Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
262z dziś
4367z ostatnich 7 dni
16084z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana zewnętrznego przyłącza wodociągowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana zewnętrznego przyłącza wodociągowego

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20
41-303 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260-86-52
przetargi@mzbm.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 260-86-52
Termin składania ofert: 2023-01-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe
Nazwa zadania:
,,Wymiana zewnętrznego przyłącza wodociągowego PE DN63 mm do gminnego budynku przy Ul. Głównej 61 w Dąbrowie Górniczej, zapewniającego prawidłowe działanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej"
1. Opis przedmiotu zamówienia / uwagi do przedmiotu zamówienia:
1). Zakres prac:
Opracowanie projektu technicznego wymiany wodociągu zgodnego z zaleceniami wodociągów. Opracowanie projektu organizacji ruchu
Uzyskanie pozwolenia na umiejscowienie urządzeń w pasie jezdni.
Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza
Zgłoszenie wykonywania prac na sieci wodociągowej.
Umieszczenie znaków drogowych informujących o robotach.
Wycinka jezdni asfaltowej 2m2.
Demontaż chodnika z kostki 50 m2.
Wykonanie przewiertu pod jezdnią 8 mb.
Wykonanie przyłącza wodociągowego 75 mb rura 075.
Demontaż ogrodzenia.
Przepięcie do nowo powstałego rurociągu do istniejącej instalacji wodnej w budynku. Zasypanie i zagęszczenie wykopów po wykonanych pracach. Odtworzenie jezdni asfaltowej oraz chodnika. Odebranie prac przez Dąbrowskie Wodociągi.
Odebranie prac przez Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza
2) Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi TSD-R/024/70/22/WO8029/22 Dąbrowskich Wodociągów z 22.09.2022r. oraz projektem technicznym, który należy uprzednio wykonać.
3) Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych.
4) Wykonawca winien dysponować sprzętem minikoparka l,8t, koparka obrotowa 16t, koparko-ładowarka, przeciskacz drogowy.
5) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie min. 10 awaryjnych robót wodnokanalizacyjnych.
6) Sposób rozliczenia: ryczałt.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie:
a) dostarczyć osobiście na adres: Ul. Tysiąclecia 20,41-303 Dąbrowa Górnicza, kancelaria lub przesłać na
adres poczty e-mail: przetargi@mzbm.com.pl
w terminie do dnia 18.01.2023 r Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.mzbm.com.pl w zakładce ,,zamówienia publiczne".
O terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej f-ry w siedzibie MZBM.
5. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
6. Opis przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony do niniejszego zapytania druk Formularza Ofertowego i załączyć: aktualny wydruk CEIDG lub KRS, oświadczenie (wg. załączonego wzoru), potwierdzenie np. w formie referencji wykonania 10 awaryjnych robót wodno-kanalizacyjnych, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez oferenta.

Uwagi:
2. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami jak niżej: Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Cena 100%
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Sposób punktacji w ramach kryteriów: Kryterium Cena oferty (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Cena brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia - według następującego wzór najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów =-------------------------------------------- x 100
cena zaoferowana w badanej ofercie
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.