Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
4298z ostatnich 7 dni
16015z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
ul. Bałtycka 20
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. 507 296 402, 504 222 984
magdalena.banach@zdp.ketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 507 296 402, 50
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach - zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest:
1) DOSTAWA mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach -zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
2) Rodzaj zamówienia: dostawa.
3) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: ZDP/3220/P/1/2023

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r,, od godz. 10;15.

Składanie ofert:
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany Formularz Ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Formularz Cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 6.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
1) Ofertę Wykonawca może złożyć drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w pokoju nr 1 (Dział Administracyjny) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie, kod 11-400, przy Ul. Bałtycka 20.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
DOSTAWA mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach - zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.
z dopiskiem: ZDP/3220/P/1/2023
(nr postępowania)
Na ofercie/kopercie/opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę.
2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 23.01.2023 r., do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2023 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego i jednostkach przez nie obsługiwanych.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca będzie związany oferta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW TAKIE MATA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW TAKIE MATA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1) Zamawiający nie wymaga składania dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawce warunków udziału w postępowaniu.
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
b) formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza;
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
W przypadku oferty złożonej na adres e-mail Wykonawca wygrywający postępowanie zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub osobiście.
- e - mail: administracja@zdp.ketrzyn.pl
- pisemnie na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na e-mail podany przez Wykonawcę zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
W terminie do 2 dni roboczych (do godziny 15:00 w dniu 18.01.2023 r.) od opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej, Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treści zapytań należy wysłać na adres: administracja@zdp.ketrzyn.pl
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania, wysyłając informację pytającemu oraz zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej.
4) Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez osoby upoważnione, podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zeskanowane z podpisami. Tak przygotowane oferty muszą znaleźć się w skrzynce odbiorczej Zamawiającego do dnia 23.01.2023 r. do godziny 10:00. Oferty należy wysłać na adres: administracja@zdp.ketrzyn.pl
5) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawce po terminie składania ofert.
kryterium cena - waga 100 %;
2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
11. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości ceny.
12. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub Wykonawców, którzy w terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjaqach, rokowaniach lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
13. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurenci;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt. 11 lub jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, TAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) podpisania umowy,
b) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie - Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informaqi o Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) sprawy techniczne - Kazimierz Szydłowski, tel. 507 296 402
2) sprawy proceduralne - Magdalena Banach, tel. 504 222 984,
e-mail: magdalena.banach@zdp.ketrzyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.