Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
505z dziś
4608z ostatnich 7 dni
16325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie serwisowych prac z zakresu konserwacji i napraw urządzeń technicznych stacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie serwisowych prac z zakresu konserwacji i napraw urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261821470 fax. 261821470
jw4198.soipyry@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261821470 fax.
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie serwisowych prac z zakresu konserwacji i napraw urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody w hydroforni bud. nr 10, studni oraz przepompowni ścieków w bud. nr 8 i przepompowniach wód drenażowych przy Ul. Leśnej i Kajakowej.
4. Udzielenie Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na użyte, w czasie prowadzonych napraw na Zlecenie, części zamienne oraz 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy.
5. Każdorazowe dokonywanie wpisów z realizacji prac konserwacyjnych oraz napraw do książek konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody,
przepompowni ścieków i przepompowni wód drenażowych i zestawu hydroforowego COR-2.
6. Całodobowa gotowość do usuwania awarii i usterek w ciągu 6 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń.
7. Koszt zakupu roztworu podchlorynu sodu potrzebnego do uzdatniania wody w hydroforni ponosi Wykonawca w zależności od potrzeb.
8. Każdorazowo po przeprowadzonych naprawach realizowanych w stacji uzdatniania, przeprowadzić kontrolę podstawowych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych (bakterie grupy coli, chlor wolny, barwa, twardość ogólna, odczyn pH, przewodność, mętność i inne) wody surowej i uzdatnionej oraz wykonać regulacje parametrów pracy urządzenia.
9. W przypadku stwierdzenia przekroczenia któregokolwiek z parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych w stopniu kwalifikującym wodę uzdatnioną na niezdatną do spożycia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 300 (itrów wody pitnej dzśennie w formie butelkowanej 1,5 i każda, w ciągu 6 godzin od momentu powzięcia informacji o decyzji Zamawiającego zakazującej spożycia wody, na każdy dzień utrzymywania się tego stanu do dnia odwołania na własny koszt,
IV. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacyjna polegająca na wykonywaniu serwisowych prac z zakresu konserwacji i napraw urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody w Hydroforni oraz przepompowni ścieków I przepompowniach wód drenażowych (4 obiekty), studniach głębinowych (nr 3 i nr 2 bis) i w zestawie hydroforowym COR -2 w 1.BLTY., która ma gwarantować niezawodną pracę i utrzymanie tych urządzeń w sprawności technicznej. Z naciskiem na kompleksową kontrolę I zabiegi., mające na celu zapewnienie wody zdatnej do spożycia (nieprzekraczającei parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych) i ciągłość w jej dostępie,
Harmonogram prac konserwacyjnych ww. urządzeń z podziałem na czasookresy i pozostałe kwestie dot. przedmiotu zamówienia zgodnie z Cpsern przedmiotu - Załącznik nr 1
(Opis przedmiotu zamówienia, z wyspecyfikowaniem najistotniejszych parametrów technicznych oraz ilości)

Składanie ofert:
Ofertę/ Formularz oferty /Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 prosimy odesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail jw4198.soipyry@ron.mil.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 23.01.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2025 r.

Wymagania:
III. DODATKOWE WYMAGANIA (np.: montaż, instalacja, szkolenie, gwarancja, serwis, miejsce dostawy itp.)
1. Minimum 2-letniego doświadczenia dla każdego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. Ilość pracowników ma być wystarczająca na tyle, aby zdołali zapewnić niezawodną pracę urządzeń objętych konserwacją (Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje pracownikami z minimum 2 - letnim doświadczeniem do realizacji umowy).
2. Doświadczenia nabytego przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 iat poprzez wykazanie należytego wykonania usług dla cc najmniej 2 podmiotów w zakresie urządzeń stacji uzdatniania wody oraz co najmniej 2 podmiotów dia urządzeń przepompowni ścieków świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy każda.
3. Wykonawca ma przedstawić wykaz należytego wykonania usług z zakresu przedmiotu zamówienia wykonanych przez firmę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez ten podmiot. Wartość finansowa każdej z zawartych umów w skali rocznej nie powinna być niższa niż 30 000 zł brutto.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Korespondencja dotyczącą zamówienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej drogą elektroniczną, adres e-mail Zamawiającego jw4198.soipyry@ron.mil.pl
VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (dołączyć jeżeli regulamin przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego).
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
3. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz, 1360 późn. zm.).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.