Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
256z dziś
4516z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa obróbki skrawaniem CNC i galwalizacja

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa obróbki skrawaniem CNC i galwalizacja

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Medisensonic Sp zoo
Duńska 11
54-427 Wrocław
powiat: Wrocław
+48508957029
anna.cisz@medisensonic.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142734
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: +48508957029
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa obróbki skrawaniem CNC i pokrycia galwanicznego powierzchni
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0577/20 - ,,Opracowanie prototypu systemu do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii u człowieka (Glucowave)"

Część 1
usługa obróbki skrawaniem CNC i galwalizacja

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Usługa obróbki skrawaniem CNC i pokrycia galwanicznego powierzchni

CPV: 45262670-8, 45442210-2

Dokument nr: 2023-2318-142734

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Gmina
Elbląg
Miejscowość
Elbląg

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
drodze pisemnego aneksu. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
1. Zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub
niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
2. Zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których
Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w dniu podpisania umowy, a także w przypadku
zmaterializowania się ryzyka w projekcie, które wpływa na przyjęty plan badań,
3. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
4. Zmian przewidzianych w pkt. 22 podrozdziału 6.5.2 Zasada konkurencyjności ,,Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020",
5. Innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, z
powodu okoliczności będących następstwem ,,siły wyższej".
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, co do którego nie ogłoszono upadłości oraz nie otwarto upadłości.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać specyfikację zamówienia, zawierać wymagane załączniki, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail, stronę www, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
4. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych dokumentów przez Oferentów wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-17
Data ostatniej zmiany
2023-01-17 12:55:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Do otrzymania jest łącznie 100 punktów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował kryteria przedstawione w zał nr 4 do zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Cisz
tel.: +48508957029
e-mail: anna.cisz@medisensonic.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.