Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
580z dziś
4683z ostatnich 7 dni
16400z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzedaż i dostawa wapna

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa wapna

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Kostkowie
ul. Wejherowska 24
84-250 Gniewino
powiat: wejherowski
tel./fax 58 670 66 55, tel. 696 520 795
biuro@gpk-kostkowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gniewino
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 58 670 66 5
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Sprzedaż i dostawę wapna
VI. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sukcesywnym zaopatrywaniu (jednorazowa dostawa nie więcej niż 23 tony) Zamawiającego w wapno palone, mielone, wysoko reaktywne z dostawą do oczyszczalni ścieków w Gniewinie.
2) Zamówiona ilość wapna może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 30%.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia dodatkowego zamówienia w ilości nie przekraczającej 50% zamówienia objętego umową, na warunkach określonych w przedmiotowym postępowaniu, przy czym w takim przypadku cena jednostkowa tony wapna zostanie uzgodniona w drodze negocjacji.
4) Wapno palone, mielone, wysoko reaktywne winno być wypalone i zgodne z podaną niżej specyfikacją jakościową:
Wymagane parametry dla dostarczanego wapna:
1) Skład chemiczny
- CaO min. 92,0 %
- MgO max. 2,0 % -C02 poniżej. 4,0%
- S03 max. 1 %
2) Własności fizyczne: Pozostałość na sicie: 0,2 mm - 2,0 %
0,09 mm-max. 10,0% Gęstość: 800 - 950 kg/m3
Reaktywność wg PN-EN-459-2:2003 - metoda wzorcowa t60 poniżej 3 min.
Wapno palone nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone.

CPV: 44921210-7

Dokument nr: DR/01/2023

Składanie ofert:
III. TERMIN SKŁADANIA ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 23.01.2023 r. do godz. 10:00
IV. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać :
a) w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - DOSTAWA wapna" osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godz.ch pracy firmy: od 7.00 do 15.00, w dniach: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod adresem: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ul. Wejherowska 24, 84 - 250 Gniewino
b) drogą elektroniczną całodobowo na adres e - mail: biuro@gpk-kostkowo.pl.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2023 roku

Wymagania:
Uwaga!
Do zachowania terminu brany jest pod uwagę moment wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
c) Oferty składane drogą elektroniczna - dokumenty elektroniczne bądź skany dokumentów musza być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym, winny posiadać tytuł wiadomości: ,,Oferta - Dostawa wapna".
d) Rozstrzygnięcie postępowania, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty, nastąpi niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert.
e) O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców przesyłając im informację na podany w ofercie adres e-mail.
f) Podpisanie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, (weryfikowane na podstawie oświadczenia.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia
4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,_ofertę przesłaną elektronicznie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym .
5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą złożyć należy pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone w ofercie przez Wykonawcę błędy i omyłki w zapisach, przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
8. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenia wg załącznika Nr 1
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
9. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
IX. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Cena oferta 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego An - uzyskane punkty za kryterium cena
Cena minimalna x 100
An =.................................
Cena rozpatrywana
X. Postanowienia dotyczące warunków, na jakich dopuszczalna będzie zmiana zawartej umowy.
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić gdy warunki na jakich zmiany te mogą być
wprowadzone są korzystne dla Zamawiającego bądź są konsekwencją zmian w stanie prawnym.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić m.in. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, przy czym ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie zmieniona z odpowiednim zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT, bądź w przypadku zaistnienia zmian, których żadna ze stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć. Możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić po przeprowadzeniu negocjacji.
XI. Szczególne uprawnienia Zamawiającego.
1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. Wykonawcy mogą zadawać Zamawiającemu pytania w celu wyjaśnienia zapisów budzących ich wątpliwości bądź w celu uściślenia opisu przedmiotu zamówienia nie później niż na cztery dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi umieszczając je w miejscu publikacji niniejszego zaproszenia.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadku gdy wprowadzone na skutek zadawanych pytań zmiany będą wymagały dodatkowego terminu dla należytego przygotowania oferty.
5. Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym przesyłając pytania na adres e-mail: biuro@gpk-kostkowo.pl
XII. Ogłoszenie wyników postępowania i podpisanie umowy:
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie zaprosi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podpisania umowy.
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców przesyłając im informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na podany w ofercie adres e-mail.

Kontakt:
II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
Danuta Gacek, e - mail: biuro@gpk-kostkowo.pl tel. 696 520 795
10. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: biuro@gpk-kostkowo.pl najpóźniej do dnia 19.01.2023 r. do godziny 10:00.. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, na stronie prowadzonego zamówienia - www.gpk-kostkowo.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.