Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie audytu energetycznego budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie audytu energetycznego budynków

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kaliski
Plac Świętego Józefa 5
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. (62) 501-42-53, fax (62) 757-26-22, tel. 062 501 42 56
nieruchomosci@powiat.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (62) 501-42-53,
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 ZŁOTYCH,
przeprowadzony w trybie zapytania ofertowego.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego budynków,
zawierającego analizę ekonomiczno - energetyczną możliwych usprawnień, poprawę
efektywności energetycznej wraz z montażem odpowiedniego źródła ciepła dla
następujących budynków:
1) Budynek mieszkalny podpiwniczony z 4 lokalami mieszkalnymi o powierzchni
zabudowy 429.32 m 2 przy Ul. Ludowa 4, dz. nr 1824, Opatówek. Rzut pomieszczeń
(załącznik nr 4).
2) Budynek administracyjno - gospodarczy jednokondygnacyjny o powierzchni
użytkowej 558,82 m 2, , przy Ul. Ludowa 4, dz. nr 1824, Opatówek. Rzut pomieszczeń
(załącznik nr 5).
3) Budynek dworca kolejowego w części mieszkalnej. Rok budowy 1911, powierzchnia
użytkowa: 160,64 m 2 , kubatura budynku: 1854 m 3 położony na działce 194/5, Zbiersk
- Cukrownia 54. Rzut pomieszczeń (załącznik nr 6)
2. Przeprowadzona w ramach audytu analiza obejmie m.in. przegrody zewnętrzne (ściany,
dachy, stropodachy), okna, drzwi, instalacje grzewcze, źródła ciepła, instalacje
wentylacyjne, instalacje ciepłej wody użytkowej, zastosowanie źródeł odnawialnych,
w tym m.in. budowa instalacji fotowoltaicznej, montaż źródła ciepła, optymalizacja
zużycia energii elektrycznej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, itp.
3. Audytor winien posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej i być wpisany do wykazu w Centralnym rejestrze charakterystyki
energetycznej budynków.
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać opracowanie zgodnie z potrzebami
Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszt budowy i eksploatacji w
szczególności zgodnie z:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz remontowego, wzorów
kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
teremomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43poz. 346)
2) rozporządzeniem Ministra Energi z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej
oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912)
3) ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U.
z 2021 r. poz. 496)
1/54) ustawą dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 r. poz. 468)
5) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r. poz.716)
6) ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 22)
7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu
remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty,
którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
(Dz. U. nr 43 poz. 347)
8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
376)
9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065)
5. Zaleca się dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem
niniejszego zamówienia.
6. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy
w chwili jego przekazania.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy poinformuje
usunięcie wad. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania określonych
poprawek lub usunięcia wad, wyznaczy on Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy
niż 7 dni na ich dokonanie. W razie niewykonania przez Wykonawcę zmian
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy.
8. Wykonawca może wystawić fakturę za wykonanie przedmiotu umowy nie wcześniej niż
w dniu zawiadomienia go przez Zamawiającego o akceptacji przedłożonych opinii
i analiz.
9. Wykonanie przedmiotu umowy ustala się w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, na podstawie
wystawionej faktury płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez
Zamawiającego metodą podzielonej płatności (split payment).
11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych
z następujących tytułów i wysokości:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
2.000,00 zł, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo
Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy.
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
14. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonej wyżej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość wykonanego
przedmiotu umowy oraz wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
16. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące rękojmi na przedmiot zamówienia.
17. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego korzystania
2/5i rozporządzania dokumentacją, określoną w § 1 ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania praw zależnych.
Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania przedmiotu umowy
Zamawiającemu.

Dokument nr: GM.272.5.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana po terminie ich składania.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem:
" Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego budynków"
w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym
w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, kancelaria pok. nr 8 (parter).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. KRYTERIUM WYBORU:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
najniższa cena brutto danego zadania.
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:
1) formularz oferty, sporządzony wg. załącznika nr 1
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika
nr 2,
3) oryginał lub kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie
o wpisie w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.
4) oryginał lub kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
5) oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy, nie została orzeczona kara
dyscyplinarna, jak również nie zostali oni pozbawieni uprawnień zawodowych,
określonych w art. 96 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) wg załącznika nr 3,
6) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, w niniejszym
postępowaniu o udziale zamówienia i do zawarcia umowy, należy dołączyć do oferty
oryginał lub potwierdzoną notarialnie kserokopię pełnomocnictwa,
7) zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego.
2. Powyższe dokumenty załączone w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków/zapisów niniejszego
zaproszenia w trakcie trwania terminu składania ofert oraz po wyborze oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub
części bez podania przyczyny na każdym jego etapie, oraz po wyborze oferty.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
3/54. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, o przyjęciu oferty decydować będzie
data i godzina faktycznego wpływu oferty.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty/ dokumentów.
7. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana Wykonawcy
faksem, pocztą lub e-mailem.

Kontakt:
VIII. OSOBY DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Adam Janicki - tel. 062 501 42 56, e-mail: nieruchomosci@powiat.kalisz.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.