Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Milanówek
Kościuszki 45
05-822 Milanówek
powiat: grodziski
22 7583061
paulina.gawronska@milanowek.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141988
Województwo: mazowieckie
Miasto: Milanówek
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 7583061
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowej polegającej na ,,Budowie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową, a Smoleńskiego w ramach realizacji projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź"
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.04.03.02-14-C855/19 - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź

Część 1
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowej polegającej na ,,Budowie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową, a Smoleńskiego w ramach realizacji projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź". Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru oraz formalno-prawne podstawy do jego działalności określają art. 17 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności zobowiązany jest do:
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 w/w ustawy (dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych), a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych;
c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad.
e) reprezentowania Zamawiającego na budowie na każde wezwanie Zamawiającego;
f) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
g) koordynacji prac pomiędzy wszystkimi uczestnikami realizacji przedmiotu umowy;
h) kontroli bezpieczeństwa na budowie;
i) kontroli realizacji wymagań i rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym problemów technicznych i technologicznych;
j) Informowania Zamawiającego na bieżąco o postępach realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej lub w trakcie realizacji robót, wypadkach lub innych zagrożeniach oraz o sposobach rozwiązywania napotkanych problemów;
k) udzielania Wykonawcy Robót Budowlanych wszelkich informacji, będących w posiadaniu Inspektora Nadzoru, koniecznych do realizacji prac budowlanych;
l) zgłaszania do Zamawiającego potrzeby organizacji narad koordynacyjnych;
m) obecności na budowie, w trakcie prowadzenia robót danej branży na każde wezwanie Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od przesłanego wezwania, potwierdzonego telefonicznie lub SMS-em (w przypadku prowadzenia robót w sobotę, dzień ten uznany będzie za dzień roboczy);
n) uczestnictwa we wszystkich naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy Robót Budowlanych, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac oraz rozwiązywania problemów wykonawczych; narady koordynacyjne będą odbywały się w miarę potrzeb, w dniu określonym przez Zamawiającego;
o) stawienia się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby. Przez nagłą potrzebę należy rozumieć:
o zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy;
o konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych i zamiennych oraz rozliczenia zadania realizowanego przez Wykonawcę Robót.
p) kontroli zgodności prac z ustalonym wcześniej harmonogramem (nad właściwym i terminowym oraz zgodnym z wymaganiami Zamawiającego przebiegiem realizacji inwestycji);
q) doradztwa oraz uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowym;
r) weryfikacji przedstawionych dokumentów, w tym kosztorysów złożonych przez Wykonawców Robót Budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym;
s) uczestnictwa w czynnościach rzeczowego i finansowego rozliczenia robót wynikających z zawartych umów w sprawie realizacji inwestycji; kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umów z Wykonawcą Robót Budowlanych, w tym weryfikacja wykonanych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty;
t) uczestnictwa w sporządzaniu protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych w szczególności w zakresie uzasadnienia potrzeby wykonywania tych prac oraz świadczenie merytorycznego wsparcia w zakresie wnioskowania o ich wykonanie;
u) weryfikacji i zaopiniowania zasadności/konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji technicznej i/albo przetargowej oraz ocena kosztorysów w przypadku zwiększenia kosztów budowy, przy czym ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Zamawiającego;
v) przygotowania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
Opis robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór zawarty został w załączniku OPZ.pdf do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 71247000-1, 71310000-4, 71520000-9, 71631300-3

Dokument nr: 2023-47376-141988

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski
Gmina
Milanówek
Miejscowość
Milanówek
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-01-26
Koniec realizacji
2023-04-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowej polegającej na ,,Budowie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową, a Smoleńskiego w ramach realizacji projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź"

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami § 9 oraz § 13 projektowanych postanowień umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca:
1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiada uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności - zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) nadzór inwestorski powinien być pełniony przez osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i pozostające czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi (roboty drogowe), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, która wykonywała samodzielną funkcję techniczną na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie parkingu o ilości miejsc postojowych nie mniejszej niż 40 każdy lub na min. 2 zadaniach inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy/ścieżki rowerowej/ścieżki pieszo-rowerowej o długości co najmniej 200 mb każda na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako wykonanie usługi należy rozumieć pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w całym okresie realizacji zadania tj. od dnia podpisania umowy do dnia wystawienia protokołu odbioru robót;
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- Skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
- Skan wypełnionego i podpisanego oświadczenie będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 16:30:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferowana cena brutto - waga kryterium:80% = 80 pkt
Sposób oceniania:
C=(Cn/Cb)o80 pkt
Cn-cena najniższa
Cb-cena badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Doświadczenie inspektora nadzoru - waga kryterium: 15% = 15 pkt
Sposób oceniania:
Liczba inwestycji drogowych, na których dana osoba prowadziła obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego Liczba przydzielonych punktów
2 inwestycje 0 pkt
3 inwestycje 10 pkt
4 i więcej inwestycji 15 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie inspektora nadzoru w strefie konserwatorskiej- waga kryterium: 5% = 5 pkt
Sposób oceniania:
Za każdą inwestycję drogową w strefie ochrony konserwatorskiej na których dana osoba prowadziła obowiązki inspektora nadzoru otrzymuje się 1 pkt. Maksymalna ilość pkt. możliwych do uzyskania-5

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paulina Gawrońska
tel.: 22 7583061
e-mail: paulina.gawronska@milanowek.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.