Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GASTRO S.C. Tomasz Huszczo Jadwiga Kropiewnicka
Kościuszki 15
58-310 Szczawno-Zdrój
powiat: wałbrzyski
604088107
thuszczo@interia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139768
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szczawno-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: 604088107
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0878/21 - GASTRO S.C. - zakup środków trwałych w celu rozszerzenia zakresu usług w związku ze skutkami epidemii Covid-19

Część 1
GASTRO S.C. - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
o podanych niżej parametrach :
instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem do zasilenia instalacji elektrycznej w lokalu; o mocy 13,5-14 KWp,
ilość modułów PV adekwatna do żądanej mocy,
1 szt. inwerter - falownik hybrydowy
kompletny osprzęt elektroinstalacyjny oraz zabezpieczenia
1 szt. konstrukcji wsporczej do zamontowania na dachu pochyłym pokrytym papą- komplet,
montaż, dokumentacja instalacji, przyłączenie do sieci.

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 2022-45918-139768

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wałbrzyski
Gmina
Szczawno-Zdrój
Miejscowość
Szczawno-Zdrój

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wcześniej przyznane zostały
cofnięte.
d. błędów w treści zapytania ofertowego o kluczowym znaczeniu, ujawnione po zakończeniu postępowania,
które mogą wpłynąć na zaburzenie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
przejrzystości i niedyskryminacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia prac w przypadku nieprzewidzialnych okoliczności, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu zamawiającego czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej ,,ustawą", która została
w dniu 16 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022
r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do złożenia oferty uprawnieni są dostawcy, którzy :
1. Prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem niniejszego postępowania Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie dostępnych rejestrów (CEIDG, KRS i równoważne).
2. Dostarczą fabrycznie nowe środki trwałe, na własny koszt co zadeklarują w złożonej ofercie.
3. Czas realizacji zamówienia, nie dłuższy niż do 30 dni od daty zawarcia umowy - Wykonawca deklaruje gotowość wykonania w oczekiwanym terminie, a zamawiający ma prawo przesunąć ten termin, np. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Długość terminu dostawy zostanie przedstawiona w ofercie cenowej.
4. Parametry techniczne środka trwałego muszą spełniać wszystkie minimalne warunki
przedstawione w treści ogłoszenia, a warunek zostanie spełniony na podstawie zadeklarowania i opisania wszystkich wskazanych parametrów oferowanego urządzenia w specyfikacji technicznej.
5. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim. Warunek zostanie spełniony po zadeklarowaniu w przesłanej ofercie.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną instalację oraz wykonywanie świadczeń gwarancyjnych na minimalne okresy wskazane w opisie wymagań. Warunek zostanie spełniony po zadeklarowaniu w przesłanej ofercie.
7. Sprzedający winien być właścicielem środka trwałego lub posiadać prawo do dysponowania nim.
8. przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie.
- Oferty należy składać w wersji elektronicznej (wypełnione, podpisane i zeskanowane)
na adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Do formularza ofertowego należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu, zawierającą przynajmniej opis parametrów wskazujących na spełnienie kryteriów technicznych wskazanych w opisie zamówienia oraz określić warunki gwarancji i możliwy termin realizacji zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) Do złożenia oferty uprawnieni są dostawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem niniejszego postępowania przez okres nie krótszy niż 8 lat. Warunek zostanie spełniony na postawie oświadczenia Dostawcy w formularzu ofertowym oraz weryfikacji daty rejestracji podmiotu w dostępnych rejestrach (KRS/CEIDG i równoważne).
2) Do złożenia oferty uprawnieni są dostawcy, którzy posiadają doświadczenie potwierdzone referencjami (minimum 3). Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia dostawcy w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunku na podstawie okazania minimum 3 referencji.
3) Oferta dostawcy w zakresie falownika hybrydowego powinna obejmować sprzęt producentów posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży PV. Warunek spełniony będzie na podstawie oświadczenia dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oświadczenia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 19:16:13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto
cenie podlegać będzie cena netto oferty
Waga kryterium 70%.
Punkty liczone wg wzoru:
C = Cmin/Co x 70
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium ,,Cena " przyznanych ocenianej ofercie,
Co - cena netto oferty ocenianej
Cmin - najniższa cena netto spośród ocenianych ofert
Maks. liczba pkt-70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium długości okresu gwarancji na panele fotowoltaiczne - waga 10 %
G1= (Go /Gmax) x 10
Gmax -okres gwarancji w latach - najdłuższy ze wszystkich ofert
Go -okres gwarancji w latach rozpatrywanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium długości okresu gwarancji na falownik hybrydowy - waga 10 %
G2= (Go /Gmax) x 10
Gmax -okres gwarancji w latach - najdłuższy ze wszystkich ofert
Go -okres gwarancji w latach rozpatrywanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium długości okresu gwarancji na prace montażowe - waga 10 %
G3= (Go /Gmax) x 10
Gmax -okres gwarancji w latach - najdłuższy ze wszystkich ofert
Go -okres gwarancji w latach rozpatrywanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Huszczo
tel.: 604088107
e-mail: thuszczo@interia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.