Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4420z ostatnich 7 dni
16136z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/715732
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
TZP-002/4pU/2023 Wykonanie dokumentacji projektowej "Siłownia zewnętrzna dla dzieci przy Hotelu Metalowiec" przy budynku Ul. Złotego Smoka 6 w Gorzowie Wlkp
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dokumentacja projektowa dotycząca budowy siłowni zewnętrznej dla dzieci przy Hotelu Metalowiec przy budynku Ul. Złotego Smoka 6 w Gorzowie Wlkp. Sporządzona dokumentacja projektowa ma uwzględniać następujący Zakres prac: o Przygotowanie terenu, rozebranie istniejących elementów małej architektury, niwelacja terenu, wywóz odpadów; o Zakup i montaż ,,orbitreka" o Zakup i montaż ,,biegacza" o Zakup i montaż ,,wioślarza"; o Zakup i montaż ,,stepera"; o Zakup i montaż pylonów do urządzeń: o Zakup i montaż ławek z oparciem; o Zakup i montaż koszy metalowych poj. 35-70l; o Wykonanie trawnika na gruncie rodzimym wykonanego siewem bez humusowania w terenie płaskim; o Wykonanie dojść - chodników na podsypce piaskowo - cementowej (dwa chodniki dł. Ok 10m, szer. 1,5m); o Mapa geodezyjna powykonawcza; Dokumentacja projektowa w całości musi być dostarczona w wersji: o Mapa do celów projektowych o Projekt budowlany - 4 egz. o Przedmiar robót - 2 egz. o Kosztorys inwestorski - 2 egz. o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz. o Wersja elektroniczna - 1 kpl. (PDF) Wystąpienie do Prezydenta m. Gorzowa Wlkp. z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia/zgłoszenia na budowę za pośrednictwem Zamawiającego. o Dokumentacja projektowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr. 2021, poz. 2454 ze zm.) oraz zawierać informację dotyczącą BIOZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). o Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). o Autor dokumentacji projektowej zobligowany będzie do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie toczonych w przyszłości postępowań o wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym daną dokumentacją projektową. o Dokumentacja projektowa musi być zgodna z innymi przepisami techniczno- budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. o Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez projektanta dla celów zamówień publicznych, więc jako opis przedmiotu zamówienia musi być opracowana zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych. Jako opis przedmiotu zamówienia będzie podlegała udostępnieniu na stronie internetowej, toteż jej wersja elektroniczna musi być sporządzona w sposób dostępny cyfrowo, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
mapka sytuacyjna.pdf
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Administracja Domów Mieszkalnych nr 5. Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gwiaździsta 4
66-400, Gorzów Wielkopolski (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 715732, TZP-002/4pU/2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/715732
Składania : 23-01-2023 09:00:00
Otwarcia : 23-01-2023 09:05:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji dostępnym pod adresem: https://zgmgorzow.bip.gov.pl
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia negocjacji lub zakończenie postępowania brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Płatność w dwóch transzach: - I rata w wysokości 50% po otrzymaniu dokumentacji - II rata w wysokości 50% po spisaniu protokołu końcowego wykonania usługi i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, przelewem do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - do 31.05.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Istotne postanowienia umowy - o W uzasadnionych przypadkach niezależnych od wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia o ustalony przez strony czas, niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia o Modyfikacje i uzupełnienia w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 podzielona płatność - - Zamawiający zastrzega, że płatności będą dokonywane w systemie podzielonej płatności tzw. "split payment". Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Oświadczenie w zakresie VAT - oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT. Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Jeżeli nie, proszę wpisać podstawę zwolnienia. Jednocześnie informujemy, że jeżeli ofertę składa Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty. Jeżeli ofertę składa wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Wykluczenie z postępowania - A) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej ,,ustawą sankcyjną" z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wyklucza się: 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. B) W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt A) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści: "Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7.1.ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę: C) Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt A zostanie odrzucona. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2023

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.