Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rychwał
Pl. Wolności 16
62-570 Rychwał
powiat: koniński
tel. 63 248 10 01
przetargi@rychwal.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rychwał
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 248 10 01
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał zgodnie z uchwałą nr LI/374/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 stycznia 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał, które należy opracować w granicach administracyjnych gminy Rychwał, powierzchnia opracowania ok. 118 km2.
2. Studium musi być opracowane w oparciu, zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami);
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2405 ze zmianami);
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1916 ze zmianami);
- ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214 ze zmianami);
- przepisy szczególne dotyczące ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawo wodne, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarki nieruchomościami, rewitalizacji itd.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona m.in.:
- dokumentację formalno-prawną prac nad zmianą studium;
- analizę złożonych wniosków do zmiany studium gminnego oraz przygotowanie stanowiska
Burmistrza Rychwała dotyczącego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia; -propozycje zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Rychwał; -analizę złożonych uzgodnień i opinii do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał, z przygotowaniem projektu
rozstrzygnięcia Burmistrza o sposobie ich uwzględnienia; -przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych, projektów pism zgodnie
z postanowieniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. ogłoszenia,
obwieszczenia, wykazy, zestawienia, wystąpienia, dane przestrzenne, uchwał, itp.
- udział w konsultacjach społecznych;
-prezentację projektu zmiany studium podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej i Gminnej Komisj i Urbanistyczno-Architektonicznej;
-prezentację projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał, i uczestnictwo w publicznych dyskusjach na temat przyjętych w projekcie rozwiązań;
-przedłożenie Radzie Miejskiej w Rychwale projektu zmian studium po zmianach wynikających z uwzględnionych uwag - projekt uchwały wraz z załącznikami;
-przygotowanie do przedstawienia Wojewodzie uchwały o uchwaleniu zmian Studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych;
- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia studium do zgodności
z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich koniecznych opracowań uzupełniających w szczególności takich, jak:
- prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
opracowanie projektów dokumentów, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Rychwała, zgodnie z wymogami ustawy jw.
5. W zakresie prowadzenia postępowania formalno-prawnego wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia obsługi wyłożenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
- uczestniczenie w publicznych dyskusjach, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów, jak również uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, w tym w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesjach.
- wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, co uwzględni przy sporządzaniu oferty na zadanie j w. m. in.;
-opracowanie, redagowanie projektów pism zawiadamiających, uzgadniających, obwieszczających, opiniujących itp.
- redagowanie projektów ogłoszeń,
-przygotowanie projektów zawiadomień, obwieszczeni - również do prasy o wyłożeniu do
publicznego wglądu itp. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania map do celów planistycznych na własny koszt.
6. W przedmiocie zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
- kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium zawierającego część tekstową i graficzną w formie papierowej - 3 egz. ,
- wersję elektroniczną studium gminnego utworzoną w formacie DOC, PDF, XML - 1 egz.
- prognozę oddziaływania na środowisko - 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, format pliku PDF;
- rysunek kolorowy studium w skali 1:10000 - 3 egz., w tym: 1 egzemplarz zafoliowany;
- niezbędne pliki do publikacji zbiorów APP;
- skompletowaną, w formie papierowej dokumentację formalno-prawną prac nad zmianą studium.
7. Zamawiający udostępni, przekaże Wykonawcy dokumenty i materiały znajdujące się w jego posiadaniu, a mogące służyć do opracowania przedmiotu zamówienia, w szczególności:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał, dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej:
http://bip.rvchwal.pl/?c=278
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy i miasta Rychwał, dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej:
http: //bip. rychwal. pl/?c=2 78
- opracowanie ekofizjograficzne dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej:
http://bip.rvchwal.pl/7c-278
8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4.

Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał, Pl. Wolności 16, 62-570 Rychwał - Biuro Obsługi Interesanta do dnia 24 stycznia 2023 r. do godz. 09.30., lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@rychwal.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Projekt zmiany studium gminy i miasta Rychwał wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 11 piet 3 ustawy opracowane zostaną w terminie do 14 kwietnia 2023 r.
2. Projekt zmiany studium gminy i miasta Rychwał wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w celu wyłożenia do publicznego wglądu opracowane zostaną w terminie do 14 lipca 2023 r.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2). 2)Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca: o wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia w zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia -usługi związanej z wykonywaniem nowego lub zmiany dla obszaru całej gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykaz wykonanych opracowań stanowi załącznik nr 3
ozapewni aby w realizacji niniejszego zamówienia publicznego brała udział minimum jedna osoba posiadająca określone przepisami prawa uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, która będzie pełnić funkcję ,,Głównego Projektanta", Głównego Projektanta należy wskazać w pkt. 6 załącznika nr 1 - formularz ofertowy.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta sporządzona na załączniku nr 1, musi byś być czytelna.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
3. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za
realizację całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Cenę ofertową oraz stawkę podatku VAT należy podać na formularzu ofertowym. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich.
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedna cenę.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniać wymogi formalne i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena oferty brutto = waga 70%
Doświadczenie ,,Głównego Projektanta" = waga 30%
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
o za najlepszą cenę - 70 pkt.
o za doświadczenie ,,Głównego Projektanta" - 30 pkt.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami: 1) Wg kryterium ceny: Cn1
Pc----................-- x70
Cbl
gdzie:
P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem Cni ~ najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert C\\\\y - cena brutto badanej oferty
2) Wg kryterium doświadczenie ,,Głównego Projektanta".
Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji ,,Głównego Projektanta" będzie podlegało ocenie w kryterium doświadczenie ,,Głównego Projektanta". Wykonawca otrzyma punkty za wykazanie, że wskazana do pełnienia funkcji ,,Głównego Projektanta" osoba posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta dla opracowania:
- jednego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zmian studium) gminy o dowolnej liczbie mieszkańców - 10 punktów,
- dwóch studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zmian studium) gminy o dowolnej liczbie mieszkańców - 20 punktów.
- trzech i więcej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zmian studium) gminy o dowolnej liczbie mieszkańców - 30 punktów.
Jeżeli wykonawca nie wykaże, że wskazana osoba pełniąca funkcję Głównego Projektanta posiada doświadczenie w zakresie jw. otrzyma 0 punktów - uzyskanie 0 punktów nie spowoduje odrzucenia oferty. UWAGA!
Zamawiający uzna doświadczenie ,,Głównego Projektanta" gdy ,,Główny Projektant" wykonał samodzielnie bądź jako kierownik zespołu usługę polegającą na opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zmian studium).
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę naj korzy stoi ej szą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P=Pc + Pdp
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem P c - ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
Pdp - ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium doświadczenie ,, Głównego Projektanta " XI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.