Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
4298z ostatnich 7 dni
16015z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402
inwestycje@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 64 99 400 fa
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach zbilansowanej
energetyki rozproszonej podregionów górniczych dla zadań pn.:
1. Budowa kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Siewierz
2. Budowa ogniw fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Siewierz
3. Budowa gruntowych pomp ciepła w Gminie Siewierz
4. Budowa magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków
mieszkalnych w Gminie Siewierz
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie:
a. programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i budowy instalacji
słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Siewierz w związku z
planowaną realizacją zadania z dofinansowaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji. W ramach zadania należy wykonać analizę sytuacyjno-techniczną na
terenie Gminy Siewierz mającą na celu weryfikację możliwości technicznego wykonania
oraz efektywności późniejszego funkcjonowania instalacji słonecznych na budynkach
mieszkalnych w Gminie Siewierz (ewentualnie na budynkach gospodarczych lub na
gruncie). Zakres opracowania dotyczy planowanych 1000 instalacji słonecznych w
1b.
c.
d.
2.
a.
b.
podziale na zestawy 2, 3 lub 4 panele dopasowane do potrzeb mieszkańców, służące
podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej.
programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i budowy ogniw
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Siewierz w związku
z planowaną realizacją zadania z dofinansowaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji. W ramach zadania należy wykonać analizę sytuacyjno-techniczną na
terenie Gminy Siewierz mającą na celu weryfikację możliwości technicznego wykonania
oraz efektywności późniejszego funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych w Gminie Siewierz (ewentualnie na budynkach gospodarczych lub na
gruncie). Zakres opracowania dotyczy planowanych 400 instalacji ogniw
fotowoltaicznych o mocy od 2,5 do 9,99 kWp dopasowanych do potrzeb mieszkańców,
służących do wytwarzania energii elektrycznej.
programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i budowy gruntowych
pomp ciepła przy budynkach mieszkalnych w Gminie Siewierz w związku z planowaną
realizacją zadania z dofinansowaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
W ramach zadania należy wykonać analizę sytuacyjno-techniczną na terenie Gminy
Siewierz mającą na celu weryfikację możliwości technicznego wykonania oraz
efektywności późniejszego funkcjonowania gruntowych pomp ciepła przy budynkach
mieszkalnych w Gminie Siewierz. Zakres opracowania dotyczy planowanych 30 szt.
instalacji gruntowych pomp ciepła o mocy od 8 do 20 kW, dopasowanych do potrzeb
mieszkańców służących do ogrzewania budynku mieszkalnego. Moce instalacji mogą ulec
zmianie w zależności od zebranych deklaracji mieszkańców.
programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i budowy magazynów
energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Siewierz w związku z planowaną
realizacją zadania z dofinansowaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
W ramach zadania należy wykonać analizę sytuacyjno-techniczną na terenie Gminy
Siewierz mającą na celu weryfikację możliwości technicznego wykonania oraz
efektywności późniejszego funkcjonowania magazynów energii w budynkach
mieszkalnych (ewentualnie w budynkach gospodarczych) w Gminie Siewierz. Zakres
opracowania dotyczy zarówno już istniejących instalacji, jak również instalacji ogniw
fotowoltaicznych zaprojektowanych do realizacji. Zakres opracowania dotyczy
planowanych około 30 sztuk magazynów energii.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wraz z Zamawiającym wzorów
ankiet/deklaracji dla mieszkańców celem właściwego określenia zapotrzebowania na
instalacje słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła i magazyny energii
na podstawie których określona zostanie wstępna lista uczestników niezbędnych do pkt. 2
lit. b
Analiza sytuacyjno-techniczna powinna być wykonana ze szczególną starannością i
rzetelnością na podstawie wstępnych danych przekazanych przez Zamawiającego, wizji
w terenie, określenia usytuowania budynków, weryfikacji pod względem ilościowym
budynków/obiektów do montażu powyższych instalacji.
2c. Analiza porównawcza dla wszystkich instalacji (magazynów) w tym określenie rodzajów,
typu, mocy jaki będzie najbardziej odpowiedni pod kątem uwarunkowań
środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, eksploatacyjnych i lokalizacyjnych.
d. Analiza techniczno-finansowa wraz z określeniem szacunkowych kosztów prac
projektowych i wykonania robót w zakresie wykonania przedmiotowych instalacji.
e. Program funkcjonalno-użytkowy należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i z aktualnym stanem prawnym.
f. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i
przetworzone przez Wykonawcę. Dokumentacja ma określać m. in. określenie zestawów
ilości/mocy do zamontowania na terenie gminy, dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery
do analizy ochrony powietrza oraz sposoby ich pomiaru, ilość energii zaoszczędzonej w
ciągu roku dzięki zastosowaniu instalacji słonecznej, liczbę jednostek wytwarzania energii
cieplnej z Odnawialnych Źródeł Energii itd.
g. Wykonawca będzie zobowiązany do jednorazowej, nieodpłatnej aktualizacji każdej
dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w terminie maksymalnie 7 dni,
zgodnie z zapisami przekazanymi przez Zamawiającego np. regulamin naboru wniosków
w ramach dofinansowania. Każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego
zlecenia.
h. Wykonawca PFU będzie zobowiązany do opracowania w terminie niezwłocznym ( nie
dłuższym niż 3 dni) propozycji odpowiedzi na zapytania oferentów składających ofertę na
realizację inwestycji dotyczącej opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego,
w trakcie przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule
,,zaprojektuj i wybuduj" objętego przedmiotową dokumentacją.
i. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i
przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu na
płycie CD - w formie pdf i edytowalnej doc, dwg.
j. W rozwiązaniach technicznych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów
i technologii.
k. W opracowanym dokumencie niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów,
bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co
najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to
uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą
towarzyszyć wyrazy ,,lub równoważny" wraz z opisem kryteriów oceny równoważności.
3. Pozostałe warunki zlecenia:
a. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej
3b.
c.
d.
e.
f.
g.
realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych
w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji
Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca wspólnie z Zamawiającym uzgodni i omówi wszystkie parametry i
możliwości dla opracowywanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji opracowania oraz
wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie
przekraczającym 10 dni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin
wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.
Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie
opracowanych dokumentów. Pola eksploatacji określono we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 4.
Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi jednorazowo według warunków
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Faktura Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest
bezusterkowy protokół odbioru końcowego prac objętych przedmiotem zamówienia
podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi
do dnia zakończenia realizacji przez przyszłego Wykonawcę usług i budowy
zaplanowanych programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym przedmiot
niniejszego zamówienia, na 60 miesięcy, liczonych od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru niniejszego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień na
usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym
i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, że
wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia
publicznego. Powyższe usługi podobne mogą zostać zlecone w formie aneksu do umowy
podstawowej.

CPV: 71000000-8, 71314100-3, 71320000-7, 71321200-6, 71322200-3, 71323100-9

Dokument nr: RIFZP-I.7011.000001.2023

Składanie ofert:
Oferty można składać w terminie: do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 10:00
w następujących formach:
? pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470
Siewierz,
? drogą elektroniczną na email: inwestycje@siewierz.pl
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
42.
3.
4.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli
dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do
oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki
cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka
korespondencja
oraz
rozliczenia
dokonywane
będą
wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
a) Należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej
usługi obejmującej opracowanie:
- minimum jednego programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji słonecznej,
- minimum jednego programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji fotowoltaicznej,
- minimum jednego programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji gruntowych pomp
ciepła
Uwaga:
1) Należyte wykonanie może być przedstawione w ramach jednej dokumentacji w której będzie zawarta
każda ze wskazanych instalacja lub trzy dokumentacje odrębnie dla każdej instalacji.
b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
- minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dopuszcza się w ograniczonym zakresie) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (dopuszcza się w ograniczonym zakresie) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji projektantów pod warunkiem spełnienia
przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania określonych w lit. a i b warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
5zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane Projektanci
powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, umożliwiające projektowanie obiektów stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia.
3) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne
funkcje
techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednol. Dz.U.
2021 poz.1646 z późn. zm.)
2.
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia
przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia z powodu przesłanek z wskazanych w art. 109
ustawy Pzp.
4. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia
przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835). Z postępowania
wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014, o których to rozporządzeniach mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ww.
ustawy albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww.
ustawy.
5. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 4.
6. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4, Zamawiający odrzuca
ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza
go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do
etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
68. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 4, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o
której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
VI. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty [Załącznik 1],
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym
upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane [Załącznik 2] wraz z załączeniem.
3. Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia [Załącznik 3].
5. Oświadczenie o barku podstaw wykluczenia [ Załącznik 5].
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i winna być podana w PLN cyfrowo i
słownie.
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe.
Wykonawca poda w ofercie cenę ofertową brutto na formularzu oferty, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucone.
Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
IX.
Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
71. Formularz umowy, który zostanie podpisany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 4. Wykonawca akceptuje postanowienia
umowne składając oświadczenie na formularzu oferty - załącznik nr 1.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie danych osobowych.
X.
Termin ważności oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XI.
Kryterium wyboru ofert
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny - 100 %.
XII. Przewidywane zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności
w następującym zakresie:
1) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy) może nastąpić
w następujących przypadkach:
a) wystąpienie ,,siły wyższej" rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub
prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie,
pożary, epidemie, zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu,
blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrola stron umowy,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość bądź znaczne
utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać
przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły
wyższej.
b) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia związane z koniecznością dokonania
zmian w dokumentacji w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego,
Instytucję Zarządzającą bądź inne podmioty, a także w związku ze zmianami
w przepisach prawnych powodującymi konieczność pozyskania nieprzewidzianych
wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia - termin wykonania przedmiotu umowy może
zostać wydłużony o okres opóźnienia,
c) wystąpienie prac dodatkowych, niezbędnych do realizacji zakresu podstawowego -
termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na
wykonanie prac dodatkowych.
2) Inne zmiany w przedmiocie umowy, w tym mogące skutkować zmianą wynagrodzenia
i/lub terminu:
a) aktualizacji rozwiązań m.in. z uwagi na zmiany technologiczne, zmiany
w przepisach prawa, zmiany wytycznych Instytucji Zarządzającej,
b) konieczność wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań
dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na
etapie opracowywania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-
prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
8c) inne uzasadnione zmiany korzystne dla Zamawiającego, które mogą spowodować
podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie
o 30% względem wynagrodzenia umownego, w związku ze zmianą zakresu
zamówienia, która nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy.
d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na udzielenie zamówienia na usługi
podobne.
3) Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń
losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty
stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie
pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane
w niniejszym zapytaniu.
Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym
wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.
XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta
i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz:
e-mail: iod@siewierz.pl
3. dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy
Siewierz z dnia 01 kwietnia 2021 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr
120.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
4. odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie
odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty,
którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas
przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają
udzielenie zamówienia publicznego.
97. w
odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Pan/Pani posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 1 ,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 2 ,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych 3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 4 ,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
9. Pani/Panu nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
Uwagi:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
1. Joanna Cesarz-Bajan - Zastępca Kierownika ds. inwestycji Wydział Rozwoju
Inwestycji Funduszy i Zamówień Publicznych, tel. 32 64 99 472
2. Agnieszka Dobrowolska - Kierownik Wydziału Rozwoju Inwestycji Funduszy i
Zamówień Publicznych, tel. 32 64 99 466

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.