Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
256z dziś
4516z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat: miński
tel. 25 758 58 58, tel. 25 757 58 43, tel. 25 757 58 56
inwestycje@stanislawow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stanisławów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25 758 58 58, t
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2023 roku"
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Zadaniem objęty jest teren Gminy Stanisławów tj. 29 miejscowości. Gmina Stanisławów jest w 100% zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 176,69 km. Siecią kanalizacyjną jest objęte 40% gminy. Sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w miejscowościach: Stanisławów, Mały Stanisławów, Retków i Prądzewo-Kopaczewo - długość sieci wynosi 24,22 km.
2) Zadanie będzie polegało na prowadzeniu bieżącej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłego dostarczania wody o parametrach odpowiadających wodzie zdatnej do spożycia przez ludzi w stanie surowym do wszystkich odbiorców z urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stanisławów w celu odprowadzenia ścieków, w szczególności:
a) usuwaniu zgłoszonych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, w tym płukanie sieci wodociągowej poprzez otwarcie hydrantów końcowych i po każdej awarii;
b) uzupełnianiu tabliczek informacyjnych oraz malowaniu hydrantów, uzupełnianiu brakujących pokryw i nasad hydrantowych po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dokument nr: RIiOŚ.2710.2.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 24.01.2023 r. godz. 12.00.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz. 11.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 30 - sekretariat lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@stanislawow.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert spełniają warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
? Wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia;
? Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca - Wykonawca musi wykazać posiadanie 1 koparki, 1 pompy do wody oraz 1 samochodu do czyszczenia kanalizacji typu WUKO - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia;
? Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienie oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urzędu Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, lub drogą elektroniczną e-mail: inwestycje@stanislawow.pl
6. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, spełniających wymogi formalne.
Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryterium CENA - 100%.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
x 100
Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Opis sposobu obliczania ceny ofert:
Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym podatkiem od towarów i usług). Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania. Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty. Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (brutto). Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cena lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zmiana treści zapytania ofertowego
W uwzględnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawcy zobowiązani są:
? zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
? jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
? ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez Wykonawcę;
? ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
? oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
? Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić na zmienionej ofercie informację: ,,Zmiana oferty";
? Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny,
? wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości,
? uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
? poprawienia omyłek rachunkowych.
12. Zamawiający odrzuca ofertę:
? Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
? nieodpowiadającą warunkom postepowania,
? nieodpowiadającą opisowi przedmiotu zamówienia,
? złożoną po terminie,
? zawierającą błędy w obliczeniu ceny (kosztów), a które nie stanowią oczywistych omyłek rachunkowych,
? nieodpowiadającym wymogom formalnym postepowania.
Oferty odrzucone nie będą podlegały punktacji.
13. Zamawiający unieważnia postępowanie:
? jeżeli nie została złożona żadna oferta,
? jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
? jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zapytania, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
? w przypadku gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
? gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie przedmiotu zapytania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
? które obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy w będącej skutkiem niniejszego zapytania.
14. Wyniki postepowania:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronie internetowej www.bip.stanislawow.eu
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy:
? umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
? umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
? jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.
Wójt Gminy Stanisławów
/-/ Kinga Anna Sosińska
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników postępowania - zapytania ofertowego
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej ,,RODO") Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktowania się w Wykonawcami jest:
p. Monika Krupa tel. 25 757 58 43
p. Tadeusz Pyrzanowski tel. 25 757 58 56

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.