Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa wyposażenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: FUNDACJA IMIENIA BRACI SOŁUŃSKICH - CYRYLA I METODEGO
Oś. Braci Prośbów 2/8
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
504361874
agnieszka@fundacjacim.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142670
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Nr telefonu: 504361874
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Zakup i dostawa wyposażenia do Klubu Seniora na potrzeby realizacji projektu pn. "Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk" realizowanego przez Fundację Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego.
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.08.03.00-18-0063/22 - Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk

Część 1
Część B - DOSTAWA mebli

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
Część B - DOSTAWA mebli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa wyposażenia do Klubu Seniora na potrzeby realizacji projektu pn. "Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk" realizowanego przez Fundację imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego.

Część 2
Część D - Sprzęt do ćwiczeń

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Artykuły i sprzęt sportowy
Opis
Część D: Sprzęt do ćwiczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określon w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa wyposażenia do Klubu Seniora na potrzeby realizacji projektu pn "Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk" realizowanego przez Fundację imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego.

CPV: 39100000-3, 37400000-2, 37440000-4, 37441300-4

Dokument nr: 2023-46578-142670, 3

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Przeworsk
Miejscowość
Przeworsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Przeworsk
Miejscowość
Przeworsk

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
XIV. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentówprogramowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany terminu płatności;
- zmiany terminu realizacji umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, podrygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
a) posiadają udokumentowane doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizowanych co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzaje mdostawom stanowiącym przedmiot zapytania (maszyny/urządzenia/wyposażenie).
Wykaz należy przedstawić odrębnie dla każdej części zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego doświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu dostaw zawierającego informację
o przedmiocie dostawy, datach wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz ze wskazaniem danych kontaktowych do podmiotów (osób), które potwierdzą na wniosek Zamawiającego dokonanie dostawy. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy wykazu dostaw mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.
b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
c) udzielą co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone
maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia.
Gwarancję dotyczącą danej części zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego. Nie dopuszcza się możliwości różnego okresu trwania gwarancji w ramach zamówienia.
d) nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) .
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
2. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) W formularzu ofertowym - wykaz dostaw.
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
d)Oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.
Zamawiający może również na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający ofertę do:
- przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw,
- przedstawienia odpowiednich katalogów producenta, dystrybutora - w języku polskim lub angielskim(wymagane tłumaczenie) zawierających nazwy własne lub numery katalogowe oferowanych urządzeń, foldery, ulotki informacyjne, prospekty, katalogi, strony katalogowe, ulotki lub oświadczenia producenta - w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego, w niniejszym zapytaniu ofertowym. Katalogi należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 23:30:57

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:
- Cena: 70 %
- Gwarancja: 30 %

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:
- Cena: 70 %
- Gwarancja: 30 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Agnieszka Frąk
tel.: 504361874
e-mail: agnieszka@fundacjacim.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.