Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i dostawa urządzenia zabawowego dla dzieci

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa urządzenia zabawowego dla dzieci

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie "Dobry Znak"
Szydłowieckiego 2
27-500 Opatów
powiat: opatowski
503755808
aneta.blawat@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142651
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Opatów
Wadium: ---
Nr telefonu: 503755808
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.08.01.01-26-0060/19 - Równać szanse

Część 1
,,Urządzenia zabawowe/dmuchane place zabaw"

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa urządzenia zabawowego dla dzieci - ,,Urządzenia zabawowe/dmuchane place zabaw".
Poniżej znajduje się opis elementów, z których składać się ma plac do zabawy - ,,Urządzenia zabawowe/dmuchane place zabaw" z podaniem minimalnych parametrów technicznych:
1. Przedmiotem oferty jest dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci o wymiarach:
- długość od 8 do 10 m
- szerokość od 5 do 7 m
- wysokość od 8 m do 10m
WW. PARAMETRY MAJĄ CHARAKTER PARAMETRÓW MINIMALNYCH,
TJ. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZAOFEROWAĆ DMUCHANĄ ZJEŹDŻALNIĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z ELEMENTÓW O WIĘKSZYCH WYMIARACH.
Okres gwarancji
24

CPV: 37500000-3, 37529100-3, 43325000-7

Dokument nr: 2023-4125-142651

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Opatów
Miejscowość
Opatów

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Udzielą co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane i użytkowanie dmuchanego placu do zabawy.
2. Nie zachodzą wobec Wnioskodawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
3. Nie są powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.- załącznik nr 2
4. Dostawca/Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - wyciąg z CEiDG lub KRS.
5. Oferent oświadczenie, że posiada min. roczne doświadczenie w realizacji zamówień zapytania ofertowego, do których składa formularz ofertowy.
6. Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnych certyfikatów zgodności, spełniania wymogów bezpieczeństwa, ergonomii, wydanych przez jednostki certyfikujące te wyroby oraz potwierdzające, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany i w pełni sprawny, gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno-użytkowe.
7. Oferent wyrazi zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych przy realizacji projektu. Dane osobowe przekazane zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)- załączniki nr 4,5,6
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy
w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i załączników. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostały określone w punkcie VII. Wymagane dokumenty.
Na etapie oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 20:53:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium cena - 100% (100 punktów)
o Cena oferty to cena brutto.
o Podatek VAT Oferent powinien ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Aneta Bławat
tel.: 503755808
e-mail: aneta.blawat@op.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.