Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup zadaszenia tarasu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup zadaszenia tarasu

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: J&M "PIGMALION" Maria Kołodko
Spacerowa 4
57-350 Kudowa-Zdrój
powiat: kłodzki
villapigmalion@villapigmalion.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141299
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup zadaszenia tarasu
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0392/21 - Wsparcie inwestycyjne dla J&M "PIGMALION" Maria Kołodko w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Część 1
Zakup zadaszenia tarasu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup zadaszenia tarasu*.
Minimalne parametry techniczne:
- konstrukcja aluminiowa powlekana proszkowo,
- wymiary 6 m x 18 m = 108 m2
- dach jednospadowy,
- pokrycie dachu: poliwęglan komorowy,
- wysokości zadaszenia przy ścianie budynku: 3,2 m,
- wysokość frontowa zadaszenia: 2,3 m,
- zabudowa frontowa: system szyb przesuwnych,
- ściana prawa: witryna aluminiowa, przeszklenie, drzwi wejściowe,
- ściana lewa: system szyb przesuwnych, drzwi wejściowe
* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
o Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Musi spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
o W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia lub instalacji wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu lub instalacji dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
o Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane przez wykonawcę na swój koszt.
o Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy w formie papierowej karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji
24
Opis
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup tarasu z zadaszeniem*.
Minimalne parametry techniczne:
- konstrukcja aluminiowa powlekana proszkowo,
- wymiary 6 m x 18 m = 108 m2
- dach jednospadowy,
- pokrycie dachu: poliwęglan komorowy,
- wysokości zadaszenia przy ścianie budynku: 3,2 m,
- wysokość frontowa zadaszenia: 2,3 m,
- zabudowa frontowa: system szyb przesuwnych,
- ściana prawa: witryna aluminiowa, przeszklenie, drzwi wejściowe,
- ściana lewa: system szyb przesuwnych, drzwi wejściowe
* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
o Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Musi spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
o W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia lub instalacji wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu lub instalacji dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
o Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane przez wykonawcę na swój koszt.
o Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy w formie papierowej karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

CPV: 44212300-2

Dokument nr: 2023-40470-141299, 1/1.5/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-23

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
Gmina
Kudowa-Zdrój
Miejscowość
Kudowa-Zdrój
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-05-15
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
o zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp. - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
o zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
o wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionym w jego treści:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku występowania powiązań - stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia wskazująca na spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia - dokument własny oferenta.
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Z treści załączonych do formularza ofertowego dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 15:01:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cn = (Cmin/Cr)x100x100%
Cmin - cena minimalna w zbiorze
Cr - cena oferty rozpatrywanej
Cn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN
Ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły: An = Cn
An - ilość punktów przyznana ofercie
Cn - ilość punktów przyznana

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maria Kołodko
tel.:
e-mail: villapigmalion@villapigmalion.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.