Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4494z ostatnich 7 dni
17519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą na gorąco lub emulsją i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą na gorąco lub emulsją i grysami na zimno

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Brańszczyk
Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
powiat: wyszkowski
tel.: (29) 679-40-40, 59-29-310, fax: (29) 72-22-811
zamowienia.publiczne@branszczyk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brańszczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (29) 679-40-40
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą na gorąco lub emulsją i grysami na zimno w roku 2023".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach powyższego zadania należy wykonać:
1) Regenerację nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco wybojów o średniej głębokości do 4-5 cm (z przycięciem krawędzi) w ilości szacunkowa do 350 m2;
o cięcie pilą krawędzi remontowanej nawierzchni;
o zebranie urobku:
o oczyszczenie podłoża (odkurzenie, zamiatanie);
o wbudowanie warstwy nawierzchni mineralno - asfaltowej.
2) Regenerację nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco wybojów o średniej głębokości do 4-5 cm (bez przycięcia krawędzi) w ilości szacunkowa do 50 m2;
o oczyszczenie podłoża (odkurzanie, zamiatanie);
o wbudowane warstwy nawierzchni mineralno - asfaltowej.
3) Regenerację nawierzchni emulsją i grysami kamiennymi na zimno wybojów i spękań o średniej głębokości do 4-5 cm w ilości szacunkowej do 1100 m ;
o oczyszczenie podłoża (odkurzenie, zamiatanie).
o uzupełnienie ubytków w jezdni.

Dokument nr: RIG.271.8.2023

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w następujący sposób:
o elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl lub
o w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brańszczyku, Ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, pokój nr 7 - Sekretariat, w formie pisemnej osobiście lub pocztą.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 20 stycznia 2023 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zgodny z założonym terminem wykonania tj.: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - wartość zamówienia nic przekracza kwoty 130 000 zł - (art. 2 ust. 1 pkt I ustawy Pzp).
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi SST. D - 05.03.17 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych.
3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena-100%
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY" (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).
Oferta musi zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z pochodnymi z wynagrodzenia obciążającymi Zamawiającego. Zamawiający nic dopuszcza składania ofert częściowych.
3. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ofertę należy złożyć w kopercie, na której należy umieścić opis o treści:
Oferta na:
,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą na gorąco łub emulsją i grysami na zimno w roku 2023".
4. O ważności oferty zdecyduje data i godzina wpływu.
5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Uwagi:
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Brańszczyk reprezentowany przez Wójta Gminy. Siedzibą Administratora jest Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45."
07-221 Brańszczyk
Dane kontaktowe:
- Adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
- Numer telefonu: 29 59 29 310
- Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: iod.ugb@branszczyk.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
- wystawiania i księgowania faktur, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:
- obsługi płatności i rozliczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia:
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
- przechowania i archiwizacji danych i dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
- udzjelenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia.
Przetwarzanie danych oparte jest na:
- podstawie umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
- obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, wynikającym w szczególności z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. ł lit. c Rozporządzenia, np.:
o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa,
0 ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości;
- konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:
- dane osobowe w zakresie przedstawiciela reprezentującego podmiot i/lub jego pracownika (np. imię i nazwisko, stanowisko);
- dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej);
- dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
- dane identyfikacyjne (np. numer NIP. numer KRS, numer REGON);
- dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego);
- dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);
- dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień);
- dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem):
- dane dostępne publicznie (np. dane z KRS, dane z CEDIG).
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b). lub przetwarzanie wynika z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c). to podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby tej umowy dopełnić. W sytuacji niepodania wskazanych danych możemy odmówić podjęcia czynności w celu współpracy.
6. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu. w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:
- dane retencyjne - 12 miesięcy;
- dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności
1 rozliczeń - 5 lat od końca okresu podatkowego;
- dane dotyczące wykonania umowy - do 10 lat;
- dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) - 10 lat od wydania wyroku.
7. Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą. Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z:
- Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:
- odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, wyłącznie w zakresie świadczonej usługi z zawartą umową.
- odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
o dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
o wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
o ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora.
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa).
Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy:
- adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
- adres korespondencyjny: Jana Pawła II 45. 07-221 Brańszczyk
10. Państwa dane nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem (profilowane).
11. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Kontakt:
VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest: Pan Cezary Pietrzak, e-mail: cezary.pletrzak@branszczyk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.