Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
4298z ostatnich 7 dni
16015z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kontroler do sterowania oświetleniem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kontroler do sterowania oświetleniem

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: EPL POLAND Sp. z o.o
Grobla 21
61-858 Poznań
powiat: Poznań
661 340 303
Jacek.Dworczak@eplglobal.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142660
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: 661 340 303
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/01/2023/OP
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1296/20 - Opracowanie optymalizujących koszty rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji i kontroli jakości stosowanych w procesie wytwarzania tub z laminatu

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/01/2023/OP

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia: Kontroler do sterowania oświetleniem - 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia:
o ilość kanałów: minimum 8 wyjść stałoprądowych, niezależnie konfigurowalnych (długość i czas impulsu, prąd wyjściowy),
o tryb pracy: ciągły i stroboskopowy,
o możliwość konfigurowania czasu i opóźnienia impulsu w trybie stroboskopowym
o ilość wejść wyzwalających: minimum 4,
o ilość wyjść wyzwalających: minimum 4,
o prąd wyjściowy: minimum 20A w trybie stroboskopowym,
o możliwość konfigurowania parametrów pracy poprzez protokół Modbus/TCP (złącze Ethernet),
o napięcie zasilania: 24 - 48 V,
o minimalny zakres napięć wyjściowych: 0 - 36 V,
o możliwość konfiguracji przepływu sygnałów pomiędzy wejściami wyzwalającymi, wyjściami wyzwalającymi i wyjściami do oświetlenia.
o posiadanie deklaracji zgodności CE i UL
W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego
wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one
zastąpione rozwiązaniami równowartościowymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i
użytkowych nie gorszych niż podane.

CPV: 31500000-1, 42961000-0

Dokument nr: 2023-15814-142660, 6/01/2023/OP

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-23

Miejsce i termin realizacji:
2. Harmonogram realizacji zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia: maksymalnie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy (przez wskazany termin realizacji rozumie się dostawę do miejsca realizacji projektu potwierdzoną protokołem odbioru);
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
międzyrzecki
Gmina
Międzyrzecz
Miejscowość
Międzyrzecz

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach wyżej
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
o Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
o Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
o Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
o Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
o Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
o Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
o Złożenie specyfikacji pozwalającej ocenić spełnianie wszystkich wymaganych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z EPL POLAND Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między EPL POLAND Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu EPL POLAND Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu EPL POLAND Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
o Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania ofertowego w wysokości 0,01 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia. Jednakże nie więcej niż 10% wartości kontraktu brutto.
o Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
o poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,
o poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
o wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w ofertach składanych przez oferentów.
o W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
o Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
o Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
o Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Złożenie na ofercie oświadczeń o poniższej treści oraz przedstawienie wymaganych wykazów informacji:
o Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
o Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
o Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
o Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości realizacji zamówienia zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
o Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
o Przedłożenie specyfikacji pozwalającej ocenić spełnianie wszystkich wymaganych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 21:48:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
An = C min /C r x 100 x 100%
C min - cena minimalna w zbiorze
C r- cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jacek Dworczak
tel.: 661 340 303
e-mail: Jacek.Dworczak@eplglobal.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.