Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
292z dziś
4396z ostatnich 7 dni
16113z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa piasku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa piasku

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunalny
Międzyzakładowa 3
98-330 Pajęczno
powiat: pajęczański
Telefon: 34 311 12 16, tel. 34 311-22-36
mzk@mzkpajeczno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pajęczno
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 34 311 12 1
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na ,,Sukcesywną dostawę piasku na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie
w 2023 r."
2) Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywna dostawę:
a) Piasek płukany 0 - 2
b) Pospółka, piasek zasypowy
na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie w 2023 r. z przeznaczeniem na roboty wykonywane przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie.
Szacunkowa łączna ilość zamówienia wynosi 1300 ton łącznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany szacunkowej ilości zamówienia w zależności od zapotrzebowania, zarówno zwiększając jak i zmniejszając Zamówienie.
Zamówienie obejmuje transport i rozładunek w/w przedmiotu zamówienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Pajęczno, w ilościach i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem. Dostawy realizowane będą w godz.ch od 7.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości oraz ważenia ilości dostarczonego piasku przed wyładunkiem z samochodu.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest przy pierwszej dostawie zamówienia dostarczyć niezbędne certyfikaty na w/w piasek.

Dokument nr: MZK.271.2.2023

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2023 r.

Składanie ofert:
10) Miejsce i termin złożenia ofert:
- Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,Sukcesywna dostawę piasku na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w
Pajęcznie w 2023 r."
na adres: Miejski Zakład Komunalny Ul. Międzyzakładowa 3 98 - 330 Pajęczno
- Oferty należy składać do dnia 23 stycznia 2023 r., do godz. 10.00 (liczy się data wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Wymagania:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - w trybie zapytania ofertowego do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz.1360 z późn. zm.).
4) Zasady uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:
- Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w postępowaniu.
- Zamawiający wyznacza termin składania ofert: 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.
- Zamówienia udziela się podmiotowi, który zaoferował najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny i inny.
- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do realizacji zamówienia.
- Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez zamawiającego zapytania ofertowego.
5) Inne istotne warunki zamówienia:
Dostawa piasku realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z prowadzeniem robót przez MZK w Pajęcznie.
6) Warunki dotyczące gwarancji:
- Dostawca zapewnia gwarancję na dostarczony piasek.
W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym materiale zamawiający w terminie 7 dni zgłosi Wykonawcy wadę. Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
7) Sposób udzielania wyjaśnień:
- Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: mzk@mzkpajeczno.pl
- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
- Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Oferentowi który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego.
8) Przesłanki odrzucenia oferty: Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez oferenta:
- gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
- który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału(jeżeli zostały wyznaczone),
- oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
- gdy oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9) Sposób przygotowania oferty:
- Oferty składane są w języku polskim,
- Oferta musi zawierać:
o wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
o zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2),
o opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego.
- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
- Oferty składa się w zamkniętej kopercie przed opływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie opisanej:
,,Sukcesywna dostawę piasku na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Pajęcznie w 2023 r." Nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2023 r., godz. 10.00.
- Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i zniszczone przez komisję powołaną przez Dyrektora MZK do wyboru najkorzystniejszej oferty.
12) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.
12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
L.P. Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie
kryterium może otrzymać oferta za dane
kryterium
1. Cena (C) 100 % 100 pkt
UWAGA! Cena powinna zawierać również koszt transportu i rozładunku.
12.2. Oceny ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostaną dokonane według następującego wzoru, gdzie:
najniższa łączna cena brutto z badanych ofert C =---------------------------------------------------------------x 100 %
łączna cena brutto oferty badanej Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalnie 100% - 100 pkt.
13) Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ,,Sukcesywną dostawę piasku na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie w 2023 r.",
b) Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona chronologicznie następujących po sobie czynności:
- ustali pozycję rankingową ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert,
- dokona badania oferty w odniesieniu do oferenta, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) w zakresie:
- spełnienia warunków udziału oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału oraz żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
- poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może żądać wyjaśnień treści złożonej oferty lub samodzielnie dokonać poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, zawiadamiając o tym fakcie oferenta telefonicznie),
- w przypadku, gdy oferta oceniona, jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej,
- dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,
- zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:
a) nazwę i adres oferenta którego ofertę wybrano,
b) nazwę i adres pozostałych oferentów którzy złożyli oferty,
c) cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
d) punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,
e) wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi ust. b).
14) Zawarcie umowy:
- O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany oferent zostanie zawiadomiony telefonicznie lub pocztą e -mail.
- Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
- Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy zdalnie, za pośrednictwem środków elektronicznych, drogą pocztową.
- W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe, z przyczyn lezących po stronie oferenta, oferent zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze niż termin pierwotny.
- w przypadku, gdy oferent w wyznaczonym terminie:
o nie podpisze umowy,
o złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy,
- Zamawiający uzna, iż oferent uchyla się od zawarcia umowy.
- Jeżeli oferent zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

Uwagi:
15) Klauzula RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, p. 1 -88), dalej ,,RODO", dotycząca danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie, ul. Międzyzakładowa 3, 98 - 330 Pajęczno.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę jest Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie, ul. Międzyzakładowa 3, 98 - 330 Pajęczno, mzk@mzkpajeczno.pl.
b) Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: b.stawiak@mzkpajeczno.pl
c) Ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem pn.: ,,Sukcesywna dostawa piasku na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie w 2023 r." którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak też - jeżeli do tego dojdzie - zawarcia czy wykonania umowy w sprawie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
d) odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje administracji publicznej, ze środków których finansowane jest zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia, powołani biegli zewnętrzni - a w granicach celów ustalonych powyżej - również zewnętrzne kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy (t.j. Dz.U.2022 poz. 902 z późn. zm.).
e) Ww. dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy
- okres przedawnienia roszczeń.
2. W odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RoDo;
3. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania jej danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
4. Żadnej osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub
innych dokumentach składanych przez Wykonawcę nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przedmiotowego postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa stanowiącymi podstawę prowadzenia przedmiotowego postępowania.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwag na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5. Informacja dla Wykonawcy:
wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
6. Dodatkowa informacja dla osób trzecich.
Państwa dane zostały pozyskane w ramach współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Kontakt:
11) Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Pan Jerzy Durys, tel. 34 311-22-36, 34 311-12-16, email: mzk@mzkpajeczno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.