Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego
ul. Kolejowa 41
77-200 Miastko
powiat: bytowski
Telefon: 59 857 20 37
Województwo: pomorskie
Miasto: Miastko
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 59 857 20 3
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego
ZAPRASZA
w postępowaniu
o wartości zamówienia poniżej kwoty 130 tyś. złotych do złożenia oferty cenowej dotyczącej:
,,Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2023 r. gm. Miastko, pow. bytowski, wok pomorskie"
2,Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na terenie Gminy Miastko obejmuje:
Zestaw pojazdów:
a. samochodem ciężarowym wywrotką o ładowności min. 13 ton;
b. koparko-ładowarką o ładowności (pojemności) przedniej łyżki min. 1,0 m3; przeznaczona do naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowata dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych, obsługi PSZOK. Planowana ilość godzin - 500

Dokument nr: ID.271.2.2023.RCC

Otwarcie ofert: 10.Miejsce i termin otwarcia oferty: 10.1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godz.12:10 w siedzibie zamawiającego Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku., Ul. Kolejowa 41. 10.2.Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
9.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 9.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 23.01.2023r., do godz 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku, Ul. Kolejowa 41 (sekretariat). a. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz opis: ,,Oferta na wykonanie zadania on.: ,,Świadczenie usług transportowo -- sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2023 r, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" - nie otwierać do dnia 23.01.2023r. do godz. 12:10

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2023r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: nie dotyczy 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: formularz ofertowy 6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100% 7,Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Cenę należy określić jako ryczałtową. Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Przy kalkulacji wysokości stawki jednostkowej (jednej roboczogodziny) należy uwzględnić wszystkie koszty związane z: - przygotowaniem sprzętu do pracy; - dojazdem do miejsca wykonania powierzonych prac; - utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu; - utrzymaniem pracowników; - itp
8,Opis sposobu przygotowania oferty:
8.1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
8.2.Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8.3.Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
b. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie , ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką; 9.2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.
10.3.Po zakończeniu badania ofert Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu lub może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje możliwość zaskarżenia decyzji wyboru oferty lub unieważnienia postępowania. 10.4.Odpowiedź o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie przesłana drogą mailową do wykonawców.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.