Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
powiat: grójecki
tel. 48 668 64 24 w.108 fax 668 64 24 w.117
pniewy@pniewy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pniewy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 668 64 24 w.
Termin składania ofert: 2023-01-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku byłej szkoły w Wilczorudzie Parceli na żłobek samorządowy.
I Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby adaptacji budynku byłej szkoły w Wilczorudzie Parceli (dz. nr 8) na żłobek samorządowy. Adaptacja ma dotyczyć części pomieszczeń znajdujących się w budynku byłej szkoły w Wilczorudzie - Parceli.
Planowany zakres inwestycji zawiera się na działce nr 8 obręb Wilczoruda Parcela. Działka nr 8 jest zabudowana - znajduje się na niej budynek pod dawnej szkole podstawowej. W części południowo - zachodniej działki znajduje się wjazd na teren posesji od strony drogi publicznej. Wzdłuż pozostałych granic działki znajdują się drzewa oraz zieleń niska. Północna część działki jest obniżona w stosunku do części na której znajduje się budynek po szkole podstawowej. Budynek po byłej szkole podstawowej został odnowiony w 2009 w związku z pożarem - została odbudowana spalona część poddasza, zdjęto eternit i całość dachu pokryto blachodachówką, ocieplono części pionowych ścian poddasza, wymieniono okna w całym budynku i zrobiono renowację kominów. Zbito także tynki zniszczone w czasie pożaru. W związku ze złym stanem technicznym budynku w latach 2011- 2021 wykonano szereg prac renowacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku - obecnie są one użytkowane przez miejscowe stowarzyszenie społeczne, klub seniora, drużynę harcerską, znajduje się tu również Izba Pamięci. Poddasze oraz podpiwniczenie wymagają dalszych prac renowacyjnych.
W związku z planowaną inwestycją, która ma znajdować się na poziomie + 1 budynku, należy przewidzieć dostosowanie pomieszczeń do rodzaju planowanej funkcji żłobka samorządowego i związanych z nią wymagań technicznych. Planuje się wykonanie windy oraz oddzielnego wejścia od strony północno - wschodniej budynku - w związku z funkcjonalnym rozdzieleniem dotychczasowej i planowanej funkcji. Należy przewidzieć w związku z tym nową lokalizację kotłowni. Na terenie działki w ramach jej zagospodarowania planuje się zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci. Należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc parkingowych oraz możliwość dojazdu dla rodziców.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń, opinii, uzgodnień jeśli takie będą wymagane oraz niezbędne do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe) i realizację inwestycji (w szczególności projekty budowlane i projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi. W szczególności zakres zamówienia obejmuje:
-Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i instalacyjnej do celów projektowych oraz kosztorysowych.
-Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych branży architektonicznej, konstrukcyjno -budowlanej, elektrycznej, sanitarnej - 4 egz. (+wersja elektroniczna).
-Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż - 4 egz. (+wersja elektroniczna).
-Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla wszystkich branż - 4 egz. (+wersja elektroniczna).
-Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. (+wersja elektroniczna).
- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w szczególności w zakresie p.poż.,bhp od rzeczoznawców. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. Dokumentacja techniczna powinna być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. in.:
a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 z p. zm.),
b. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, (tj. Dz. U. z 2019 poz. 72).
c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).
d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),
e. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z p.zm.),
f. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p. zm.),
Dokumentację dotyczącą zamówienia Wykonawca sporządzi w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej(edytowalnej).
Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami Wymagany okres gwarancji to minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 71200000-0, 71320000-7

Dokument nr: In.271.6.2023

Składanie ofert:
należy złożyć (osobiście, pisemnie - listem, e-mailem na pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami 2 i 4 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 18.01.2023r.do godź. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1 .Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane do dnia 28.02.2023 r. Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wymagania:
2. Opis sposobu obliczania ceny
2.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art.3 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178 ze zm) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.2 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.
2.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2.5 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
2.6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
2.7 Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert
3.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Kryterium ml - cena oferty brutto - 60%,
2) Kryterium nr 2 --doświadczenie zawodowe 40%
3.2 Zasady oceny ofert:
1) Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S = C + D gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S-suma uzyskanych punktów, C- punkty za cenę,
D - punkty za doświadczenie zawodowe
2) Kryterium nr 1: cena - ocena wg wzoru: C = (C min/C of. por.) x 60, gdzie: C min - najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,
C of. por. - zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej, C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej.
3) Kryterium nr 2: doświadczenie zawodowe D
Punkty za kryterium doświadczenie zawodowe zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie ilości wykonanych projektów wielobranżowych, udokumentowanych zgodnie z zał. nr 2 (wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia). Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium doświadczenie zawodowe stosując poniższe zasady:
do 3(trzech) wykonanych projektów wielobranżowych - 20 pkt
4 (cztery) i więcej wykonanych projektów wielobranżowych - 40 pkt
3.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
3.4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Informacje dodatkowe
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4.2 Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji uzupełniających z wybranymi oferentami.
4.5 Zamawiający wyklucza z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu - taka ofertę uważa się za odrzuconą.
4.6 Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną wzięte pod uwagę.
4.7 Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub pisemnie.
4.8 Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
5. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:
a. formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b. wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik nr 2,
c. wzór umowy - załącznik nr 3
d. wzór oświadczenia RODO - załącznik nr 4
e. załącznik graficzny
III Przygotowanie oferty
Ofertę na zapytanie ofertowe ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku byłej szkoły w Wilczorudzie Parceli na żłobek samorządowy" znak: In.271.6.2023

Uwagi:
V Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pniewy z siedzibą: Pniewy 2, 05-652 Pniewy, e-mail: pniewy@pniewy.pl , tel.: 48 668 64 24, reprezentowana przez Wójta., zwana dalej ,,Administratorem".
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130000, zwanego dalej ,,zamówieniem".
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 869) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych ;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania -do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO - prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzjelenia zamówienia.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Kontakt:
IV Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Izabella Smereczyńska tel. 48 668 64 24 wew. 108 e-mail: inwestycje@pniewy.pl Krzysztof Wiśniewski tel. 48 668 64 24 wew. 108 e-mail: drogownictwo@pniewy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.