Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad budową ścieżek...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad budową ścieżek rowerowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
powiat: wołomiński
urzad@kobylka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad budową ścieżek rowerowych w Kobyłce
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżek rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. ,,Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór nad następującymi odcinkami ścieżek rowerowych i dróg:
1) Ul. Henryka Sienkiewicza (od Ul. Ręczajskiej do Ul. Zielonej - budowa ścieżki rowerowej ,,ZIT-WOF"),
2) Ul. Henryka Sienkiewicza (od Ul. Ręczajskiej do Ul. Zielonej - budowa drogi),
3) Ul. Ossowska (od Ul. Nadarzyn do Ul. Orląt Lwowskich - budowa ścieżki rowerowej oraz drogi ,,ZIT-WOF").
Łączna długość ścieżek około 1100 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00035700, WZP.271.1.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-01-24 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54f61662-9596-11ed-b4ea-f64d350121d2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.przygodzka@kobylka.pl, katarzyna.lokietek@kobylka.pl (nie dotyczy składania ofert).
Szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XIII do SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XIII do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-01-24 12:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-54f61662-9596-11ed-b4ea-f64d350121d2

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).
szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XIV SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżek rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. ,,Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór nad następującymi odcinkami ścieżek rowerowych i dróg:
1) ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Ręczajskiej do ul. Zielonej - budowa ścieżki rowerowej ,,ZIT-WOF"),
2) ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Ręczajskiej do ul. Zielonej - budowa drogi),
3) ul. Ossowska (od ul. Nadarzyn do ul. Orląt Lwowskich - budowa ścieżki rowerowej oraz drogi ,,ZIT-WOF").
Łączna długość ścieżek około 1100 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp do 60 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegało na powierzeniu wybranemu wykonawcy podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego, w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki rowerowej w ul. Ks. Ignacego Krasickiego;
b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki rowerowej w ul. Orląt Lwowskich na docinku ul. Nadarzyńska do ul. Husarii,
c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odcinku ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki.
Zamówienie, o którym mowa powyżej może być udzielone jednokrotnie jak również kilkukrotnie.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora w specjalności drogowej wyznaczonego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych lub dróg o długości nie mniejszej niż 500 m każda,
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
których uprawnienia odpowiadają wymaganiom ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) lub ważnym
odpowiadającym im kwalifikacjom, nadanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 8 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 9 do SWZ - załącznik nr 9 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).
szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XIV SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XI SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora w specjalności drogowej wyznaczonego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-02-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.