Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
powiat: polkowicki
tel. 76 831 14 78
aleksandra.glinska@radwanice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Radwanice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 831 14 78
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2.1. Przedmiotem zamówienia sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Radwanice.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na następujące zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach, działki 508, 308/23
ul. Planetarna. Należy zaprojektować wykonanie sieci wodociągowej o długości około 380m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 380m. W projekcie należy uwzględnić możliwość rozbudowy sieci na kolejne działki (zgodnie z koncepcją na załączniku nr 1);
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Buczyna, działki 56/10, 56/5, 67. Należy zaprojektować wykonanie sieci wodociągowej o długości około 230m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 230m (zgodnie z koncepcją na załączniku nr 2);
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łagoszów Wielki, działka 128/3. Należy zaprojektować wykonanie sieci wodociągowej o długości około 50m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 60m (zgodnie z koncepcją na załączniku nr 3);
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Przesieczna, działki 260/2, 148. Należy zaprojektować wykonanie sieci wodociągowej o długości około 90m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 90m (zgodnie z koncepcją na załączniku nr 4);
5. Budowa sieci wodociągowej w m. Kłębanowice, działki 212, 113/3, 112.
Należy zaprojektować wykonanie sieci wodociągowej o długości około 180m
(zgodnie z koncepcją na załączniku nr 5).
2.3. Mapki poglądowe określające lokalizację zadań objętych przedmiotem zamówienia stanowią załącznik nr 1-5 do zapytania ofertowego.
2.4. W zakres każdego zadania wchodzi:
a) opracowanie map do celów projektowych,
b) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, geologicznych i dokumentacji
w celu prawidłowego określenia warunków gruntowo-wodnych - w razie konieczności,
c) sporządzenie projektu budowlanego wszystkich niezbędnych branż (z ewentualnym podziałem na etapy) , w tym projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego opracowanego zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i spełniającego wymagania aktualnego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
d) sporządzenie projektu wykonawczego wszystkich niezbędnych branż (z ewentualnym podziałem na etapy) zgodnie z aktualnymi wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
e) sporządzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym;
f) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
h) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, warunków technicznych, w tym w razie konieczności: decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, odstępstwa od obowiązujących przepisów, itp.,
i) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę odrębnie dla każdego zadania,
j) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.
2.5. Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji na nośniku elektronicznym (w wersji edytowalnej doc., dwg. i ath., a także całość dokumentacji w pdf.).
2.6. Należy wykonać komplet dokumentacji projektowej dla każdego zadania odrębnie.
2.7. Dokumentacje projektowe należy sporządzić zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

2.8. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
a) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej a także wydanych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie spójna
i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów. Wykonawca zapewni skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań oraz projektów budowlanych
i wykonawczych.
b) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
c) Dokumentacja projektowa musi obejmować projekt budowlany wszystkich branż
w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdego projektu budowlanego, uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych - projekt techniczny powinien zawierać m.in.:
o Szczegółowy opis techniczny,
o komplety rysunków technicznych,
d) Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Szczegółowy zakres oraz formę projektu wykonawczego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
e) Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności i przydatności
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia.
f) Opracowana dokumentacja projektowa musi być w szczególności zgodna z wymaganiami ochrony środowiska, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami techniczno - budowlanymi.
g) Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektów budowlanych
we wszystkich branżach. Zamawiający wymaga powołania przez wykonawcę zespołu sprawdzającego, który sprawdzi poprawność, spójność, skoordynowanie wykonania dokumentacji projektowej we wszystkich branżach.
2.9. Projekty budowlane z podziałem na poszczególne zadania oraz elementy ( t.j. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej doc., dwg. i ath., a także całość dokumentacji w pdf.) na płycie CD.
2.10. Projekty wykonawcze na poszczególne zadania należy wykonać w ilości 2 egzemplarzy
w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej doc., dwg. i ath., a także całość dokumentacji w pdf.) na płycie CD.

2.11. Wymagania dotyczące specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
a) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać dla wszystkich branż oraz dla każdej branży osobno.
b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie
z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne uwzględniając przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać
w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej doc, w pdf.) na płycie CD.

2.13. Wymagania dotyczące kosztorysu inwestorskiego.
a) Kosztorysy inwestorskie w poszczególnych branżach należy sporządzić zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
b) Kosztorysy inwestorskie należy opracować w podziale na poszczególne branże w ramach poszczególnego zadania.
c) W przypadku upływu terminu ważności kosztorysu (6 miesięcy) wykonawca zobowiązany jest sporządzić jedną aktualizację w cenie ofertowej.
Kosztorysy inwestorskie należy wykonać w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (.pdf oraz .ath lub innej formie edytowalnej) na płycie CD.

2.14. Wymagania dotyczące przedmiaru robót.
a) Przedmiary robót w poszczególnych branżach należy sporządzić zgodnie
z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
b) Przedmiary robót należy opracować w podziale na poszczególne branże w ramach poszczególnego zadania.
c) Przez przedmiary robót należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
Przedmiary robót należy wykonać w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (.pdf oraz .ath lub innej formie edytowalnej) na płycie CD.

2.15. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej przekazanej w wersji elektronicznej:
a) nie należy bez potrzeby dzielić i łączyć plików, które w wersji papierowej stanowią osobne zbiory (przykładowo: należy stworzyć pojedyncze, osobne pliki dla przedmiaru robót projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego itd.), rysunki należy dodatkowo przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg lub .dxf.
b) przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie dodatkowo przekazać w formacie .ath
c) pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych plikach w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem dokumentacji projektowej
w formie papierowej - z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.;
d) nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania,
e) należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz
z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji.

2.16. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Dokumentacja projektowa będzie stanowiła także opis przedmiotu zamówienia przy przeprowadzaniu przez zamawiającego procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dlatego też w dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakazuje się stosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie może opisać produktu, materiały itp. za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", przy czym należy wskazać parametry takiej równoważności,
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, udział w naradach koordynacyjnych
w siedzibie zamawiającego, których przedmiotem będą uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Zamawiający wymaga dokonania od wykonawcy sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.
d) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie:
o prawo informowania zamawiającego przez wykonawcę o postępie prac
i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania,
o prawo do analizowania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej,
o prawo zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia
w dokumentacji projektowej.
e) Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Radwanice przed wszystkimi władzami, urzędami i instytucjami, organami administracji państwowej, samorządowymi oraz właścicielami nieruchomości w zakresie złożenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i zgód od właściwych władz, urzędów, organów, instytucji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik zamawiającego w zakresie określonym w pełnomocnictwie bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych
w imieniu zamawiającego.
2.17. Ponadto, do obowiązków wykonawcy należy:
a) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia;
b) pozyskanie własnym staraniem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
c) sporządzenie koncepcji oraz uzgodnienie jej z zamawiającym
d) informowanie zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji umowy,
e) przestrzeganie praw patentowych i licencji,
f) przekazanie oświadczeń, podpisanych przez poszczególnych projektantów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego oraz oświadczeń o możliwości korzystania przez zamawiającego z przedmiotu zamówienia w celu dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie.
g) konsultacje z zamawiającym na każdym etapie sporządzania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty planowanej inwestycji;
h) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2022.1710) tj. za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz przede wszystkim określenia minimalnych wymagań dotyczących równoważności;
i) formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców, a także zainteresowane strony w trakcie trwania postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie prac, którego przedmiotem będzie realizacja robót wg dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot zamówienia - w terminie 2 dni od dnia przekazania przez zamawiającego pytań,
j) sporządzenie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach i w całym zakresie robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z potrzebami zamawiającego .
k) udzielanie zamawiającemu, w terminie 2 dni od dnia przekazania, wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i/lub uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej.
2.18. Celem zapewnienia należytego wykonania usługi wykonawca zapewni w ramach przedmiotu zamówienia wykonanie i sprawdzenie (jeśli jest to wymagane) projektów i pozostałych opracowań przez projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia projektowe na podstawie obowiązujących przepisów.
2.19. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
2.20. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia, do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, jednak nie dłużej niż 10 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
2.21. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

CPV: 71000000-8

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
8.1. Ofertę należy:
a) złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, Ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice, lub
b) przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.glinska@radwanice.pl (skan oferty lub opatrzona podpisem elektronicznym)
w terminie do dnia 23 stycznia 2023r. do godz. 14:00.
8.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ,,Oferta -Dokumentacja projektowa - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej". W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną w temacie wiadomości analogicznie jak w wersji papierowej.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI.
3.1. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3.2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego oraz nadzoru nad usuwaniem wad w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych do dnia upływu gwarancji na roboty budowlane realizowane na podstawie przedmiotu niniejszej umowy jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Wymagania:
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niżej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

4. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.
4.1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
4.2. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:

l.p.
Nawa kryterium
waga
1.
cena
100%

Ocenie podlega cena brutto oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

najniższa cena oferty
liczba punktów oferty badanej = ---------------------------- x 100 x 100
cena oferty badanej

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4.4. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen poprzez wezwanie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.5. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
5.1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
5.2. Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie tabeli cenowej w formularzu oferty. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
5.3. Należy podać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) za poszczególne dokumentacje projektowe. Ceny brutto za poszczególne dokumentacje projektowe należy zsumować otrzymując tym samym cenę oferty.
Wykonawca, który na podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązany jest do podania ceny w złotych (PLN) bez podatku VAT (netto). Wykonawca, który nie jest płatnikiem podatku Vat winien złożyć oświadczenie, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
5.4. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie
w czasie trwania umowy.
5.5. Ewentualne rabaty lub upusty należy ująć w cenach jednostkowych brutto.
5.6. Podane ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
6.1. Ofertę należy złożyć w pisemnie lub elektronicznie, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
6.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 7 do zapytania ofertowego.
6.4. Do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,
Zamawiający dokona sprawdzenia umocowania prawnego do reprezentacji na podstawie ogólnodostępnych rejestrów, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego
6.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
6.6. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.7. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
a) odczytywanych podczas otwarcia ofert,
b) które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
c) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
6.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku dokumentów.

7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści zapytania ofertowego zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.radwanice.pl w zakładce Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.
7.5. Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są integralną częścią zapytania ofertowego oraz są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.
9. BADANIE I WYBÓR OFERTY.
9.1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
9.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
9.3. Zamawiający odrzuca jeżeli:
a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także informacje o ofertach, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
9.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej www.bip.radwanice.pl w zakładce Zamówienia
o wartości poniżej 130.000 zł.
9.7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
9.8. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
9.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.10. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
9.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych.
Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe, które znalazły się w posiadaniu zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji obowiązków ustawowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice (Gmina Radwanice);
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy za pośrednictwem adresu e - mail: iod@drmendyk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30
środa od 8:00 do 16:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: Aleksandra Glińska , tel. 76 759 20 14, e-mail: aleksandra.glinska@radwanice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.