Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
238z dziś
4343z ostatnich 7 dni
16060z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac zduńskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac zduńskich

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
tel. 722 100 945
zp@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 722 100 945
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na: ,,Wykonanie prac zduńskich
w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach."
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zduńskich w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 następujące części:
1) naprawa piec typu koza poprzez wymianę dolnych kształtek szamotowych oraz wymiana kolanka piecowego
w lokalu mieszkalnym przy Ul. Wojska Polskiego 10/15 - termin realizacji: 3 lutego 2023 r.
2) rozebranie pieca kaflowego pokojowego i postawienie nowego pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym przy
ul. Zielonej 4/1 - termin realizacji: 3 lutego 2023 r.
3) przebudowa pieca kaflowego pokojowego w lokalu mieszkalnym przy Ul. Towarowej 13/12 -
termin realizacji: 30 stycznia 2023 r.

Dokument nr: ZP/271/1/14/2023

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku.
Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: zp@mzgk.myslowice.pl

Wymagania:
II. Tryb zamówienia
1. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130 tysięcy złotych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu
odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania ofertowego.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części postępowania.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania informacji
niezbędnych do sporządzenia oferty. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny
koszt.
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji w lokalach w dni robocze w godzinach 9:00-13:00,
po wcześniejszym umówieniu jej terminu z pracownikiem MZGK - tel. 722 100 945.
Dokumenty oraz termin składania ofert:
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem ofert, uprzejmie prosimy o wypełnienie i podpisanie przez
osobę uprawnioną Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (wskazane we
właściwym dla wykonawcy rejestrze). W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy
Bank PEKAO S.A. Oddział Mysłowice
nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043
NIP 222-00-09-027
REGON 2715707992.
3.
4.
5.
6.
VI.
dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie do dokonania takiej czynności (oryginał lub kopie
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę reprezentującą wykonawcę).
Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym wzorze Formularza ofertowego nie zostaną rozpatrzone
Zamawiający będzie publikował wszystkie informacje dot. przedmiotowego zapytania na stronie internetowej
https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne, tj.
a) odpowiedzi na ewentualne pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców przed terminem składania
ofert;
b) informację o złożonych ofertach;
c) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym
zakresie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z Wykonawcą umowa lub przekazane zostanie
wybranemu Wykonawcy zlecenie. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem
umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:
,,Wartość oferty brutto" - waga 100%
Zamawiający zastrzega, że oferowane ceny i przedstawione przez Oferentów projekty stanowią informację
publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 902) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy
przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
W przypadku, gdy wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację
zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, lub rezygnację z zamówienia.
VII.
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności:
Wykonawca przedstawi w Formularzu cenowym - Załącznik nr 1 do Zapytania, cenę jednostkową netto oraz cenę
brutto za wykonanie prac.
Cena przedstawiona przez Oferenta zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane
z realizacją prac.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu
zlecenia oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca:
Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
REGON 276255393
NIP 2220012288
Odbiorca:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21,
41-400 Mysłowice
Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zapytania muszą być kierowane pisemnie na wyżej
wymienione adresy e-mail.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji:
Elżbieta Kafka, zp@mzgk.myslowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.