Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4628z ostatnich 7 dni
17652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obsługa geodezyjna Gminy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Obsługa geodezyjna Gminy

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
powiat: golubsko-dobrzyński
tel. 56 684 10 24
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kowalewo Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 56 684 10 24
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Obsługa geodezyjna Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 r."
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 r. zgodnie z wyszczególnieniem prac zawartych w arkuszu wycen usług geodezyjnych (zał. Nr 2).
Podane ilości do wykonania prac są szacunkową ilością przyjętą przez Zamawiającego dla celów porównawczych oraz wyłonienia Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz rozliczenia prac wg faktycznie zleconych i wykonanych usług.

Dokument nr: TIiGG.271.1.2023

Składanie ofert:
. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
5. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych - " Oferta - Obsługa geodezyjna Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 r. "
6. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 23.01.2023 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie usługi będzie rozłożone w czasie i wynikać będzie ze zgłoszonego każdorazowo zapotrzebowania. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy r. do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z terminami częściowymi, które zostały zawarte w arkuszu wycen usług geodezyjnych.

Wymagania:
III. Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania zamówienia lub części zamówienia.
VI. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1
2. Arkusz wyceny usług geodezyjnych - zał. Nr 2
3. Potwierdzona kopia za zgodność odpisu z oryginałem uprawnień zawodowych
4. Zaakceptowany projekt umowy- zał. Nr 3
VII. Forma złożenia oferty
1. Ofertę (na formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego) wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w arkuszu wycen usług geodezyjnych.
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
IX. Wybór oferty
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści i złożonych ofert.
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze oferty. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji
0 wyborze oferty.
3. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena łączna wg poszczególnych kryteriów określonych w załączonej tabeli - przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1.
4. Kryterium: cena.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami.
Określone ceny są ryczałtowe i pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.
Wynagrodzenie za roboty będące przedmiotem niniejszego zapytania obejmuje również wydatki związane z dojazdami w celu wykonania przedmiotu umowy, uzyskaniem dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przedłożeniem materiałów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Cena oferty jest kwotą wynikającą z sumy pozycji kol. 7 arkusza wycen. Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 100 %
najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert cena oferty=x znaczenie kryterium tj. 100%
cena oferty badanej
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
1 zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
X. Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie
zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.