Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup mebli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup mebli

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel. 34 370 71 00 fax 34 370 71 70, tel. 034-37-07- 324
abozek@czestochowa.um.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 370 71 00 fa
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2" i ,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy -
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2" współfinansowanych ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI.
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego,
Działania
11.1.
Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z
Ukrainy - tryb nadzwyczajny, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na
zakup mebli na potrzeby projektów pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA
2. Przedmiot zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli na potrzeby projektów
pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1Projekty pn. ,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1" i ,,Wsparcie dla uczniów
z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2" są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania pn.: "Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia".
2.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
2.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie zamówienia.
2.2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
2.2.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi
posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości w tym oznakowanie
CE lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych.
2.2.4. Zamawiający wymaga min. gwarancji na meble będące przedmiotem
zamówienia na okres min. 24-miesięcy.
2.2.5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:
o
Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie, Ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa
o
Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie, Ul. Jana III Sobieskiego 15,
42-217 Częstochowa
o
Szkoły Podstawowej nr 18 w Częstochowie, Ul. Św. Barbary 32, 42-212
Częstochowa
o
Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie, Ul. Polskiego Czerwonego
Krzyża 18, 42-218 Częstochowa
o
Szkoły Podstawowej nr 32 w Częstochowie, Ul. Kazimierza Przerwy
Tetmajera 40 18, 42-207 Częstochowa
o
Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, Ul. Ogrodowa 50/64, 42-202
Częstochowa
o
Szkoły Podstawowej nr 39 w Częstochowie, Ul. Mikołaja Kopernika 79/87,
42-217 Częstochowa
o
Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie, Ul. Leona Schillera 5, 42-224
Częstochowa
- zgodnie z wykazem dostarczonym Wykonawcy w dniu podpisania
umowy.
2Projekty pn. ,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
i ,,Wsparcie dla uczniów
są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po
zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Dyrektora Szkoły do której dostarczony
zostanie przedmiot zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną.
2.5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI.
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego,
Działania
11.1.
Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z
Ukrainy - tryb nadzwyczajny.

CPV: 39.10.00.00-3

Składanie ofert:
5. Składanie ofert:
Ofertę cenową na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego
zapytania
należy
złożyć
do
dnia
24.01.2023
r.
do
godz.
10:00 drogą elektroniczną na e-mail: abozek@czestochowa.um.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Kryteria wyboru oferty
Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
a) cena całkowita brutto - 95 %,
b)
włączenie
osób
z
niepełnosprawnościami
przy
realizacji
zamówienia - 5%
Kryterium punktowane będzie według następujących zasad:
brak włączenia osób z niepełnosprawnościami w wykonanie zamówienia: 0 pkt
min. 1 osoba z niepełnosprawnością włączona w wykonanie zamówienia: 5 pkt
Punkty w zakresie przedmiotowego kryterium przyznawane będą za włączenie w
aktywną realizację zamówienia min. 1 osoby posiadającej niepełnosprawność
potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim.
3Projekty pn. ,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1" i ,,Wsparcie dla uczniów
z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2" są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę
spełnienia kryterium dotyczącego złączenia osób z niepełnosprawnościami. Na
żądanie Zamawiającego, Wykonawca który zadeklaruje, iż włączy w realizację
zamówienia
min.
1
osobę
z
niepełnosprawnościami,
obowiązany
będzie
niezwłocznie udokumentować fakt włączenia w/w osoby.
Jeżeli pomimo złożenia deklaracji o włączeniu osób z niepełnosprawnościami w
realizację zamówienia, Wykonawca nie włączy w realizację zamówienia co
najmniej
1
osoby
z
niepełnosprawnościami,
co
zostanie
ustalone
przez
Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 95%) * 100 + N = ilość punktów
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
N - punkty przyznane za włączenie osób z niepełnosprawnościami przy
realizacji zamówienia;
100 - stały wskaźnik.
8. Informacja w sprawie umowy:
4Projekty pn. ,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1" i ,,Wsparcie dla uczniów
z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2" są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Aleksandra Bożek, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju, tel. 034-37-07-
324, e-mail: abozek@czestochowa.um.gov.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.