Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
561z dziś
4664z ostatnich 7 dni
16381z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenia usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenia usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobuczynie
ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
powiat: częstochowski
Telefon: 34 327 53 20
sekretariat@czpk.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wrzosowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 34 327 53 2
Termin składania ofert: 2023-01-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenia usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu wytworzonego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie
Opis przedmiotu umowy koncesji;
Kod we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
Lp.
1.
2.
3.
4.
3.2.
Nazwa produktu
Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii
elektrycznej
Usługi instalowania sprzętu sterowania
i przesyłu energii elektrycznej
Usługi zarzadzania energią
Usługi zarządzania wysypiskami
Przedmiot umowy koncesji
3.2.1. Przedmiot umowy koncesji opisany został w następujących dokumentach:
1) Opis przedmiotu koncesji (OPK) stanowiący Zał. Nr 1 do OPZUK
2) Umowa dotycząca wykonywania koncesji na usługi, stanowiąca Zał. Nr 4
do OPZUK
3) Umowa dzierżawy terenu stanowiąca Zał. Nr 4 do OPK.
3.2.2. Zamawiający działając w trybie art. 26 ust. 6 ustawy dnia 21 października 2016r.
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.,
wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu
umowy koncesji, tj. czynności w ramach obsługi jednostki wytwórczej energii
elektrycznej z biogazu zlokalizowanej na terenie Zamawiającego (wymaganie
to nie dotyczy usług serwisu naprawy i konserwacji tej jednostki).
3POSTĘPOWANIE NR 02/2023
Szczegółowe wymagania zostały określone w §9 pkt 9.7. - 9.14. Umowy koncesji
na usługi (Załącznik Nr 4 do OPZUK). Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia na negocjacjach oświadczenia dot. umów o pracę
- Załącznik Nr 7 do OPZUK (Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie
oryginału).

CPV: 31200000-8, 51112000-0, 71314200-4, 90531000-8

Dokument nr: 02/2023

Otwarcie ofert: Zamawiający informuje, że negocjacje zostaną przeprowadzone w dniu 19.01.2023r.
o godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy Ul. Konwaliowej 1 w Sobuczynie. Zamawiający
wymaga, aby na negocjacje stawiły się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
lub osoby upoważnione do prowadzenia negocjacji wraz z pisemnym pełnomocnictwem
i odpisem KRS potwierdzającym umocowanie osób udzielających upoważnienia.
Jednocześnie zastrzegamy, iż nie stawienie się Państwa w wyznaczonym terminie,
co do dnia i godz. będzie traktowane jako nie podjęcie negocjacji.
Zamawiający po przeprowadzonych negocjacjach, sporządzi protokół z negocjacji, który
zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin zakończenia postępowania
oraz termin obowiązywania umowy koncesji
o
zawarcie
umowy
koncesji
Planowany termin zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji: 22.01.2023r.
Umowa koncesji zostanie zawarta na czas określony tj. od 23.01.2023r. do 22.04.2024r.
(15 miesięcy).

Wymagania:
3.
3.1.
Tryb postępowania o zawarcie umowy koncesji;
Podstawa prawna - art. 17 ust. 3, art. 28, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a)
Ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Dz.U.2021.541 z późn. zm.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 października
2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.,
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszego opisu
postępowania o zawarcie umowy koncesji.
Sposób przeprowadzenia postępowania
Protokół będzie
stanowić załącznik do Umowy koncesji. Przedmiotem negocjacji będą:
a. Wysokość Opłaty należnej Zamawiającemu (Koncesjonodawcy);
b. Warunki wykonywania usług stanowiących przedmiot koncesji opisane w Opisie
Przedmiotu Koncesji (OPK) z tym zastrzeżeniem, że negocjacje nie mogą prowadzić
do istotnych zmiana przedmiotu koncesji;
c. Prawa i obowiązki Stron Umowy o udzielenie koncesji.
d. miesięczna stawka czynszu dzierżawnego terenu.
Po osiągnięciu porozumienia, w wyniku negocjacji, w celu zawarcia umowy koncesji
Zamawiający wyśle do Wykonawcy oficjalne zaproszenie z ustalonym wcześniej
dogodnym dla obydwu Stron terminem, albo na żądanie Wykonawcy
na negocjacjach, Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie
elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku
porozumienia Stron w w/w kwestiach, postępowanie zostanie unieważnione
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi Dz.U. 2021.541 z późn. zm.
Kryteria kwalifikacji i przesłanki wykluczenia Wykonawców
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia kryteria kwalifikacji
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 32 ust. 1
pkt 1 - 6 ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.
4POSTĘPOWANIE NR 02/2023
6.3.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający kryteria kwalifikacji
dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego kryterium:
Kryterium
zostanie
spełnione
jeżeli
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2 500 000,00 zł.
b) Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego kryterium:
Kryterium zostanie spełnione jeżeli Wykonawca dysponuje jednostką do wytwarzania
energii elektrycznej o mocy zainstalowanej min. 350 kW oraz pochodnią do spalania
biogazu składowiskowego.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zawarcie
umowy koncesji, jeżeli okaże się, że zachodzi wobec niego podstawa wykluczenia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów
kwalifikacji oraz brak podstaw wykluczenia;
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na negocjacjach następujących oświadczeń
lub dokumentów (aktualne na dzień ich złożenia):
7.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę kryteriów kwalifikacji należy
złożyć następujące dokumenty/oświadczenia:
a) Oświadczenie dot. spełnienia kryteriów kwalifikacji (Zał. Nr 2 do OPZUK)
7.1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty/oświadczenia:
a) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia Wykonawcy (Zał. Nr 3 do OPZUK)
Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. powyżej, składane przez Wykonawcę należy
złożyć w formie oryginału.
Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów:
7.3.
Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia
kryteriów kwalifikacji, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował tymi zasobami w ciągu całego okresu wykonywania umowy
koncesji, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy koncesji. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać
informacje dotyczące co najmniej (dokument należy złożyć w formie oryginału jako
załącznik do oświadczenia wskazanego w pkt 7.1.1.a) powyżej):
? zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
? sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
? okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
5POSTĘPOWANIE NR 02/2023
7.4.
7.5.
Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów, w celu
wykazania spełniania kryteriów kwalifikacji o którym mowa w pkt 6.3.b) OZPUK oraz
braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
Wykonawca zamieszcza informacje o tym podmiocie w oświadczeniach, o którym mowa
w pkt 7.1.1.a) i 7.1.2.a) powyżej - Załącznik Nr 2 i 3 do OPZUK.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Podwykonawstwo:
7.6.
7.7.
7.8.
Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić część przedmiotu umowy koncesji bezpośredniemu
podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec tego bezpośredniego
podwykonawcy podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca
zamieszcza informacje o tym bezpośrednim podwykonawcy w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 7.1.2.a) powyżej - Załącznik Nr 3 do OPZUK.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć bezpośrednim podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców (Oświadczenie - Załącznik Nr 6 do OPZUK) Oświadczenie należy
złożyć na negocjacjach, w formie oryginału (pisemnie).
Za działanie Podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
Dodatkowe informacje:
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają przepisy
Ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.
7.10. Złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w pkt 7 OPZUK, będą stanowiły
podstawę do oceny spełnienia kryteriów kwalifikacji oraz brak podstaw
do wykluczenia. Zamawiający sprawdzi z treści tych oświadczeń czy Wykonawca spełnia
wszystkie ww. wymagania.
7.9.
ZASTRZEŻENIE INFORMACJI:
Wykonawca na każdym etapie postępowania może zastrzec część dokumentów
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.
8.
8.1.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
8.1.1. W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji komunikacja między zamawiającym
i wykonawcą, w tym przekazywanie oświadczeń i zawiadomień, odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. - Prawo pocztowe, osobiście, przez posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.1.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 3.2.2. OPZUK, pkt 7 OPZUK i pkt 11 OPZUK
Wykonawca złoży osobiście na negocjacjach w formie pisemnej (oryginały).
6POSTĘPOWANIE NR 02/2023
8.1.3. Zawiadomienia i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna,
ul. Konwaliowa 1, 42 - 263 Wrzosowa.
8.1.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:
sekretariat@czpk.czest.pl
8.1.5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.1.6. W każdej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się ID postępowania tj. 02/2023.
9.
9.1.
9.2.
Istotne postanowienia umowy
Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze Umów, który stanowi
Zał. Nr 4 do OPZUK.
Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 46 ustawy o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm. i wymagają
dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Zmiany umowy dokonywane
są w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
10. Środki ochrony prawnej;
10.1. ODWOŁANIE - art. 54 i 55 Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.
10.1.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w zawarciu
umowy koncesji oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia
odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.
10.1.2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy
Działu IX Rozdziału 2 Ustawy Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy
Rozdziału 10 Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
nie stanowią inaczej.
7POSTĘPOWANIE NR 02/2023
10.2. SKARGA DO SĄDU - art. 56 Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.
10.2.1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa
w art. 519 ust. 1 Ustawy Prawa zamówień publicznych, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10.2.2. Do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy
Działu IX Rozdziału 3 Ustawy Prawa zamówień publicznych.
11.
Klauzula informacyjna dot. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Częstochowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne spółka z o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa,
NIP 5732244750, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przed Sądem
Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000051670, posiadająca kapitał
zakładowy w kwocie 30.641.000,00 zł ( trzydzieści milionów sześćset czterdzieści jeden
tysięcy złotych) zwany dalej jako administrator. W sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych
skontaktuj
się
na
adres
email-mail:
sekretariat@czpk.czest.pl
+ 48 34 3275320, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa
? Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@czpk.czest.pl lub za pomocą
tradycyjnej poczty na adres Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1; 42 - 263 Wrzosowa.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji 02/2023 Świadczenie
usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy
energii elektrycznej, biogazu wytarzanego na składowisku odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie, prowadzonym zgodnie z ustawą o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm..;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu zapisy określone w ustawie o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 13a ustawy o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz.U.2021.541 z późn. zm., przez okres 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi Dz.U.2021.541. z późn. zm., związanym z udziałem w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z w/w ustawy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO;
8POSTĘPOWANIE NR 02/2023
? posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie sytuacje będą wyraźnie oznaczone.
? przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
? Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postepowaniu, chyba,
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
? Dodatkowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać
pod adresem: https://czpk.czest.pl/rodo
Jednocześnie informujemy, że Wykonawca w trakcie negocjacji zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia dot. RODO - Załącznik Nr 5 do OPZUK. Oświadczenie należy
złożyć w formie oryginału.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
8.2.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się
z Wykonawcą w zakresie przedmiotu umowy koncesji jest Pani Katarzyna Długosz
tel. (34) 327 53 20.
8.2.2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się
z Wykonawcą w zakresie procedury postępowania jest Pan Maciej Kutrzyk
i Pan Konrad Sawicki tel. (34) 327 53 20.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.