Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
4298z ostatnich 7 dni
16015z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż regałów magazynowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż regałów magazynowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: EUROCASH S A
Wiśniowa
62-052 Komorniki
powiat: poznański
monika.malecka@eurocash.pl
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/11a3766e9721f6b
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Komorniki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Informacje ogólne - (18647.1) 1457_Regały Frisco Wrocław_etap 1

III. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa i montaż regałów magazynowych zgodnie z poniższą specyfikacją do oddziału Frisco S.A.: Ul. Ryszarda Chomicza 13a, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska.

Specyfikacja( podstawowe założenia)

Wysokość regałów 8200 mm, ramy mogą być wyższe ważne, aby belki były montowane co 2050 mm
załącznik nr 1_Wzór regału pokazuje projekt regału wraz z wysokościami poszczególnych poziomów składawania
Ramy o głębokości 1100 mm
Każdy regał ma 4 poziomy składowania (0+4)
Max obciążenie palety: 1050 kg czyli na poziom 2700 mm mamy max obciążenie 3150kg
Ilość miejsc paletowych: 1080 mp ( nie licząc podłogi)
Załącznik nr 2_Układ regałów pokazuje plan ustawienia regałów na magazynie
Ochrony słupa z mocowaniem od wewnątrz, blacha 5 mm -zdjęcie pogladowe stanow załącznik nr 3
Ochrony ramy: Wysokość 400 mm, ochrona drewniana ( heblowana), grubość 100 mm. Zdjęcie poglądowe stanowi załącznik nr 4
Załącznik nr 5 stawnowi plan magazynu w rozszerzeniu dwg.
Regały wraz ze wszystkimi elementami nalezy wycenić zgodnie z aktualnie obowiązującymi noramami w zakresie regałow magazynowych.

Dokument nr: (18647.1) 1457

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/11a3766e9721f6b
Terminy składania ofert
Czas rozpoczęcia
17.01.23 08:00
Czas zakończenia
20.01.23 16:00

Oferty należy składać pod adresem;
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/11a3766e9721f6b

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:

dostawa elementów: 20-24.02.2023 r
montaż od 01-08.03.2023 r

Gwarancja: 10 lat na produkt i montaż ( w ramach gwarancji są darmowe przeglądy)

Wymagania:
II. WARUNKI OFERTOWANIA

Zapytanie ofertowe nie jest podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do Grupy Eurocash wynikających z podjęcia decyzji i działań w procesie ofertowania przez Oferenta.
Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie są zwracane przez Grupę Eurocash.
Odpowiedź potencjalnego dostawcy na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Grupy Eurocash do akceptacji tej odpowiedzi w całości lub jej części.
Eurocash zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie.
Akceptacja odpowiedzi Oferenta na zapytanie ofertowe nie powoduje żadnego zobowiązania Grupy Eurocash w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki nie zostanie podpisana umowa handlowa między Grupą Eurocash a Dostawcą, z tym zastrzeżeniem, że jeśli przed podpisaniem umowy handlowej strony przystąpią do realizacji przedmiotu przetargu, odbywać się to będzie na zasadach i warunkach ustalonych w niniejszym przetargu, a umowa handlowa swoim zakresem obejmować będzie także realizację przedmiotu przetargu w tej części.
Wszystkie dokumenty i informacje dostarczone przez Grupę Eurocash w związku z zapytaniem ofertowym pozostają własnością Grupy Eurocash i powinny być traktowane, jako poufne oraz nie powinny być rozpowszechniane osobom trzecim za wyjątkiem, gdy konieczne jest to w celu poprawnej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W przypadku udostępniania dokumentów z zapytania ofertowego wymagana jest klauzula o zachowaniu poufności, która może być przygotowana po uzgodnieniu z Grupą Eurocash.
Zapytanie ofertowe przygotowane przez Grupę Eurocash ani żadna odpowiedź do niniejszego dokumentu nie mogą być publikowane. Wszystkie działania i zdarzenia podejmowane przed ogłoszeniem zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru najlepszego Dostawcy.
Wszystkie dokumenty związane z odpowiedzią na zapytanie ofertowe należy przygotować w języku polskim.
Zapewniamy, że wszyscy Uczestnicy zapytania mają taki sam czas na przygotowanie oferty.
Tylko oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty będą rozpatrywane w dalszej części postępowania.
Grupa Eurocash ma prawo zakończyć niniejsze postępowanie ofertowe w formie aukcji internetowej.
IV. NIEZBĘDNE KRYTERIA PRODUKTU/ USŁUGI

Głównymi kryteriami wyboru ofertenta są:
a) cena: 70%
b) termin realizacji: 30%
V. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY

Oferta powinna zawierać następujące informacje:
a) ofertę w PLN bądź w EURO zgodnie z powyższą specyfikacją wraz z transportem i montażem
b) termin płatności
c) termin dostawy oraz montażu
d) gwarancję wraz z przeglądami
e) informację czy dostawca akceptuje dokument OWW
f) normę wg której zaprojektowno regały ( norma powinna być aktualna)
g) specyfikację wszystkich wycenianych elementów
h) projekt regałow w formacie pdf jak i dwg
i) termin ważności złożonej oferty
j) wzór umowy w formie edytowalnej
VI. WYMAGANIA FORMALNE

Oferta musi być złożona w wersji elektronicznej .xls oraz w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (należy dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby wskazane w KRS).
Oferta musi spełniać wszystkie kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferta dodatkowo powinna zawierać następujące informacje:
nazwę firmy,
adres siedziby,
numer rejestracji w KRS/CDEIG,
numer REGON,
numer NIP,
telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowaną ofertę.
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana po pierwszej rundzie do uczestnictwa w kolejnych rundach przetargu jest zobligowany do podpisania Ogólnych Warunkow Współpracy (OWW) - stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu i załączenie tego podpisanego dokumentu wraz z ofertą w drugiej rundzie przetargu.

Warunki płatności:
płatność po zrealizowaniu zamówienia, podpisaniu obustronnym protokołu potwierdzającego dostawę przyjętą bez zastrzeżeń i wystawieniu faktury,
termin płatności - nie krótszy niż 45 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z załączonym obustronnie podpisanym protokołem przyjętej dostawy/ zrealizowanej usługi, bez zastrzeżeń,
podpisanie porozumienia w sprawie dostarczania faktur w drodze elektronicznej,
dostarczanie faktur tylko drogą elektroniczną,
Do oferty należy dołączyć dokumentacje:
referencje od 3 firm współpracujących w ciągu ostatnich 2 lat,
pisemne oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z ZUS i US,
aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON,
sprawozdanie finansowe za ostatni rok (jeśli dotyczy),
ankietę procesora podpisaną przez upoważnione osoby do reprezentowania ,
oświadczenie o m.in. obrotach, które będą pozwalały na ustalenie statusu (micro, małe, średnie, czy też duże przedsiębiorstwo) Dostawcy,
podpisane porozumienie w sprawie dostarczania faktur w drodze elektronicznej
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana może być zobowiązany do dostarczenia dokumentacji o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS.

Wszelkie dokumenty, które winny być dołączone do Oferty w postaci skanu, muszą być podpisane przez osobę widniejącą w dokumentacji KRS lub posiadającą upoważnienie przez Zarząd do reprezentowania Spółki (nie starsze niż miesiąc). Upoważnienie to należy wysłać razem z ofertą.
VII. OBOWIĄZKI DOSTAWCY PO WYKONANIU USŁUGI

Wykonywanie przeglądów zgodnie z terminami.

VIII. KLAUZULA POUFNOŚCI

nd

IX. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Termin ważności oferty musi wynosić minimum 6 miesięcy bądź inny wskazany przez dostawcę.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem platformy zakupowej zgodnie z wyznaczonym terminem.
Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie pytania do przedmiotu zapytania należy przesyłać korzystając z komunikatora dostępnego w formularzu odpowiedzi na zapytania ofertowe.

W ramach zapytania każdy dostawca może złożyć ofertę lub wiele ofert do momentu osiągnięcia terminu składania ofert. Wiążąca jest ostatnia (najbardziej aktualna) złożona oferta. Po przyjęciu oferty przez Organizatora zapytania nie będzie możliwe dalsze składanie ofert.

Uwagi:
I. WSTĘP

Grupa Eurocash jest na rynku polskim liderem w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, czyli szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce.

Struktura Grupy Eurocash obejmuje:

o jednostki organizacyjne specjalizujące się w obsłudze konkretnego segmentu rynku i w większości stanowiące własność holdingu- jednostki biznesowe,

o sieci franczyzowe zrzeszające sklepy, które stanowią własność prywatnych przedsiębiorców korzystających jednak ze wsparcia marketingowego i negocjacyjnego Grupy Eurocash,

o oraz spółki zależne ściśle powiązane z innymi podmiotami Grupy Eurocash (inne spółki).

Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak ABC, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy. Grupa Eurocash posiada również 400 sklepów własnych pod marką Delikatesy Centrum.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.grupaeurocash.pl

Stosownie do art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernych opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj., Dz.U. z 2019 roku poz. 118, 1649, 2020 z późn.zm.) Eurocash S.A. oświadcza, że nie należy do kategorii mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

W konsekwencji, Eurocash S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.