.U.2021 poz.1129 ze zm. ) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi techniczno - organizacyjnej sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Burzenin, prowadzonej na podstawie art. 5 ust. 5 pkt. 3) Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
12. Pozostałe informacje
12.1. Informacje dotyczące szczegółów zapytania można uzyskać pod nr tel. 43 8214095 wew. 27,
lub osobiście w siedzibie i godzinach pracy Urzędu. 12.2. Złożone oferty nie zostaną ujawnione do końca terminu ich składania. 12.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.