Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
561z dziś
4664z ostatnich 7 dni
16381z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wentylacji mechanicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ADRIATICA MATEUSZ KRUPA
Przemysłowa 6
19-400 Olecko
powiat: olecki
787 899 839
przetargi@adriatica.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142726
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olecko
Wadium: ---
Nr telefonu: 787 899 839
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-28-0006/21 - Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci podgrzewanego siedziska o anatomicznym kształcie

Część 1
Zakup wentylacji mechanicznej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: ,,Zakup środka trwałego w postaci wentylacji mechanicznej"
1. Minimalne parametry instalacji wentylacji mechanicznej
Część socjalna:
- Wentylacja pomieszczeń centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła w wykonaniu zewnętrznym.
- Przepływ powietrza: nawiew co najmniej 1200 m3/h, wywiew co najmniej 1200 m3/h.
- Klasa efektywności energetycznej centrali wentylacyjnej co najmniej A+
- Konstrukcja dachowa centrali wentylacyjnej, wraz z obróbkami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej.
- Kompletna automatyka sterująca wraz z panelem wewnętrznym.
- Centrala wyposażona w wymiennik przeciwprądowy, o sprawności odzysku w zimie nie mniej niż 89%.
- Kanały wentylacyjne izolowane wełną z płaszczem aluminiowym
- Wentylacja 2 toalet mechaniczna obsługiwana wentylatorem dachowym.
- Nagrzewnica elektryczna
- Liczba nawiewników i wymienników dostosowana do potrzeb wentylowanych pomieszczeń.
Hala produkcyjno-magazynowa i piwnica: wentylacja mechaniczna oparta na automatycznie sterowanych nawiewnikach i wywiewnikach
hala produkcyjno-magazynowa:
- co najmniej 8 sztuk wentylatorów dachowych, wyposażonych w stalowy wirnik i silnik jednofazowy, o łącznym przepływie nie mniejszy niż 20300 m3/h, mocowane na cokołach dachowych.
- co najmniej 8 sztuk nawiewników, wyposażonych w stalowy wirnik i silnik jednofazowy, o łącznym przepływie nie mniejszy niż 20300 m3/h
- Siłowniki przepustnicy dla wszystkich wentylatorów dachowych i nawiewników ściennych.
- Automatyka sterująca pracą wentylatorów i nawiewników.
piwnica:
- łączny przepływ nie mniejszy niż 305 m3/h
- Wentylacja nawiewno-wywiewna obsługiwana dwoma wentylatorami kanałowymi
- Automatyka sterująca pracą wentylacji.
- Klapy p.poż fi 160 z wyzwalaczem termicznym
- Kratki ścienne aluminiowe
- Izolacja kanałów w środku wełną z płaszczem aluminiowym
- Co najmniej 4 nawiewniki
- Co najmniej 4 wywiewniki
2. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
3. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej.
4. W ramach realizacji Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie, wolny od wad, nie powystawowy, gotowy do użycia, spełniający wymogi bezpieczeństwa, posiadający wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie
5. Co najmniej 1 roczny przegląd serwisowy w cenie.
6. Gwarancja: min 24 miesiące
7. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji rozumiany jako czas, w którym Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii Przedmiotu Umowy lub jego elementu, wynosił nie więcej niż 24 godz. od terminu zgłoszenia awarii lub wady, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy tj. od poniedziałku do piątku.
Okres gwarancji
min. 24 miesiące

CPV: 42520000-7, 45331200-8

Dokument nr: 2023-33662-142726, ZO/1/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olecki
Gmina
Olecko
Miejscowość
Olecko
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-03-31
- Wykonanie instalacji w nowo powstałym budynku hali produkcyjno - magazynowej znajdującej się w Olecku, Ul. Przemysłowa 6; budynek gotowy do montażu

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (podobnych) o których mowa w pkt 7
lit.g podrozdziału 6.5 Wytycznych
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy na warunkach wskazanych w
Zapytaniu i załącznikach.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy z montażem i uruchomieniem wentylacji mechanicznej o wartości min. 175 000,00 zł netto każda.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia (wzór Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania) oraz dowodów określających czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa wyżej są protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane bez zastrzeżeń bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu łącznie.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania);
b. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania),
c. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania);
d. dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w lit. c, zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa wyżej są protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane bez zastrzeżeń bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
e. Dokumentację techniczną (specyfikację techniczną lub folder lub inny dokument o równoważnej wartości), aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy oferowany środek trwały odpowiada wymaganiom postawionym w zapytaniu ofertowym w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności.
f. Pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy;
g. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy.
Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania).
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę (pkt a) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt b, c, g powyżej należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty wymienione w pkt d,e,f należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie określonej w przedmiotowym zdaniu). Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt g powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie określonej w przedmiotowym zdaniu).
UWAGA: do oferty nie należy załączać Załącznika nr 3 do Zapytania - Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia.
Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści tych załączników.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Szczegółowy opis warunku znajduje się w załączniku - formularzu Zapytania Ofertowego nr
ZO/1/2023

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-17
Data ostatniej zmiany
2023-01-17 12:24:48

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryt. 1-Cena brutto za całość zamówienia (K1)
Waga kryt. 1: 100%
Pkt K1 = (cena oferty brutto za całość zam. z najniższą ceną/cena brutto za całość zam. oferty badanej)x100pkt x 100%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 1 - Cena za całość zam. (K1)wynosi 100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Agnieszka Iwanicka-Skowerenda
tel.: 787 899 839
e-mail: przetargi@adriatica.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.