Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
77 4801460, faks 77 4801489
ug@polskacerekiew.pl
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl/pn/polskacerekiew/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: opolskie
Miasto: Polska Cerekiew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 77 4801460, faks 77
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz gminnych na terenie Gminy Polska Cerekiew w sezonie zimowym 2022-2023
Krótki opis przedmiotu zamówienia

km (w tym 19,25km dróg powiatowych oraz 26km dróg gminnych) zlokalizowanych w granicach gminy Polska Cerekiew obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie utrudnień ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową oraz opadami śniegu.
3.2.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) odśnieżanie z całej szerokości i długości jezdni, zatoczek autobusowych i parkingów;
2) likwidację powstałej śliskości zimowej na całej szerokości i długości jezdni, zatoczek autobusowych i parkingów w celu utrzymania stałego ruchu kołowego i pieszego przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych i środków
niechemicznych powodujących szorstkość nawierzchni dróg oraz usunięcie gołoledzi i oblodzenia tj. piasku, soli drogowej oraz mieszanki piasku i soli;
3) wywozu nadmiaru śniegu zalegającego na chodnikach, placach, ulicach na polecenie Zamawiającego.
4) Utrzymaniem zimowym w ramach tzw. Akcji Zima w sezonie 2022/2023, polegającym na odśnieżaniu oraz zapobieganiu i usuwaniu śliskości zimowej, objęte zostaną drogi powiatowe i gminne wg załącznika nr 1 do SWZ.
5) Drogi powiatowe i gminne zlokalizowane na terenie gminy Polska Cerekiew podczas Akcji Zima będą utrzymywane w V i IV standardzie zimowego utrzymania dróg określonych przez GDDKiA. Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi, które będą utrzymywane w określonym standardzie.
6) W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności prace zostaną wykonane na wskazanych głównych ciągach komunikacyjnych oraz w miejscach newralgicznych takich jak: strome podjazdy, łuki, skrzyżowania, przystanki autobusowe, parkingi, przejścia dla pieszych. Kierowca pojazdu płużącego ma
obowiązek wozić ze sobą, a w razie konieczności użyć do ręcznego posypywania lub odśnieżania, sprzęt typu: łopata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

CPV: 90620000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00035498, ZP.271.1.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-01-23 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Niniejsze postępowanie jest
prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy ezamawiajacy.
4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym za pośrednictwem Platformy.
7. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały
opisano w rozdziale 13 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Polska Cerekiew, Ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 4801460, e-mail: ug@polskacerekiew.pl;
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: Konsorcjum prezentowane przez NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60, e-mail: iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Państwu:
1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-01-23 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

km (w tym 19,25km dróg powiatowych oraz 26km dróg gminnych) zlokalizowanych w granicach gminy Polska Cerekiew obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie utrudnień ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową oraz opadami śniegu.
3.2.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) odśnieżanie z całej szerokości i długości jezdni, zatoczek autobusowych i parkingów;
2) likwidację powstałej śliskości zimowej na całej szerokości i długości jezdni, zatoczek autobusowych i parkingów w celu utrzymania stałego ruchu kołowego i pieszego przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych i środków
niechemicznych powodujących szorstkość nawierzchni dróg oraz usunięcie gołoledzi i oblodzenia tj. piasku, soli drogowej oraz mieszanki piasku i soli;
3) wywozu nadmiaru śniegu zalegającego na chodnikach, placach, ulicach na polecenie Zamawiającego.
4) Utrzymaniem zimowym w ramach tzw. Akcji Zima w sezonie 2022/2023, polegającym na odśnieżaniu oraz zapobieganiu i usuwaniu śliskości zimowej, objęte zostaną drogi powiatowe i gminne wg załącznika nr 1 do SWZ.
5) Drogi powiatowe i gminne zlokalizowane na terenie gminy Polska Cerekiew podczas Akcji Zima będą utrzymywane w V i IV standardzie zimowego utrzymania dróg określonych przez GDDKiA. Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi, które będą utrzymywane w określonym standardzie.
6) W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności prace zostaną wykonane na wskazanych głównych ciągach komunikacyjnych oraz w miejscach newralgicznych takich jak: strome podjazdy, łuki, skrzyżowania, przystanki autobusowe, parkingi, przejścia dla pieszych. Kierowca pojazdu płużącego ma
obowiązek wozić ze sobą, a w razie konieczności użyć do ręcznego posypywania lub odśnieżania, sprzęt typu: łopata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
L.p. Nawa kryterium Waga
1. cena całkowita brutto 60 % = 60 pkt
2. Czas reakcji na zgłoszenie 40 % = 40 pkt
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługę zimowego odśnieżania dróg o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł;
2) dysponuje co najmniej dwoma nośnikami samochodami (średni i duży)
3) dysponuje co najmniej dwoma piaskarko - solarkami;
4) dysponuje co najmniej dwoma pługami do odśnieżania (średni i ciężki);
5) dysponuje co najmniej dwoma ładowarkami (do odśnieżania i do załadunku);
6) dysponuje placem (magazynem) do składowania piasku i soli drogowej.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust.
1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i 3A do SWZ)
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Wymagana forma - pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3) formularz cenowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 11.1. 3).
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego
oświadczenia na formularzu ofertowym);
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów (jeżeli dotyczy);
8) dokumenty przedmiotowe wskazane w pkt 10.1 SWZ. (jeżeli dotyczy);
11.2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 11.1.3) SWZ, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11.3 Zapisy pkt 11.1.4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
11.4 Zapisy pkt 11.1.3), 11.1.4) i 11.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
6.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
6.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 i 6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
6.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia.
Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
6.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
L.p. Nawa kryterium Waga
1. cena całkowita brutto 60 % = 60 pkt
2. Czas reakcji na zgłoszenie 40 % = 40 pkt
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.