Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel.: 68 47 55 650, tel.: 68 45 64 100, fax: 68 45 64 155
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 68 47 55 650,
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr ewid. 375/17 przy Ul. Drzonków - Wrzosowa w Zielonej Górze mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie, tj. na działkę nr ewid. 375/18 przy Ul. Drzonków - Wrzosowa w Zielonej Górze, na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.
Opracowanie powinno określić:
- opis stanu istniejącego na terenie przedmiotowych działek, a w szczególności ukształtowanie i kierunki spadku terenu,
- jak przedstawia się szacunkowy bilans wód opadowych na poszczególnych działkach oraz jakie ilości wód opadowych mogą ewentualnie przedostawać się na poszczególne działki sąsiednie,
- czy mogła nastąpić zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak - to co mogło być przyczyną),
- czy może dochodzić do zalewania terenu działki nr 375/18 wodami opadowymi i roztopowymi z działki nr 375/17 oraz jaki może to mieć wpływ, na ewentualne szkody na terenie tej działki,
- jakie szkody, wywołane przez zalewanie wodami opadowymi, można stwierdzić na terenie działki nr 375/18,
- w przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie działki nr 375/17 oraz stwierdzenia szkód na terenie działki nr 375/18 wywołanych przez wody opadowe z działki sąsiedniej, określenie możliwych sposobów zabezpieczenia przedmiotowych działek przed tymi wodami.
Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).
Zalecenia i wnioski powinny być konkretne, a w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom należy jednoznacznie określić rodzaj i parametry techniczne tych urządzeń. W przypadku, jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, należy wskazać jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na gruncie.
W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania ekspertyzy (np. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania poprzez organ prowadzący postępowanie administracyjne.
W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt (koszta te powinny być uwzględnione w wycenie).
Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Obowiązek ustosunkowania się dotyczy również uwag Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w przypadku wniesienia odwołania przez strony postępowania.
IV. Przekazanie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji papierowej w formacie A4 ( 2 szt.) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (1 szt.).
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokument nr: DR.032.8.2023

Składanie ofert:
Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 24 stycznia 2023 r. do godz. 10:00.
Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego:
a) listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta, Ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
b) osobiście w sekretariacie Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra, Ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 17 lutego 2023 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
1. Sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej.
2. Cena łączna musi być wyrażona w postaci słownej oraz cyfrowej (podana netto i brutto w PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
VI. Zawartość oferty i wymagania dotyczące oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.
3. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
VII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i opis sposobu obliczenia ceny:
1. Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN).
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, w przypadku takiej samej ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
3. Zaproponowana cena powinna zawierać:
wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN, obowiązujący podatek od wartości i usług (VAT), wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN.
2. Osoba sporządzająca opinię/ekspertyzę musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę z dziedziny hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,
zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Bożena Grygor - inspektor Biura Ochrony Środowiska tel.: 68 47 55 650

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.