Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
223z dziś
4328z ostatnich 7 dni
16044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą mieszanki niezwiązanej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą mieszanki niezwiązanej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384c
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel. (52) 355-27-09
inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (52) 355-27-09
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,zakup wraz z dostawą mieszanki niezwiązanej 0/31,5"
Opis przedmiotu zamówienia
3. 1. Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą 2000 ton mieszanki niezwiązanej 0/31,5 żwirowo-wapiennej. Mieszanka ma być przeznaczona do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego.
3.2. Mieszanka musi spełniać wymogi Wymagań technicznych WT-4 2010 dla mieszanek niezwiązanych (załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu).
3.5. Do każdorazowej partii dostaw przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć świadectwo jakości dostarczonego kruszywa.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: ZDP-T/92/2023, Z130/4/2023

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2023 roku o godz. 12:00.

Składanie ofert:
11.1. Oferty należy złożyć do 24 stycznia 2023 roku do godz. 11:50 w formie: za pomocą operatora pocztowego, kurierem, posłańcem lub osobiście do siedziby Zamawiającego, Ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin dostarczenia: do 17 marca 2023 roku.
3.3. Zamówienie należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (ulica Poznańska 384c w Inowrocławiu - plac z tyłu budynku).
3.4. Zamawiający wymaga, aby transport dostaw odbywał się w dni pracujące tj. poniedziałek - piątek miedzy 700 a 1400.

Wymagania:
5. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
5.1. Zamawiający nie stawia warunków Wykonawcy.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Zamawiający nie wymaga żadnych oświadczeń ani dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego przed 20 stycznia 2023 roku przed godziną 8:00.
7.2. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców (wnioski) dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na swojej stronie w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu bez ujawniania źródła zapytania.
7.5. Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania (wniosku), że odpowiedź zamieścił na stronie lub przekazuję odpowiedź mailowo.
7.6. Osobą do kontaktu w zakresie merytorycznym ze strony Zamawiającego jest Marcin Zieliński.
7.7. Osobą do kontaktu w zakresie proceduralnym jest Tomasz Malinowski.
7.8. Oświadczenia i dokumenty należy składać w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7.9. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje, a także odpowiedzi na wezwania Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (e-mail). Adres mailowy to: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
7.10. W przypadku wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. WADIUM
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień powyższego ogłoszenia o zamówieniu.
10.3. Oferta musi być sporządzony wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Zabrania się używania korektora (w przypadku użycia oferta zostanie odrzucona).
10.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia-jeżeli występują) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe strony mogą być parafowane.
10.7. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:
Z130/4/2023 - NIE OTWIERAĆ przed 24 stycznia 2023 roku, godz. 12:00 oferta na zadanie pod nazwą: ,,zakup wraz z dostawą mieszanki niezwiązanej 0/31,5"
10.8. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.9. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki:
a) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inna niż do tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji.
10.10. Zamawiający zaleca, aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami drukować na papierze formatu A4. Zamawiający prosi o nie bindowanie ofert oraz o niedołączanie wzoru umowy.
10.11. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom.
12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
12.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT).
12.2. W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia.
12.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
12.5. Płatności będzie rozliczana przez Zamawiającego za pośrednictwem MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności).
13. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
13.2. Zamawiający przystępując do sprawdzania ofert najpierw ustala ranking ofert według powyższego kryterium.
13.3. Zamawiający rozpoczyna sprawdzanie ofert zaczynając od oferty, która została oceniona najwyżej. Jeżeli powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, to zamawiający uznaje ją jako najkorzystniejszą i nie przystępuje do sprawdzania pozostałych ofert.
13.4. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie i zostały najwyżej ocenione, to Zamawiający wzywa tych wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych.
13.5. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych oświadczeń, dokumentów lub dokumenty są nie pełne, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia.
14. RAŻĄCO NISKA CENA
14.1. Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
14.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
15. ODRZUCENIE OFERTY
15.1. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) oferta jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu,
b) Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, lub nie uzupełnił dokumentów, lub odpowiedzi lub dokumenty zostały złożone po terminie,
c) oferta zawiera rażąco niską cenę,
d) Wykonawca odmówił podpisania umowy,
e) oferta jest nie zgodna z warunkami umowy,
f) wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
16. WYBÓR OFERTY
16.1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej.
16.2. Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty lub Wykonawca jest powiadamiany telefonicznie.
17. UMOWA
17.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
18.1. Unieważnienie postępowania może nastąpić w przypadku:
a) nie złożenia żadnej oferty,
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
d) zamówienie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
e) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania.
18.2. Zamawiający zamieszcza informację z unieważnienia postępowania na swojej stronie internetowej.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.