Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MOSKORZEW
Moskorzew 42
29-130 Moskorzew
powiat: włoszczowski
Tel. (34) 3542003
halina.m@moskorzew.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Moskorzew
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (34) 3542003
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew" realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmującej zaprojektowanie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami wraz z budową ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chebdzie.
3. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy obejmujące:
a) Etap I - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz wykonawczej na zakres wskazany w zamówieniu oraz złożenie dokumentów do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie celem uzyskania pozwolenia na budowę bądź braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę;
b) Etap II - roboty budowlane obejmujące wykonanie pełnego zakresu ujętego w dokumentacji projektowej; wykonanie dokumentacji powykonawczej, odbiór końcowy robót budowlanych i przekazanie do eksploatacji oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy i uzyskanie zaświadczenia, że organ nie wnosi sprzeciwu bądź uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Roboty budowlane inwestycji pn. ,,Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew" obejmują dwa główne zadania:
Zadanie 1 - Budowa wodociągu (pot. Sieci wodociągowej) na terenie Gminy Moskorzew:
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Chebdzie - Przybyszów -Moskorzew.
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączem na odcinku Chebdzie-Lubachowy-Damiany-Chlewice.
Zadanie 2 ,,Budowa ujęcia wody w miejscowości Chebdzie"
5. Szczegółowy opis robót budowlanych, które są objęte nadzorem zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.moskorzew.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Platforma zakupowa/2022 r./ Przetarg 12/2022 ,,Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew"
6. Wykonawca odpowiadał będzie w szczególności za sprawdzenie przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, monitoring inwestycyjny, w tym bieżącą kontrolę przebiegu realizacji inwestycji, nadzór nad odbiorem technicznym inwestycji, rozliczeniami z wykonawcami, nadzór inwestorski. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje w szczególności:
a) Zachowanie należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
b) Wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
c) Analiza merytoryczna przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji technicznej celem zweryfikowania jej prawidłowości oraz właściwej kolejności prowadzonych robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych itp.;
d) Nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej i wykonawstwa z PFU oraz umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno - użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania;
e) Żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych z Zamawiającym, niezgodnych z PFU oraz dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania;
f) Żądanie od wykonawców robót budowlanych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów. Zlecenie wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
g) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
h) Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych;
i) Opiniowanie - w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji;
j) Dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych (zwany dalej Wykonawcą) i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;
k) Kontrolowanie rozliczeń finansowych kontraktu z Wykonawcami, w tym:
- Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych;
- Sprawdzanie faktur końcowych przedkładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty;
- Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót;
- Weryfikacja prawidłowości rozliczeń Wykonawców z podwykonawcą (-ami); 1) Przygotowanie rozliczenia końcowego projektu;
m) Sporządzenie protokołu przekazania placu budowy, protokołu odbioru końcowego, a także innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy, uzgadniając ich wzór uprzednio z Zamawiającym;
n) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do odbioru;
o) Wizytowanie placu budowy w sposób nieprzerwalny i niezakłócony z odpowiednią częstotliwością, ale:
- Nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu (chyba, że harmonogram robót budowlanych nie przewiduje w tym okresie żadnych robót na placu budowy), potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
- W sytuacjach nagłych (wymagających bezzwłocznej reakcji Zamawiającego) na każde wezwanie Zamawiającego przesłane drogą elektroniczną bądź przekazane telefonicznie stawienie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od wezwania;
p) W uzasadnionych przypadkach - niezwłoczne informowanie Zamawiającego
0 konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzenie dokumentacji i kosztorysów na te roboty. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego przedłożenia do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w terminie 3 dni od ich wystąpienia, w szczególności dotyczących:
- pominięcia danej roboty,
- wykonania robót dodatkowych,
- wykonania robót zamiennych,
- wykonania umów uzupełniających,
- konieczności zmiany kolejności robót,
- konieczności zmiany terminu wykonania robót,
- konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. q) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia
niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskanie zgody projektanta na te zmiany, uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu
1 przyjętych w nim rozwiązań;
r) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych, zaistniałych problemach, nieprawidłowościach lub zakłóceniach na placu budowy, stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, a także w okresie gwarancji oraz poświadczanie ich usunięcia;
s) Weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysu powykonawczego.
t) Pełna dyspozycyjność (na telefon) w godz.ch pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie, a w razie potrzeby Zamawiającego również w godz.ch i dniach wolnych od pracy Zamawiającego;
u) Udział w komisjach technicznych powoływanych dla oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji oraz rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych) - 5 lat od protokolarnego odbioru inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia;
v) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej przez cały okres prowadzenia inwestycji;
w) Nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska;
a) Inne obowiązki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków określonych w § 1 ust. 4 z najwyższą starannością wymaganą do tego typu działalności.

CPV: 71247000-1, 71248000-8

Dokument nr: GKZ.271.2.2.2023

Otwarcie ofert: a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2023 r. godz. 1315 w miejscu ich składania ofert.
b) Podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwa oferenta oraz cena ofertowa brutto.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną , bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew) z dopiskiem na kopercie- ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew" do dnia 24.01.2023 r. do godz. 13.00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru zadania inwestycyjnego.
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia (ostatecznego odbioru prac zadania inwestycyjnego) uważa się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę zadania inwestycyjnego, protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający przewiduje odbiór zadania do dnia 30.04.2024 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełnienia powyższego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytanie Ofertowego.
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełnienia powyższego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytanie Ofertowego.
c) Zdolności technicznej i zawodowej;
Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dysponowali co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia: osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) legitymującą się doświadczeniem przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru najmniej trzech inwestycji polegających na budowie/przebudowie/modernizacji sieci wodociągowej w tym jednej związanej z budowa ujęcia wody w okresie ostatnich 60 miesięcy, chyba że okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie.
Ocenę spełnienia powyższego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy - wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
Wykonawca musi dołączyć do wykazu dokumenty:
- potwierdzające posiadanie kwalifikacji,
- potwierdzające zdobyte doświadczenie, wraz z informacją czy nadzorowane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (np. referencje)
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Oferty Wykonawców, które nie spełniają warunków nie będą oceniane.
IV. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcy powiązanemu z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy także nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
W celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa, do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT
1. Dokumenty wchodzące w skład oferty.
a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji oferenta na zewnątrz. Oferta winna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) Do oferty należy załączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania,
- Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania wraz z wymaganymi załącznikami,
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania,
2. Sposób przygotowania oferty.
Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertą powinny być umieszczone: nazwa i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew"
- Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
VI. KRYTERIA WYBORU: cena 100%.
1. Przed przystąpieniem do oceny ofert według kryteriów zostaną one sprawdzone w zakresie spełnienia/niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferty niespełniające kryteriów zawartych w rozdziale III Zapytanie Ofertowego nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował ceną brutto oferty- waga 100%.
4. Kryterium ,,cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Punkty zostaną przyznane wg następującego wzoru:
cena najtańszej oferty (spośród ofert nieodrzuconych) x 100 % cena badanej oferty
4. Za ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, po udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą, ostateczną ilość punktów.
VII. TERMIN PŁATNOŚCI
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
VIII. INFORAMCJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
2. Wykonawcy do upływu terminu składania ofert mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dotyczące treści zapytania ofertowego: na adres e-mail: sekretariat@moskorzew.pl
3. Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić treść Zapytania Ofertowego. Informację o zmianie zamawiający przekazuje w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Zamawiający może w toku badania ofert wezwać Oferentów do wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
6. Program Funkcjonalno - Użytkowy znajduje się do wglądu u osoby podanej do kontaktu.
7. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.0 wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców za
pośrednictwem poczty elektronicznej. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany o terminie
zawarcia umowy.
X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wszystkie istotnie postanowienia umowy, wraz z wysokością kary w przypadku rozwiązania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego, oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym.
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług,
b. konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
c. konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień lub decyzji administracyjnych.
d. długotrwałego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.
e. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
f. zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
g. nastąpi zmiana terminu zakończenia i rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na zakończenie realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, sekretariat@moskorzew.pl
2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Moskorzew.
3) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, pod adresem e-mail diilg@op.pl lub telefonicznie pod numerami: 695-731-856, 518-331-077;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr postępowania GKZ.271.2.2.2023 na realizację zadania pn. ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew"
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4) a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, których dane osobowe dotyczą posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku gdy wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1 -3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu. - w przypadku gdy wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w atr. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
10) Informacje uzupełniające: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwaf\\\\danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Administrator prowadzi politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontakt:
1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
a) Halina Michalczyk-34 35-42-003 wew. 36, e-mail: halina.m@moskorzew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.