Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa krzeseł komputerowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa krzeseł komputerowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41/36-71-269
krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41/36-71-269
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa krzeseł komputerowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł komputerowych w ilości 64 szt. w tym:
- krzesła tapicerowane tkaniną - 35 szt.,
- krzesła tapicerowane skay - 29 szt.
- krzesła tapicerowane skay o zwiększonym obciążeniu do 150 kg - 4 szt.
2. Ilości oraz opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego
zaproszenia.

Dokument nr: EZ/ZP/6/2023/KK

Składanie ofert:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej lub
papierowej.
2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl
w jednym z dostępnych formatach danych .pdf, .doc., .xls lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy.
4. Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony Ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT z dopiskiem:
,,DOSTAWA krzeseł komputerowych - EZ/ZP/6/2023/KK".
Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
5. Ofertę w postaci elektronicznej lub papierowej należy złożyć do dnia 24.01.2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
40 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:
1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
2. Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
3. Formularz potwierdzający spełnienie parametrów techniczno - eksploatacyjnych krzeseł
komputerowych
4. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
5. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana
do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
V. Termin płatności:
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej faktur przelewem w terminie do
30 dni od otrzymania faktury.
VI. Kryterium oceny ofert.
Cena - 100 %
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
VII. RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959?12-91-292,
REGON: 000289785
- obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Fronczyk, tel.: 41 3671354, e?mail.:
iod@wszzkielce.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
EZ/ZP/6/2023/KK
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji
publicznych (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U.
2018 poz.1330 t. j.)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VIII. Faktury elektroniczne
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ,,o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym" (Dz. U. 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.
X. Inne:
Zamawiający zastrzega sobie, że:
a) oferty niekompletne lub nie podpisane jak również oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
b) może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
c) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Kontakt:
IX. Osoby upoważnione do kontaktu, adres do korespondencji:
Krzysztof Krajewski - tel. 41/36-71-269, e-mail: krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.