Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4628z ostatnich 7 dni
17652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa ciągu dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa ciągu dróg

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Nowa Ruda
RYNEK 1
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
miasto@um.nowaruda.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/716164
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa ciągu dróg Ul. Tadeusza Kościuszki, Os. Piastowskie, Ul. Sportowa w Nowej Rudzie - Etap I"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi gminnej dla zadania o nazwie: ,,Przebudowa ciągu dróg Ul. Tadeusza Kościuszki, Os. Piastowskie, ulica Sportowa w Nowej Rudzie - Etap I " wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania, polegającego na modernizacji dróg gminnych publicznych o łącznej długości ok. 950 m.
Dokumentacja winna się składać w szczególności z rozwiązań przebudowy, rozbudowy, budowy lub remontu: konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sieci oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia dróg, murów oporowych zlokalizowanych w pasie drogowym, infrastruktury obcej kolidującej z planowaną inwestycją. Zakres opracowania powinien również zawierać rozwiązania w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu w granicach pasa drogowego (w tym lokalizacja zieleni).
Materiały wyjściowe do projektowania:
łączna długość dróg: około 0,95 km
kategoria dróg: L - lokalna
przekrój drogi: uliczny
lokalizacja inwestycji - załączniki nr 1
zakres inwestycji zaznaczono na dołączonej mapie - załącznik nr 2
protokół z okresowej pięcioletniej kontroli Ul. Tadeusza Kościuszki - załącznik nr 3
protokół z okresowej pięcioletniej kontroli Os. Piastowskie - załącznik nr 4
protokół z okresowej pięcioletniej kontroli Ul. Sportowa - załącznik nr 5
wypis z obowiązującego mpzp - załącznik nr 6
wyrys z obowiązującego mpzp - załącznik nr 7
W ramach zadania należy:
1. W zakresie organizacji prac projektowych: zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.
2. W zakresie zawartości dokumentacji:
1) sporządzić bądź pozyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi (mapa do celów projektowych)
2) ustalić dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym na podstawie danych uzyskanych z podkładów mapowych i rozeznania w terenie,
3) zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci,
4) pozyskać informacje z zakresu struktury własności terenów,
5) dokonać uzgodnienia projektów branżowych u odpowiednich zarządców sieci,
6) uwzględnić wycinkę drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenie,
7) pozyskać badania nośności podłoża, kruszyw gruntów i ugięć,
8) przedstawić rozwiązania odwodnienia korpusu drogi wraz z odprowadzeniem do odbiorników,
9) przedstawić rozwiązania rozbudowy/budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego (oświetlenie w technologii LED),
10) rozwiązania projektowe należy tak przyjąć aby po wykonaniu robót z obiektu mogły korzystać pojazdy o rzeczywistej masie całkowitej pojazdu do 18 ton,
11) w dokumentacji należy uwzględnić konieczność wykonania na obiekcie chodników dla pieszych,
12) przedstawić rozwiązania projektowe dla charakterystycznych elementów projektowanej drogi (np. przebieg drogi, skrzyżowania),
13) opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektowo - kosztorysową, we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania,
14) wykonać podział inwestycji na elementy: droga, oświetlenie uliczne, odwodnienie, (dla każdego elementu sporządzić kosztorysy inwestorski),
15) pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym pozwolenia wodnoprawne, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
16) przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała,
17) opracować i przedstawić Zamawiającemu projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń,
18) uczestniczyć w konsultacjach społecznych,
19) w opracowaniu należy uwzględnić przystosowanie do poruszania się osób niepełnosprawnych,
20) opracować Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót,
Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, a w szczególności: racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję, rozwiązanie komunikacji z przyległymi pasami drogowymi i terenami, z uwzględnieniem dostosowania do poruszania się osób niepełnosprawnych, rozwiązania odwodnień łącznie z ich wylotem do istniejących odbiorników, dowiązanie elementów projektowanej inwestycji do stanu istniejącego.
Forma opracowania dokumentacji:
1. dokumentacja zbroszurowana w ilości:
1) projekt budowlany - 5 szt.
2) projekt wykonawczy uzupełniający projekt budowlany - 4 szt.,
3) specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót - 3 szt.,
4) kosztorys inwestorski i przedmiar robót- 2 szt. (dla każdej branży osobno),
2. dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel, a także mapę do celów projektowych w formacie DWG, układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami.
Przyjęte przez wykonawcę (Projektanta) założenia wstępne do projektu podlegają uzgodnieniu Zamawiającego.
Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w SWZ i załączniku, o których mowa w pkt 2.
Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

CPV: 71240000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00035611, OR.271.03.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-01-24 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https:/platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:/platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda W celu skrócenia
czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje
go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość
do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1)
administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Miejska Nowa Ruda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z siedzibą Ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda 3) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@um.nowaruda.pl w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 4) osoba fizyczna posiada: a) na
podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b) na podstawie art. 16
rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679.
Szczegółowe zapisy w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/716164
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-01-24 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.03.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi gminnej dla zadania o nazwie: ,,Przebudowa ciągu dróg ul. Tadeusza Kościuszki, Os. Piastowskie, ulica Sportowa w Nowej Rudzie - Etap I " wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania, polegającego na modernizacji dróg gminnych publicznych o łącznej długości ok. 950 m.
Dokumentacja winna się składać w szczególności z rozwiązań przebudowy, rozbudowy, budowy lub remontu: konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sieci oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia dróg, murów oporowych zlokalizowanych w pasie drogowym, infrastruktury obcej kolidującej z planowaną inwestycją. Zakres opracowania powinien również zawierać rozwiązania w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu w granicach pasa drogowego (w tym lokalizacja zieleni).
Materiały wyjściowe do projektowania:
łączna długość dróg: około 0,95 km
kategoria dróg: L - lokalna
przekrój drogi: uliczny
lokalizacja inwestycji - załączniki nr 1
zakres inwestycji zaznaczono na dołączonej mapie - załącznik nr 2
protokół z okresowej pięcioletniej kontroli ul. Tadeusza Kościuszki - załącznik nr 3
protokół z okresowej pięcioletniej kontroli Os. Piastowskie - załącznik nr 4
protokół z okresowej pięcioletniej kontroli ul. Sportowa - załącznik nr 5
wypis z obowiązującego mpzp - załącznik nr 6
wyrys z obowiązującego mpzp - załącznik nr 7
W ramach zadania należy:
1. W zakresie organizacji prac projektowych: zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.
2. W zakresie zawartości dokumentacji:
1) sporządzić bądź pozyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi (mapa do celów projektowych)
2) ustalić dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym na podstawie danych uzyskanych z podkładów mapowych i rozeznania w terenie,
3) zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci,
4) pozyskać informacje z zakresu struktury własności terenów,
5) dokonać uzgodnienia projektów branżowych u odpowiednich zarządców sieci,
6) uwzględnić wycinkę drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenie,
7) pozyskać badania nośności podłoża, kruszyw gruntów i ugięć,
8) przedstawić rozwiązania odwodnienia korpusu drogi wraz z odprowadzeniem do odbiorników,
9) przedstawić rozwiązania rozbudowy/budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego (oświetlenie w technologii LED),
10) rozwiązania projektowe należy tak przyjąć aby po wykonaniu robót z obiektu mogły korzystać pojazdy o rzeczywistej masie całkowitej pojazdu do 18 ton,
11) w dokumentacji należy uwzględnić konieczność wykonania na obiekcie chodników dla pieszych,
12) przedstawić rozwiązania projektowe dla charakterystycznych elementów projektowanej drogi (np. przebieg drogi, skrzyżowania),
13) opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektowo - kosztorysową, we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania,
14) wykonać podział inwestycji na elementy: droga, oświetlenie uliczne, odwodnienie, (dla każdego elementu sporządzić kosztorysy inwestorski),
15) pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym pozwolenia wodnoprawne, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
16) przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała,
17) opracować i przedstawić Zamawiającemu projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń,
18) uczestniczyć w konsultacjach społecznych,
19) w opracowaniu należy uwzględnić przystosowanie do poruszania się osób niepełnosprawnych,
20) opracować Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót,
Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, a w szczególności: racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję, rozwiązanie komunikacji z przyległymi pasami drogowymi i terenami, z uwzględnieniem dostosowania do poruszania się osób niepełnosprawnych, rozwiązania odwodnień łącznie z ich wylotem do istniejących odbiorników, dowiązanie elementów projektowanej inwestycji do stanu istniejącego.
Forma opracowania dokumentacji:
1. dokumentacja zbroszurowana w ilości:
1) projekt budowlany - 5 szt.
2) projekt wykonawczy uzupełniający projekt budowlany - 4 szt.,
3) specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót - 3 szt.,
4) kosztorys inwestorski i przedmiar robót- 2 szt. (dla każdej branży osobno),
2. dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel, a także mapę do celów projektowych w formacie DWG, układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami.
Przyjęte przez wykonawcę (Projektanta) założenia wstępne do projektu podlegają uzgodnieniu Zamawiającego.
Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w SWZ i załączniku, o których mowa w pkt 2.
Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości min. - 50.000,00 PLN brutto,
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
a) drogowej - min. 1 osoba,
b) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - min. 1 osoba,
c) instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba,
d) konstrukcyjno - budowlanej - min 1 osoba.
Zamawiający dopuszcza by jedna osoba posiadała więcej niż jedno wymagane uprawnienie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 5 i 6 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług wykonanych stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku:
1) Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów tj. opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy.
2) W przypadkach określonych w ust. 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-02-21

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.