Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
353z dziś
4458z ostatnich 7 dni
16175z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Łomża
ul. Nowogrodzka 60
18-400 Łomża
powiat: Łomża
Tel. 86 21 65 494, Fax 86 21 64 027
lomza@bialystok.lasy.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 86 21 65 494, F
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Łomża
zaprasza do składania ofert do
pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i
elektrycznej przy realizacji zadania pn. ,,Budowa deszczowni stałej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Lachowo".
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i
elektrycznej podczas realizacji procesu inwestycyjnego i wszystkich branżowych robót
wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: ,,Budowa deszczowni stałej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Lachowo" na działce
o nr geod. 31 (obręb Lachowo, gmina Kolno, powiat kolneński).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Projektowana budowa deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce
leśnej w Leśnictwie Lachowo zakłada wykonanie w szczególności:
1) Instalacji systemu nawadniania na 4 kwaterach, w postaci zespołu rurociągów,
zraszaczy, studni technologicznych.
2) Naziemnych zbiorników wody szt. 2 z blachy falistej , o średnicy R= 12,80 m,
wysokości H= 3,05 m i objętości V= 392,37 m3 każdy.
3) Studni głębinowych - 2 szt. wraz z ogrodzeniem.
4) Budynku pompowni wraz z infrastrukturą, z placykiem gospodarczym na pojemniki z
nawozami.
5) Studni chłonnej wód popłucznych z zestawem pompowym wraz z przewodem
odprowadzającym oraz rozsączaniem.
6) Linii kablowej nn 0,4 KV zalicznikowej zasilającej budynek pompowni.
7) Linii kablowej nn zasilająco - sterowniczej,
8) Linii kablowej zasilającej pompy głębinowe.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (link do postępowania,
gdzie umieszczono dokumentację projektową):
https://platformazakupowa.pl/transakcja/688035
4. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Contra Sp. z o.o. Sp.k, Ul. Poznańska 168,
87-100 Toruń.
5. Całkowita wartość robót budowlanych (branża budowlano-konstrukcyjna, sanitarna,
elektryczna) zgodnie z wybraną ofertą 1 993 992,64 zł brutto.
6. Budowa realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę wydanego na budowę
budynku pompowni o powierzchni zabudowy 34,36 m2 oraz dwóch zbiorników wody o
pojemności 392,37 m3 każdy, w ramach budowy instalacji nawadniania szkółki leśnej w
Leśnictwie Lachowo.
7. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego powinien być pełniony w
zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
8. Do obowiązków Wykonawcy - inspektorów nadzoru branży sanitarnej i elektrycznej
należy w szczególności:
1) współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiającego we wszystkich
czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją
zadania,
2) weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnień
przedstawianych przez wykonawcę robót,
3) opiniowanie wniosków wykonawcy robót o zmianę terminu zakończenia robót
budowlanych,
4) uczestniczenie w naradach roboczych/koordynacyjnych z udziałem kierownika
budowy, kierowników robót, inspektorów budowy wszystkich branż, zamawiającego
oraz innych stron, których obecność inspektor uzna za konieczną na danym etapie
inwestycji (np. projektantów),
5) sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rysunków roboczych wykonawcy robót oraz
opiniowanie rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
zamawiającego,
6) konsultacja i weryfikacja kosztorysów i innych dokumentacji technicznych,
7) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
prawidłowości wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności
z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
8) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
9) zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do
wbudowania oraz urządzeń wnioskowanych do zastosowania,
10) sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej procesu inwestycyjnego,
11) sprawdzanie i odbiór bez zbędnej zwłoki robót budowlanych ulegających zakryciu
lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
12) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,
13) potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
14) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej),
15) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń,
16) kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania
porządku,
17) kontrola zabezpieczenia placu budowy oraz drzew rosnących w otoczeniu placu
budowy i drogach dojazdowych,
18) weryfikacja i zatwierdzanie technologii wykonywania robót budowlanych w rejonie
koron drzew i sadzonek na kwaterach, przedstawionych przez wykonawcę robót;
19) obecność na budowie inspektora ds. sanitarnych - min. 1 raz w tygodniu, jeżeli
realizowane są w nim roboty branżowe sanitarne,
20) obecność na budowie inspektora ds. elektrycznych - min. 1 raz w tygodniu jeżeli
realizowane są w nim roboty branżowe elektryczne,
21) obecność na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac ulegających zakryciu i na
każde wezwanie Zamawiającego,
22) podczas każdorazowego pobytu na budowie dokonywanie bieżącego przeglądu
dziennika budowy i wykonanie stosownego wpisu potwierdzającego jednocześnie
pobyt na budowie,
23) nadzorowanie w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i
prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji,
24) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
25) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie
z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych - sporządzanie
protokołów konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych,
koniecznych do wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z
uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja
kosztorysów na roboty dodatkowe lub zamienne przedstawionych przez wykonawcę
robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji zamawiającego,
26) nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów, weryfikacja i zatwierdzanie
przedstawianych przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych,
27) branie udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usuwaniem wad w
okresie gwarancji, gdzie do zadań Inspektora będzie należało m.in.:
a) pełna obsługa okresu gwarancyjnego,
b) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad/usterek,
c) poświadczanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad/usterek,
d) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek,
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed
wyznaczonym terminem przeglądu.
28) w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia
przez wykonawcę robót od realizacji zadania - przedstawienie zamawiającemu
protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z
ich rozliczeniem,
29) przedkładanie, na żądanie zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji
nadzorowanej inwestycji i udzielanie Zamawiającemu informacji na potrzeby
sprawozdawczości,
30) potwierdzanie gotowości inwestycji do odbioru końcowego robót.
9. Obowiązki nadzoru inwestorskiego branżowego Wykonawcy na etapie odbioru
końcowego:
1) sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych,
2) zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
dostarczenie jej zamawiającemu wraz z przechowywaną przez nadzór dokumentacją
materiałową i innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną budową,
3) przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów
odbioru technicznego,
4) przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót, kompletu dokumentów
niezbędnych w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT),
5) przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót kompletu dokumentów
koniecznych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
6) przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji.
10. Szczegółowy zakres obowiązków określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
11. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowywania oferty zapoznał
się z dokumentacją projektową, której dotyczy jego oferta dla zadania, dostępną pod
linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/688035 lub w siedzibie
Zamawiającego: Nadleśnictwo Łomża, Ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża, pokój nr 3
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Nadleśnictwa Łomża
upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami.
12. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru (np. z powodu urlopu lub
choroby), wykonawca ma obowiązek zapewnić krótkoterminowe zastępstwo na cały
okres nieobecności inspektora. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje nie
niższe niż zastępowani inspektorzy i podlegają akceptacji zamawiającego. W
przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 3 tygodnie, wykonawca
ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z własnej
inicjatywy lub na wniosek zamawiającego.
13. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez
Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich
Zamawiającemu.
14. W skład całego zespołu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego wejdą:
1) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, osoba ta będzie jednocześnie
koordynatorem nadzoru inwestorskiego (zatrudnienie po stronie Zamawiającego),
2) Inspektor nadzoru branży sanitarnej,
3) Inspektor nadzoru branży elektrycznej.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru w branży
sanitarnej i elektrycznej, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wskazane
powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub równoważnymi do nich (w
szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a
uznanymi w Polsce).
1. Wykonawca zobowiązany jest pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez
cały okres obowiązywania umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych tj. w
okresie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego
oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze końcowym oraz przez cały okres
gwarancji na wykonane roboty przez Wykonawcę i udziałem w odbiorze gwarancyjnym
(Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 120
miesięcy oraz rękojmi za wady na okres 60 miesięcy, który rozpocznie się od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2023 r. o godz. 12:30.

Składanie ofert:
1) TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 24.01.2023 r. do godz. 12:00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Nadleśnictwa Łomża, Ul. Nowogrodzka 60,
18-400 Łomża, pokój nr 3 lub na adres poczty elektronicznej:
lomza@bialystok.lasy.gov.pl z dopiskiem ,,Oferta na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej - Budowa
deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w
leśnictwie Lachowo"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania
umowy.
3. Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień 23 listopada 2023 roku.

Wymagania:
Rozdział II. Tryb postępowania
Przeprowadzenie procedury zamówienia wg Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa
Łomża nr 8/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość
jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych, w Nadleśnictwie Łomża.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na
pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej (stosownie do
wymogów art. 25-27 ustawy Prawo budowlane lub analogicznych przepisów prawa
obcego), nad inwestycją o wartości robót min. 1.000.000,00 zł brutto.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je
posiadającymi. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca posiada lub dysponuje
osobami posiadającymi uprawnienia budowlane lub inne wynikające z odrębnych
przepisów w specjalności inżynieryjnej sanitarnej i elektrycznej:
1) Inspektor nadzoru branży sanitarnej, który posiada odpowiednie uprawnienia bez
ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy w zakresie robót branży sanitarnej,
2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, który posiada odpowiednie uprawnienia do
nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwagi:
a) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub ważne
odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
Nadleśnictwo Łomża
Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka nr 60, 18-400 Łomża, NIP 718-000-28-71
tel.: +48 86 21-65-494, fax: +48 86 21-64-027, e-mail: lomza@bialystok.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
przepisów upoważniające do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w
zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
b) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
c) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług
transgranicznych.
d) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi.
Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca posiada lub dysponuje osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane lub inne wynikające z odrębnych przepisów w
specjalności inżynieryjnej sanitarnej i elektrycznej.
Rozdział VI. Przesłanki do odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
lub
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w
sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy zadania określonych w zapytaniu
ofertowym
lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
Rozdział VIII. Warunki płatności
1. W ramach zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją prac objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia płatna będzie przelewem na
rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której
wystawienia podstawą będzie podpisany protokół odbioru końcowego ww. inwestycji.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat i zaliczek.
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w
PLN.
6. Szczegółowe warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3
do zapytania.
Rozdział IX. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
2) Do oferty należy dołączyć:
a) wykaz wykonanego w okresie ostatnich 5 latach, minimum jednego zamówienia,
dla każdego z inspektorów, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją o wartości robót min. 1 000 000,00 zł brutto oraz wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
b) opinię (referencje) o wykonawcy (inspektorze nadzoru) wystawioną przez podmioty
na rzecz których realizował on nadzory z informacja o wartości realizowanej
inwestycji,
c) dokumenty potwierdzające, że osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej posiadają odpowiednie uprawnienia
oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3) Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena, doświadczenie wykonawcy określone
na podstawie wykazu wykonanych nadzorów oraz opinii (referencjach) o wykonawcy
wystawionej przez podmioty na rzecz których realizował on poprzednie nadzory.
4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym.
6) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by
upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
3) Oferta powinna być podpisana. Oferta złożona przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem poczty elektronicznej
powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
4) Decyduje data i godzina wpływu oferty.
5) Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
4. Cena ofertowa:
1) Ceny wskazane w ofercie muszą:
? być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -
jeśli występuje;
? uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2) Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach
umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej
przez oferenta.
3) Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i w
żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.
4) Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą być precyzyjnie określone (nie
dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie mogą ulec zmianie przez okres wymagany
do wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
5. Termin związania ofertą:
1) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
2) Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu
związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić
spełnienia prośby Zamawiającego. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę.
Rozdział X. Kryteria oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert - 100 % cena.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane
załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w
postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ryczałtową za wykonanie
zamówienia.
Rozdział XI. Dodatkowe postanowienia
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony
przez Zamawiającego, przed wygaśnięciem terminu związania z ofertą o miejscu i
terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na
każdym etapie postępowania.

Uwagi:
Rozdział XII. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia jest Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60,
18-400 Łomża, +48 (86) 216-54-94, lomza@bialystok.lasy.gov.pl, zwane dalej
Administratorem.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych pod adresem e-mail: lomza@bialystok.lasy.gov.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust 1 lit c) RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w szczególności ustaw z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
5. Przekazywanie danych: Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym
podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi administrator zawarł umowy na
obsługę techniczną, prawną itp.
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa
dane nie są przekazywane poza EOG.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) Prawo dostępu do danych. Zamawiający żąda od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Sprostowania lub uzupełnienia danych. Skorzystanie przez osobę nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) Ograniczenia przetwarzania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony
Zamawiającego jest: Beata Górska. tel. 86 216 45 43, e-mail:
beata.gorska@bialystok.lasy.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.