Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
306z dziś
4566z ostatnich 7 dni
17591z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91-48-55-146 lub 91-48-55-108, tel. 94-34-67-218, tel: 91 48-55-100 fax: 91 48-55-101
jowita.olesinska@wfos.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91-48-55-146 lu
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie"
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany, w sposób który zagwarantuje zdrowy wygląd roślin tworzących zieloną ścianę, w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Miejsce wykonywania usługi: WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin, Ul. Zwycięstwa 111.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: BS/ZO/JO/203/001/22

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2023 r. godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa z dniem 20.01.2023 godz. 15:00
Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres jowita.olesinska@wfos.szczecin.pl, sekretariat@wfos.szczecin.pl lub w formie papierowej na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. W tytule wiadomości e-mail, a w przypadku składania oferty w formie papierowej, na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zadanie: Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W przypadku składania oferty osobiście, należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. nr 1 w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8.00-15.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto za wykonanie całości zamówienia: 100%.

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:

Cmin

C= ------------x 100

Cb

gdzie:

C - liczba punktów za cenę podaną w ofercie;

Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach;

Cb - cena podana w badanej ofercie.

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, przy czym 1 pkt = 1%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:
Wykonawcę, który nie spełnia warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym o cenę;
Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.)
i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6,
z późn. zm.) albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. VI, ppkt 2, 3, 4;
Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty w niniejszym postępowaniu;
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. VI, ppkt 2, 3, 4 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy;
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt VI, ppkt 2,3 i 4, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. 2022, poz. 835).
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej, należy ją przesłać w zaszyfrowanej wiadomości e-mail. Instrukcję szyfrowania wiadomości e-mail zawiera załącznik nr 5 do zapytania ofertowego o cenę. Załączona instrukcja stanowi przykład. Wykonawca może zaszyfrować wiadomość e-mail w inny sposób. W przypadku zastosowania innego sposobu szyfrowania, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w osobnej wiadomości e-mail instrukcji odszyfrowania. Wybrana przez Wykonawcę forma szyfrowania nie może generować poniesienia kosztów po stronie Zamawiającego w celu odszyfrowania treści oferty.

W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej oferta oraz załączniki winy być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
pełnomocnictwo - w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEDIG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa;
oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy);
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:

W sytuacji nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów wadliwych/zawierających błędy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona).
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów, o których mowa w pkt. XI.
Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
jej treść nie odpowiada opisanemu w zapytaniu ofertowym o cenę przedmiotowi zamówienia;
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XII ppkt 3;
oferta jest niekompletna w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub istotnych informacji, które miały zawierać wymagane dokumenty, w tym w przypadku składania
oferty drogą elektroniczną, braku podpisu elektronicznego;
wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Informacje dotyczące ofert wariantowych lub częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, w zakładce prowadzonego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego o cenę do upływu terminu składania ofert. Każdą zmianę Zamawiający zobowiązany jest opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce prowadzonego postępowania.
Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązuje się podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie. W przypadku przesłania umowy przez Zamawiającego drogą pocztową, Wykonawca zobowiązuje się do odesłania podpisanego
przez osobę upoważnioną egzemplarza umowy na adres Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym:

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przy niniejszym zamówieniu wymaga zachowania pisemności.
Zamawiający udzieli na piśmie wyjaśnień - niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Pozostałe informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego o cenę:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego o cenę na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.
Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia bez względu na sposób i formę ich utrwalenia oraz pozyskania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o cenę jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 16/2022 z dnia 26.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Jowita Olesińska - Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91-48-55-146 lub 91-48-55-108, adres email: jowita.olesinska@wfos.szczecin.pl w zakresie procedury, Mariusz Nastarowski, tel. 94-34-67-218, adres email: mariusz.nastarowski@wfos.szczecin.pl w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.