Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa drogi...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
powiat: kolbuszowski
17 227 13 33 wew. 350
zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,114953,77f5089f9bdf2b84ea3c6d40178c32cf.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 227 13 33 wew. 35
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej Ul. J. Wiktora i budowa Ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Ul. J. Wiktora i budowa Ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej".
Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nr Edycja 3PGR/2021/807/PolskiLad.
Realizacja inwestycji na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Nr 23/2022 z dnia 26.01.2022.
Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. gruntów: 1772, 1778, 1779/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.
W ramach zamówienia Zamawiający wymaga następującego zespołu pełniącego nadzór inwestorski:
1). Inspektor Nadzoru branży drogowej (Inspektor wiodący, który będzie koordynował działania pozostałych Inspektorów) - uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia.
2). Inspektor Nadzoru branży elektrycznej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia.
3). Inspektor Nadzoru branży sanitarnej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia.
2.1.Zakres robót budowlanych na który będzie sprawowany nadzór inwestorski:
Nadzór inwestorski będzie sprawowany na zakres robót objęty pozwoleniem na budowę Nr 23/2022 z dnia 26.01.2022 oraz projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót (przedmiary mają charakter pomocniczy).
Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja, która jest udostępniona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, Ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa oraz na stronie internetowej https://bip.kolbuszowa.pl w zakładce Przetargi i Zamówienia Publiczne. Link do SWZ: https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,109239,aac722a583af2b2f6361f01c0f8ac6ff.html
Skrócony opis zakresu robót:
1). BRANŻA DROGOWA - ODCINEK 1 w km od 0+245 do 0+461: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R Ul. Wiktora w Kolbuszowej".
1). Przebudowa istniejącej nawierzchni z płyt drogowych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 216 m i szerokości 6,5 m wraz z konstrukcją podbudowy:
o warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S - grub. 6 cm,
o warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W - grub. 7 cm,
o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - grub. 25 cm,
o podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15 - grub. 15 cm,
o warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10 cm.
2). Budowa chodnika (strona prawa) o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
3). Przebudowa istniejącego rowu otwartego (strona lewa) z utwardzeniem dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi.
4). Przebudowa i budowa zjazdów publicznych wraz z budową przepustów.
5). Wykonanie umocnienia pobocza w przekroju półulicznym z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m i grub. 10 cm.
6). Budowa kanału technologicznego z rur HDPE Dn 110 o długości ok. 229 m wraz z montażem 7 szt. studni kablowych SKR-1.
7). Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.
2. BRANŻA DROGOWA - ODCINEK 2 w km od 0+461 do 0+828: ,,Budowa drogi gminnej Ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej - etap II wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi".
1). Budowa nowego odcinka drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 367 m i szerokości 7,0 m wraz z konstrukcją podbudowy:
o warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S - grub. 6 cm,
o warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W - grub. 7 cm,
o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - grub. 25 cm,
o podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15 - grub. 15 cm,
o warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10 cm.
2). Budowa chodnika (strona lewa) o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
3). Przebudowa istniejącego rowu otwartego nieumocnionego (strona lewa).
4). Wydłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 1000 mm, służącego odwodnieniu terenu kolejowego.
5). Przebudowa i budowa zjazdów publicznych wraz z budową przepustów.
6). Wykonanie umocnienia pobocza (strona prawa) z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m i grub. 10 cm.
7). Budowa kanału technologicznego z rur HDPE Dn 110 o długości ok. 370 m wraz z montażem 6 szt. studni kablowych SKR-1 (3 szt.) i SK-1 (3 szt.).
8). Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.
3. BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE. Przebudowa oświetlenia ulicznego związana z przebudową drogi gminnej nr 104039 R Ul. Wiktora w Kolbuszowej oraz budowa oświetlenia ulicznego związana z budową drogi gminnej Ul. ks. Ruczki w Kolbuszowej - etap II.
1). Demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż Ul. Wiktora o długości ok. 205 m wraz z demontażem 5 szt. słupów żelbetowych oraz opraw i wysięgników.
2). Projektowaną szafę oświetlenia drogowego ZP+SO zasilić z zabudowanego złącza ZK (typu ZK-3) - zgodnie z WT PGE Dystrybucja S.A. nr: L.dz. RE02/RM/PŚ/2022/9/81589KP22/w/11/154 z dnia 16.09.2022 r.
3). Montaż kompletnego złącza kablowo - pomiarowego ZP+SO.
4). Budowa linii podziemnej oświetlenia ulicznego o długości ok. 595 m kablem typu YAKXS 4x35 mm2.
5). Montaż 18 szt. słupów oświetleniowych oc. malowanych o wysokości 8,0 m, na prefabrykowanych fundamentach (5 szt. wzdłuż Ul. Wiktora i 13 szt. wzdłuż Ul. Ruczki).
6). Montażopraw oświetlenia zewnętrznego (18 szt.) - oprawa LED ze sterownikiem na wysięgniku w kolorze słupów.
7). Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyżowań z elementami drogi lub istniejącym uzbrojeniem rurami ochronnymi.
8). Uwaga: w zakresie branży elektrycznej przewidziano do wykonania również usunięcie kolizji słupa nr 6 (ul. Wiktora km ok. 0+412) z projektowanym chodnikiem - zgodnie z Warunkami Technicznymi PGE Dystrybucja S.A. nr: L.dz. RE02/RM/PŚ/2022/9/81589KP22/w/11/154 z dnia 16.09.2022 r.
- Demontaż przyłącza napowietrznego ze stacji Kolbuszowa 10 do słupa nr 6 i demontaż słupa nr 6,
- Budowa nowego przyłącza kablowego (o dł. ok. 20 m) ze stacji transformatorowej nr S11-456 - Kolbuszowa 10 (kablem typu YAKXS o przekroju min. 120 mm2) i wprowadzić do złącza kablowego (typu ZK-3, II klasa ochronności).
- Do zabudowanego złącza ZK wprowadzić istniejący przyłącz kablowy (dz. 81/4).
UWAGA: Całość należy zgłosić do odbioru PGE Dystrybucja S.A. i przekazać protokół odbioru przyłącza i sieci oświetleniowej Inwestorowi.
4. BRANŻA SANITARNA. PRZEBUDOWA SIECI PODZIEMNYCH KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ BUDOWA ODCINKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
1). Przebudowa sieci wodociągowej związana z przebudową drogi gminnej nr 104039 R Ul. Wiktora w Kolbuszowej. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej stalowej DN250 mm w sposób niekolidujący z projektowanymi elementami drogi. Montaż nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD 100 SDR 11 Dn 315 o długości L=113 m oraz odcinka z rur PE HD 100 SDR 17 Dn 160 mm o długości L=8,5 m. Przekroczenie pod drogą wykonać w rurze osłonowej PE HD SDR 17 Dn 400 mm o długości L=7,5 m.
2). Budowa odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300 mm z rur PVC (SN8) o długości ok. 80 m wraz z montażem 2 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm i 3 szt. wpustów ulicznych - w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R Ul. Wiktora w Kolbuszowej".
3). Budowa odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300 mm z rur PVC (SN8) o długości ok. 74 m wraz z montażem 3 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm i 10 szt. wpustów ulicznych - w ramach zadania: ,,Budowa drogi gminnej Ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej - etap II wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi".
2.2.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zwanego dalej ,,Inspektorem", obejmuje następujące czynności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, jak również zatwierdzenie materiałów przewidzianych do montażu,
3) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi i z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu wraz z zaproponowaniem programów naprawczych;
4) współpracę z autorami dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zadania,
5) sporządzanie przy udziale Inwestora protokołów konieczności określających ilość w/w robót dodatkowych i uzupełniających oraz szacowania ich zakresu i wartości,
6) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenia,
7) kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,
8) kontrolowanie terminowości realizacji inwestycji,
9) zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp.,
10) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, przy czym Inspektor nie może zaakceptować prac ulegających zakryciu bez akceptacji Zamawiającego,
11) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu,
12) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, pomiarach stopnia zagęszczeniach gruntu oraz archiwizacja wszystkich protokołów, prób i badań przeprowadzanych w trakcie realizacji prac montażowych,
13) udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowalnych, a także przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań,
14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
15) stwierdzenie zakończenia robót budowalnych, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej,
16) egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców prac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów,
17) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych,
18) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień,
19) udział w odbiorach częściowych i końcowych zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową,
20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania,
21) pomocy w dochodzeniu od Wykonawcy robót należnych kar, odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych,
22) koordynacja robót budowlanych w poszczególnych branżach,
23) inne czynności wynikające z umowy na realizację nadzorowanego zadania.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru CPV/Indeks 1 szt. %

Dokument nr: Z418/47727

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,114953,77f5089f9bdf2b84ea3c6d40178c32cf.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-01-24 10:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,114953,77f5089f9bdf2b84ea3c6d40178c32cf.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Gmina Kolbuszowa
tel: 17 227 13 33 wew. 350
e-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w KolbuszowejOsoba kontaktowa:
Gmina Kolbuszowa
tel: 17 227 13 33 wew. 350
e-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.