Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
256z dziś
4516z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace konserwatorsko-restauratorskie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace konserwatorsko-restauratorskie

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu
Rynek Nowomiejski 6
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 622-29-24
projekt2ts@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142645
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 56 622-29-24
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.08.01.00-00-1019/16 - "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II"

Część 1
Prace konserwatorsko-restauratorskie mała kruchta południowa

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorsko-restauratorskie realizowane w ramach zadania pn. Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła pw. św. Jakuba.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace konserwatorsko-restauratorskie w zakresie małej kruchty południowej przy prezbiterium kościoła pw. św. Jakuba w Toruniu.
3. Orientacyjne wielkości (wymiary) elementów wnętrza kościoła objętych pracami:
- kruchta o wymiarach ok. 2,25 m x 2,00
- wysokość kruchty ok. 3,5 m
- portal glazurowany: wysokość ok. 3,5 m; miękki obrys portalu ok. 1,3 m
4. Pozostałe informacje zawiera zapytanie ofertowe.
5. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program prac konserwatorskich dla małej kruchty południowej przy prezbiterium z kościoła św. Jakuba w Toruniu (nr. rejestru A/403), który stanowi integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
Okres gwarancji
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 2 lata gwarancji jakości licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

CPV: 92522000-6

Dokument nr: 2023-41897-142645, POIS/1/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Gmina
Toruń
Miejscowość
Toruń
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-03-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
1) rozpoczęcie - nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
2) zakończenie - do dnia 31 marca 2023 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających
polegających na powtórzeniu podobnych prac konserwatorsko-restauratorskich.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, na zasadach i warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, stanowiących załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania doświadczenia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością:
a) co najmniej dwie usługi (każda zrealizowana na podstawie odrębnej umowy/ zamówienia /zlecenia), z których każda była o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i polegała na wykonaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich przy polichromiach ściennych w obiekcie nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału określony w lit. a musi być spełniony przez co najmniej jednego z tych Wykonawców,
b) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich przy glazurowanej cegle sprzed 1400 r. o powierzchni minimum 300 dm2 w obiekcie nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału określony w lit. b musi być spełniony przez co najmniej jednego z tych Wykonawców.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół kluczowego personelu, składający się z:
a) co najmniej jednej osoby przewidzianej do kierowania pracami konserwatorsko-restauratorskim, podjadającej kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
b) co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł magistra w zakresie konserwacji dzieł sztuki oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w konserwacji elementów i detali architektonicznych ceramicznych i kamiennych;
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek udziału określony w pkt 2 musi być spełniony łącznie przez tych Wykonawców.
Uwagi:
- Zamawiający nie dopuszcza możliwość wskazania w ramach zespołu kluczowego personelu tych samych osób (jednej lub więcej) w ramach wykazania spełnia warunku określonego w pkt 2 lit. a i lit. b;
- Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku udziału określonego w pkt 2 poprzez wskazanie osoby/osób, która/e uzyskała/y wykształcenie i tytuły zawodowe oraz nabyła/y doświadczenie zawodowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału określony w pkt 3 musi być spełniony łącznie przez tych Wykonawców.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Informacje o wykluczeniu
1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Poza przesłankami wymienionymi w ust. 1, z postępowania wyklucza się także Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1 i 2.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) wykaz usług (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym
w rozdziale X ust. 1 pkt 1 zapytania ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy tylko prac, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
Uwagi:
? W wykazie należy podać informacje o wykonanych usługach z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale X ust. 1 pkt 1 zapytania ofertowego.
? W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, wykaz składa ten Wykonawca lub ci z Wykonawców, który/którzy wykazywać będzie/będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
? Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs waluty obcej publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania - publikacji ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie ogłosił średnich kursów walut.
3) wykaz osób (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej osoby spełniające wymagania określone w rozdziale X ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Uwagi:
? W wykazie należy podać informacje o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu
i wykształceniu wymienionych osób z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale X ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego.
? W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, wykaz składa ten Wykonawca lub ci z Wykonawców, który/którzy wykazywać będzie/będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
4) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Uwagi:
? Dokumentami, o których mowa w niniejszym punkcie, jest w szczególności opłacona polisa, tj. polisa wraz z dowodem/dowodami potwierdzającym/i opłacenie składki lub raty składki, wymaganej na dzień składania ofert.
? W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, dokument/y składa ten Wykonawca lub ci z Wykonawców, który/którzy wykazywać będzie/będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
? Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs waluty obcej publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania - publikacji ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie ogłosił średnich kursów walut.
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), które powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje prace (usługi), których wskazane zdolności dotyczą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 19:24:46

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1: cena oferty brutto (C) o znaczeniu 90% (90 pkt.)
Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 90 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2: okres gwarancji jakości (G) o znaczeniu 10% (10 pkt.).
Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium nr 2 zawarty jest w rozdziale XII ust. 3 zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Wojciech Kiedrowicz
tel.: 56 622-29-24
e-mail: projekt2ts@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.