Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
561z dziś
4664z ostatnich 7 dni
16381z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca
powiat: wałbrzyski
tel. 74 660 45 69, tel. 74 660 46 67
p.janasik@gluszyca.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głuszyca
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 660 45 69, t
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Adaptacja budynku szkolnego przy Ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Za spełnienie warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wskazanie przez Wykonawcę osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, w tym:
1) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności ogólnobudowlanej;
2) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej;
3) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności sanitarnej.
5. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres prac przedstawiony w przedmiocie zamówienia.
6. Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego podstawę obliczenia wartości szacunkowej zadania inwestycyjnego (przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego Zapytania
1

Dokument nr: NIBITZKiZP.271.2.2.2023

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:
1) poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Koperta powinna być zamknięta, nieprzejrzysta, opisana: ,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Adaptacja budynku szkolnego przy Ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne. " lub
2) poczty elektronicznej na adres: p.janasik@gluszyca.pl - w tytule wiadomości należy wpisać: ,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Adaptacja budynku szkolnego przy Ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne."
2. Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tj.) oraz Zarządzenia Nr 14/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000 złotych (netto).
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię potwierdzoną przez Wykonawcę.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty, tj:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków - wzór stanowi załącznik nr 2;
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
3) Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia - załącznik nr 4.
6. W przypadku błędów w obliczeniach w ofercie, Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, za cenę prawidłową będzie uważana cena jednostkowa netto.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
9. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2
VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena oferty -100%
Cena oferty najtańszej
CU = -----:-:-- X 100
Cena oferty badanej

Uwagi:
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuję, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głuszyca reprezentowana przez Burmistrza Głuszycy z siedzibą: ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca.
b. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głuszyca jest Pan Kacper Lepiocha, kontakt: iod@eduodo.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: NIBITZKiZP.271.2.2.2023 pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne" prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 r- udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000 złotych (netto).
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wybrane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
e. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
f. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
g. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
h. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
i. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
j. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Łazanowska, nr tel. 74 660 46 67 lub pod adresem email: k.lazanowska@gluszyca.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.