Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżąca konserwacja i obsługa fontanny miejskiej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżąca konserwacja i obsługa fontanny miejskiej

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300, faks:+48 62 7642032, tel. 62 7654 409
umkalisz@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48 62 7654300,
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Bieżąca konserwacja i obsługa fontanny miejskiej ,,Noce i Dnie" w Kaliszu".

3. Przedmiot zamówienia.
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi bieżącej konserwacji i obsługi fontanny
miejskiej ,,Noce i Dnie" położonej na Placu J. Kilińskiego w Kaliszu - dwa razy
w tygodniu w okresie od 3 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r.
3.2. Zakres konserwacji i obsługi fontanny obejmuje w szczególności:
1) sprawdzenie poprawności działania fontanny - dwa razy w tygodniu (poniedziałki
i piątki), potwierdzone meldunkiem przesłanym e-mailem do Zamawiającego;
2) dbanie o czystość fontanny - czyszczenie niecek fontanny ze śmieci, liści, mycie
okładzin kamiennych niecek - według potrzeb;
3) bieżące naprawy, usuwanie drobnych usterek, itp.;
4) sprawdzenie stanu komory, w przypadku zalania, wyłączania zasilania głównego
w złączu kablowym fontanny i zakręceniu zasuwy głównej doprowadzenia wody;
5) czyszczenie prefiltrów przed pompami głównymi, filtrów kartuszowych CINTROPUR
na rurociągach tłocznych za pompami, prefiltrów na trzech pompach filtracyjnych,
trzech filtrów z zaworami sześciodrogowymi - wg wskazań instrukcji obsługi
i eksploatacji fontanny;
6) kontrola stanu obiegu wody, sprawdzeniu sond na czujniku wody w basenie głównym
fontanny i sprawności układu automatycznego dolewania wody;
7) w przypadku konieczności wymiany wody i wyczyszczenia niecki fontanny czynność
należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty zgłoszenia
Zamawiającemu. Konieczność wymiany wody Wykonawca zgłasza Zamawiającemu
w celu uzgodnienia przeprowadzenia prac;
8) sprawdzenie poprawności działania pompy odwadniającej poprzez podniesienie
pływaka;
9) sprawdzeniu stanu tabletek multifunkcyjnych w śluzach dozujących i ich uzupełnienie
- wg wskazań instrukcji obsługi i eksploatacji fontanny;
10) utrzymywanie parametrów jakościowych wody oraz należytego stanu sanitarnego
a w razie konieczności stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych
rozwojowi glonów - wg wskazań instrukcji obsługi i eksploatacji fontanny;
11) ocenie wizualnej połączeń klejonych i gwintowanych;
12) zakupie i dostawie środków chemicznych, żarówek, bezpieczników, materiałów
izolacyjnych itp.;
13) przeglądzie urządzeń elektrycznych i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz;
14) wymianie żarówek, oprawek - wg wskazań instrukcji obsługi i eksploatacji fontanny;
15) bieżąca obsługa fontanny obejmuje również utrzymywanie stanu gotowości
przystąpienia do natychmiastowego usuwania usterek lub wyłączenia uszkodzonej
fontanny oraz zabezpieczenie zagrożeń powstałych na skutek działania wypadków
i działań wandalicznych w czasie 2 godz. po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia
awarii (całodobowo w ciągu całego tygodnia);
16) bezzwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich poważnych awarii powstałych
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej
eksploatacji i konserwacji fontanny przez Wykonawcę a wymagających wyłączenia
z eksploatacji fontanny celem określenia dalszego postępowania oraz innych usterek
wymagających usunięcia w ramach gwarancji budowy fontanny;
17) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie
ewentualnej awarii do chwili jej usunięcia;
18) Wykonawca dokona każdorazowo wpisów w ,,Dzienniku bieżącej konserwacji
i obsługi fontanny Noce i Dnie Pl. Jana Kilińskiego" dostępnym w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza w pokoju nr 35
(I piętro) z wyszczególnieniem przeprowadzanych czynności.
3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego we
wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych.
3.4. Serwis nie obejmuje napraw urządzeń objętych gwarancją kub rękojmią wykonawcy
fontanny.

Dokument nr: WGOŚ.2710.0002.2023, D2023.01.00405

Otwarcie ofert: 8. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2023r. o godz. 09.15 w pokoju nr 34 mieszczącym się
na I piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska) w ten sposób, że zamawiający odczyta treść złożonych ofert
w formie elektronicznej.

Składanie ofert:
7. Termin i miejsce składania ofert.
7.1. Ofertę (oznaczoną numerem sprawy) należy złożyć drogą elektroniczną wyłącznie na adres
e-mail: zamowienia-wsrk@ um.kalisz.pl
nie później niż do dnia 24 stycznia 2023r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.
od 3 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Wymagania:
(dokumenty postępowania w tym: wyjaśnienia treści zapytania, informacje z przebiegu
postępowania znajdują się w zakładce ,,Ogłoszenia", ,,Zamówienia publiczne nieprzekraczające
130.000 zł netto).
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości zamówienia nie
przekraczającej 130.000,00 zł netto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).
2.2. Rodzaj zamówienia: usługa.
3.5. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty, odbyć wizję lokalną w celu oceny, na
własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty.
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
5.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
5.2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami: najniższa cena oferty brutto.
5.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. W przypadku gdy zapytanie
ofertowe zmieszczone było na stronie internetowej ww. informacja zostanie zamieszczona
na stronie internetowej zamawiającego.
5.5. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 6.1. zapytania ofertowego,
2) złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 7.1 zapytania ofertowego,
3) niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.6. Opis sposobu przygotowania ofert.
6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez niego.
6.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim
w sposób czytelny i trwały.
6.4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy
(ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które
w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny
i umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną).
Oferta złożona w formie elektronicznej może być: skanem dokumentu pisemnego
(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej). Oferta przesłana
w formie elektronicznej może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
bądź podpisem osobistym (sugerowany podpis elektroniczny kwalifikowany wewnętrzny
w pliku PDF szyfrowany algorytmem SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.
6.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
6.6. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami
zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
Nie jest dopuszczalne złożenie oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub na
inny adres poczty elektronicznej.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną decyduje data wpływu oferty na serwer
poczty przychodzącej zamawiającego. Korespondencja kierowana do zamawiającego nie
powinna mieć postaci plików z rozszerzeniem ,,rar" oraz ,,zip" ze względu na przyjęte
zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty lub jakiegokolwiek dokumentu w formacie ,,rar" lub
,,zip".
7.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
9. Projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacje dodatkowe.
11.1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych
ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma
zastosowania do niniejszego postępowania .
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją
ostateczną.
Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania
zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone
oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.
12. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
10. Informacje o sposobie porozumiewania się.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Jacek Grzelczyk- inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
tel. 62 7654 409, e-mail: jgrzelczyk@um.kalisz.pl, godziny pracy: 7.30-15.30.Wszelkie zapytania należy kierować na adres:
zamowienia-wsrk@um.kalisz.pl
podając numer i nazwę postępowania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.