Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
667z dziś
4770z ostatnich 7 dni
16487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu drobnych prac naprawczych i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu drobnych prac naprawczych i konserwatorskich wraz z dostawą materiałów, części lub urządzeń niezbędnych do wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Organizacyjny
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 521 95 84, 521 95 89, 521 95 60 fax 521 95 69
biurorpo@warmia.mazury.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 521 95 84, 5
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług polegających na wykonywaniu drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w wynajmowanym przez Zamawiającego budynku przy Ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie wraz z dostawą materiałów, części lub urządzeń niezbędnych do wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług polegających na wykonywaniu drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w wynajmowanym przez Zamawiającego budynku przy Ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie wraz z dostawą materiałów, części lub urządzeń niezbędnych do wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: O-IV.2600.1.1.2023

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć elektronicznie do dnia 20.01.2023 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: biurorpo@warmia.mazury.pl,
2. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Niezwłocznie po otwarciu i zbadaniu ofert Zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeśli jest to miejsce wykonywania działalności wykonawcy, a także punktację przyznaną ofertom, w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach których oferty nie podlegały rozpatrzeniu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wymagania:
III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA
1. Zapytanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zapytanie zostało oznaczone znakiem O-IV.2600.1.1.2023
3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie na adres email: biurorpo@warmia.mazury.pl
5. Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Organizacyjny, ul. Emilii Plater 1, pok. 140, 10-562 Olsztyn. E-mail: biurorpo@warmia.mazury.pl
6. Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.
2) Zamawiający zastrzega, że może udzielić wyjaśnień lub może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. W przypadku udzielenia wyjaśnień Zamawiający treść pytań wraz z wyjaśnieniami opublikuje na stronie www.bip.warmia.mazury.pl;

3) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zapytaniu ofertowym. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający opublikuje na stronie www.bip.warmia.mazury.pl, w przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert;
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
Nie dotyczy
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, który będzie podpisany przez Wykonawcę (skan z podpisem własnoręcznym lub podpisem kwalifikowalnym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (edowód)). Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: biurorpo@warmia.mazury.pl
3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć kopię stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy - jeżeli zostało udzielone.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: ,,ZMIANA OFERTY".
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 8. Z zapytania ofertowego wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
VI. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY
1. Sporządzony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeżeli zostało udzielone.
VIII. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW, SKŁADANIE OFERT DODATKOWYCH
1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, pełnomocnictw jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw, lub złożył wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana albo konieczne będzie unieważnienie zapytania ofertowego.
3. Jeżeli Wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego ofercie przyznano największą liczę punktów.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli w opisywanym zapytaniu ofertowym nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe.
IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa zamówienia - cena, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem kosztów zakupu niezbędnych materiałów, części lub urządzeń.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku Wykonawcy przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługę będącego:

1) osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego niezatrudniającego pracowników lub niezawierającego umów ze zleceniobiorcami;
2) osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej
- który przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 27 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym", na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, cena ofertowa powinna być ustalona w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 poz. 2207).
7. W przypadku wykonawców o których mowa w ust. 4 wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdemu z tych wykonawców przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 4. 8. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca uwzględnia w cenie oferty kwotę należnej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić. W takim wypadku wynagrodzenie faktycznie wypłacone Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić.
X. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena - 100%.
2. Punkty w kryterium ,,cena" obliczone zostaną według wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100
cena brutto badanej oferty
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 punktów.
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena - 100%.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

XII. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 4 pkt 3) zapytania ofertowego.
2. Nie zawiera formularza ofertowego.
3. Formularz ofertowy nie jest podpisany w sposób, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2.
4. Składane dokumenty nie są czytelne.
5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
6. Oferta została złożona po terminie.
7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego zapytania ofertowego.
9. Cena oferty przewyższa wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiajacy może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym na adres emailowy, z którego otrzymano ofertę.
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zapytanie ofertowe unieważnia się w szczególności, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły oferty, które nie podlegały rozpatrzeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) zawiera błędy popełnione przez zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie zapytania ofertowego bądź zawarcie umowy;
4) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
XV. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (,,RODO"). W związku z tym, prosimy Państwa o wnikliwe i uważne zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w formularzu ofertowym (załączniku nr 2), gdyż zawiera on istotne informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.
KLAUZULA INORMACYJNA Zgodnie z obowiazkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane te moga dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełaniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym jak i potwierdzenia wymogów Zamawiajacego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art. 13 RODO, Zamawiajacy poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dne osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikajacych z regulacji o ochronie danych osobowych

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru ,,Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarząszająca) oraz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego.
Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru ,,Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych" jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
Inspektor Ochrony Danych
Skontaktowanie się z osobą pełniącą u administratora funkcję Inspektora Ochrony Danych możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@warmia.mazury.pl.
Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) związanym z przeprowadzeniem zapytania ofertowego Nr O-IV.2600.1.1.2023
prowadzonym zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Marszałkowskim Województwa warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (art. 30 usta. 4 Ustawy Pzp)
2) w celu zawarcia umowy i jej realizacji
3) wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizcją umowy,
i będą udostępniane podmiotom, organom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz specjalistycznym podmiotom realizujacym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
Podstawy prawne
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) w celu związanym z przeprowadzeniem zapytania ofertowego Nr O-IV.2600.1.1.2023
art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2) w celu związanym z zawarciem umowy i jej realizacją art. 6 ust.1 lit. b)-c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3) art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z koniecznoscią wypełnienia przez indtytucję Zarządzajacą obowiązków prawnych ciażaych na niej w związku z realziacją Rgionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020), które zostały okreslone przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogóne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzórów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szzcegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, organy i instytucje, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz specjalistycznym podmiotom realizujacym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) w celu związanym z przeprowadzeniem zapytania ofertowego Nr O-IV.2600.1.1.2023
? Prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych
? Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
? Prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
? Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie ma Pani/Pan następujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
? Prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
? Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
? Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
2) w celu związanym z zawarciem umowy jej realizacją
? Prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych
? Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
? Prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
? Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
? Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
Nie ma Pani/Pan następujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
? Prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
? Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
3) w celu związanym z wykonaniem przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizcją umowy
? Prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych
? Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
? Prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
? Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
? Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
Nie ma Pani/Pan następujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
? Prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
? Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:
1) w celu związanym z przeprowadzeniem zapytania ofertowego Nr O-IV.2600.1.1.2023:
? przeprowadzenia zapytania ofertowego W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w zapytaniu ofertowym.
2) w celu związanym z zawarciem umowy jej realizacją :

? zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
zawarcie i realizacja umowy
3) w celu związanym z wykonaniem przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizcją umowy:
? udziału w realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
Informacje dotyczące profilowania i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
? zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.)
? do momentu upływu przedawnienia roszczeń
? do czasu, o którym mowa w art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. z późn. zm.
? do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako ostatnie
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
UWAGA
Obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawców powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w zapytaniu ofertowym, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalnosć gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiajacy przypomina, że obowiązek informacyjny okreśony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

Kontakt:
4) osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
a) Pani Irena Stasińska tel. 89 521 95 84.
b) Pani Monika Nurczyk tel. 89 521 95 89.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.