Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa baterii centralnej oraz opraw LED w wykonaniu EX

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa baterii centralnej oraz opraw LED w wykonaniu EX

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Remzap
Ignacego Mościckiego 12
24-110 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 473-13-32, 473-13-50 fax 473-11-69
kmarek@remzap.pl
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1475974,62cc21170f2f86dd9b6bfe56307892ad.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 473-13-32, 4
Termin składania ofert: 2023-01-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa baterii centralnej oraz opraw LED w wykonaniu EX - łącznie 264szt.
Treść zmian (aktualizacja):
Zmiana sposobu składania ofert z częściowego na całościowy.
Treść zapytania:
W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy do każdej pozycji.
Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy. Brak podpisanego oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na podstawie KRS lub pisemnego pełnomocnictwa będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
Osoba do kontaktu: Dariusz Kowalski tel.: +48 81/473-13-50
Puławy, 17.01.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z729/345290/aktualizacja1
1. Informacje ogólne
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa baterii centralnej oraz opraw LED w wykonaniu EX - łącznie 264szt.
ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem: https://grupaazoty.logintrade.net/
Zakres oferty technicznej: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania aktualizacja1 - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do produktów.
Zakres oferty handlowej: Proszę o podanie cen jednostkowych.
Zakres dostawy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania aktualizacja1 - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do każdej pozycji.
Wszystkie dodatkowo załączone oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
Wymagania: Zgodnie z SIWZ
DO OFERTY NALEŻY DOLICZYĆ CENĘ ZA ATESTY ITP. WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU DO ZAPYTANIA JAKO WYMAGANE
Baza dostawy: Remzap Sp. z o.o, Ul. Ignacego Mościckiego 12, DDP Puławy wg Incoterms 2020.
Termin dostawy: do 15 tygodni od otrzymania zamówienia
Forma dostawy: jednorazowa lub częściowa.
Produkty fabrycznie nowe i wolne od wad.
Cena: Prosimy o podanie ceny w EURO
Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności min. 30 dni po dostawie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy. Warunkiem realizacji przelewu jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia/obustronne podpisanie umowy. W przypadku płatności częściowych dopuszczamy fakturowanie nie częściej niż 1 faktura/miesiąc. Przelew, płatność w PLN po przeliczeniu wg kursu średniego Euro w NBP (tabela "A"), obowiązującego w dniu poprzedzającym wystawienie faktury.
Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta.
Referencje: Prosimy o przesłanie listy referencyjnej w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji na temat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością - zgodnie z SIWZ
Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.
Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
w sprawach formalnych:
Karolina Marek tel.: +4881/473-13-32
e-mail: kmarek@remzap.pl
w sprawach technicznych:
Dariusz Kowalski +4881/473-13-50
e-mail: dkowalski@remzap.pl
w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 19.01.2023r. do godz. 12:00 Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.
Ważność oferty: Co najmniej 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert lub ostatecznych negocjacji w przypadku aukcji elektronicznej lub negocjacji bezpośrednich. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca będzie związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznych przez okres 14 dni od daty jej zakończenia bez względu na fakt pojawiającego się komunikatu w aukcji, że ,,... oferta nie została dodana ..."
Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia i/lub umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do zawarcia umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta zamówienia i/lub umowy podpisanej przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w zamówieniu i/lub umowie.
Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem ,,Rozbieżności/Zmiany" oraz w załączniku nr 1 do zapytania jako "proponowane.
Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.
Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.
Tryb procedowania:
I etap - techniczny - weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.
II etap - handlowy - składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.
Kryteria oceny ofert: cena.
Warunki decydujące o przyjęciu ofert:
Oferta została zaakceptowana technicznie
Wartość oferty jest najkorzystniejsza po zakończeniu etapu handlowego
Z postępowania o udzielenie wyklucza się:
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zamawiającemu lub Podmiotowi wchodzącemu w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A. nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
Oferentów, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.
Oferentów, którzy odmówili zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania.
Oferentów, którzy działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządzili Spółce szkodę;
Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w postępowaniu Zakupowym.
Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania.
Oferentów, którzy nie wnieśli wadium (w przypadku konieczności wniesienia wadium), w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.
Oferentów, którzy:
-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.
Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:
nie spełnia wymagań określonych w SIWZ i zapytaniu ofertowym;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, według pisemnej opinii radcy prawego Spółki Remzap.
pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub nie spełnił innych warunków udziału w postępowaniu, a w szczególności nie przedłożył wymaganej liczby referencji potwierdzonych przez użytkownika;
pomimo wezwania do wyjaśnienia rozbieżności merytorycznych z istotnymi warunkami zapytania ofertowego Oferent nie złożył wyjaśnień/uzupełnień w wyznaczonym terminie;
zawiera ona rażąco niską lub rażąco wysoką cenę w stosunku do rzeczywistej wartości przedmiotu Zamówienia;
oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
oferta ostateczna zawiera zmiany niekorzystne dla Zamawiającego;
w ofercie przedstawiono nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
Komisja może podjąć decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy posiada zweryfikowaną informacjęo negatywnych doświadczeniach w zakresie współpracy z potencjalnym oferentem na rynku europejskim
Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 KC nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomienia przez Zamawiającego o zawarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.
Dodatkowe zastrzeżenia:
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom.
Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.
Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Korespondencja mailowa jest wiążąca.
Dane zawarte w załączniku nr 1 do zapytania mają znaczenie nadrzędne nad innymi zapisami przedstawionymi przez Dostawcę/Podwykonawcę w swojej ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają zapisy z załącznika nr 1 do zapytania.
Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer postępowania Z729/345290/aktualizacja1 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kary umowne
Odstąpienie od Umowy:
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 35% ceny netto wskazanej w ofercie Wykonawcy. Jednakże nie więcej niż różnica pomiędzy ofertą tego Wykonawcy a ofertą następną w kolejności.
Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżonej w pkt. 1 kary umownej.
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy spowoduje wykreślenie Oferenta/Dostawcy z listy Dostawców
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Oprawa LED 42W 6002/4148-0100-152-1110-11-8500 175 ST 7302727-239
2. Oprawa LED 42W 6002/4148-0130-152-1110-11-8500 z modułem adresowalnym 48 ST 7302727-238
3. Oprawa LED 22W 6002/4128-0130-152-1110-11-8500 z modułem adresowalnym 2 ST 7302727-240
4. Oprawa LED 22W 6402/4128-6120-152-1110-11-8500 z modułem adresowalnym 14 ST 7302727-241
5. Bateria Centralna oznaczenie projektowe 6950/WFZB 1 ST 7231804-007
6. Puszka natynkowa EX 8118/111-401 8 ST 7540409-028
7. Dławik kablowy tworzywowy EX M20x1,5 8 ST 7571642-005
8. Łącznik instalacyjny EX 8040/11-V30-033-B 3 ST 7514006-007
9. Puszka natynkowa EX 8118/121-638-C1917 5 ST 7540409-042

Dokument nr: Z729/345290/aktualizacja1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1475974,62cc21170f2f86dd9b6bfe56307892ad.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 01- 2023 12: 43
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
19- 01- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
11- 01- 2023 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1475974,62cc21170f2f86dd9b6bfe56307892ad.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Zapoznałem się i akceptuję treść zapytania
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Akceptuję załączony wzór umowy.
Potwierdzamy zakres techniczny oferty zgodny z wymaganiami
Koszt transportu: po stronie Dostawcy, wliczony w cenę materiałów
Dane zawarte w załączniku nr 1 do zapytania mają znaczenie nadrzędne nad innymi zapisami przedstawionymi przez Dostawcę/Podwykonawcę w swojej ofercie
Potwierdzam gwarancję producenta liczoną od daty dostawy
Ważność oferty: co najmniej 14 dni

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl
Kontakt merytoryczny:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.