Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
238z dziś
4343z ostatnich 7 dni
16060z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usprawnienie działania układu chłodzenia wraz z naprawą centrali wentylacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usprawnienie działania układu chłodzenia wraz z naprawą centrali wentylacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: +48 (71) 784 10 01
pawel.ostrowski@umed.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (71) 784 1
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usprawnienie działania układu chłodzenia wraz z naprawą centrali wentylacyjnej VTS na potrzeby Sali wykładowej im. E. Biernackiego mieszczącej się przy Ul. Pasteura 4 we Wrocławiu zgodnie z podanym zakresem prac".
Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy) 1. Zakres usprawnienia obejmuje: a) demontaż i utylizację uszkodzonych instalacji chłodniczych i elektrycznych oraz urządzeń dla przedmiotu zamówienia, b) dostawę i montaż nowego agregatu chłodniczego o mocy 33.5kW wraz z automatyką w miejsce uszkodzonej oraz uruchomienie, c) demontaż starej oraz montaż nowej chłodnicy typu VVS 75 DXH w sekcji istniejącej centrali wentylacyjnej VTS wraz z instalacją freonową oraz uruchomieniem, d) naprawę lub wymianę na nowe trzech sztuk drzwi komór sekcyjnych w istniejącej centrali wentylacyjnej VTS, e) dostawę i montaż nowego okablowania montowanych urządzeń i podłączenie ich do istniejącego zasilania elektrycznego, a w razie potrzeby rozbudowę instalacji elektrycznej w celach zapewnienia odpowiedniego zasilania urządzeń, f) wykonanie nowego sterowania dla układu chłodzenia, g) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla przedmiotu umowy wraz z naniesieniem odpowiednich zmian na istniejące schematy lub wykonanie nowych schematów wskazujących położenie urządzeń oraz miejsce ich zasilania, h) wykonanie czyszczenia kanałów wentylacyjnych na całej ich długości (nawiew i wywiew), i) przeglądy i konserwacje przez cały okres gwarancji zgodnie z DTR urządzeń. 2. Wykonawca w ramach umowy lub zlecenia zapewnia minimum dwa przeglądy i konserwacje w ciągu roku przez cały okres obowiązywania gwarancji, 3. Wykonawca zapewnia, że zamontowane urządzenia będą fabrycznie nowe, zapakowane i wolne od wad,
4. W przypadku montażu agregatu chłodniczego w miejsce uszkodzonego Wykonawca zapewnia demontaż i utylizacje starego urządzenia, przekazując do tego odpowiednie protokoły odpadów,
5. Zamawiający wymaga aby materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane posiadały wymagane testy i odpowiadały odpowiednim normom.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu karty materiałowe dla każdego użytego materiału w przedmiocie umowy.
9. Czynności wskazane w punkcie 1 należy zakończyć sporządzeniem odpowiednich protokołów uruchomieniowych urządzeń i instalacji. Dokumenty wymagane przy odbiorze prac:
a) Protokół z próby szczelności instalacji chłodniczej.
b) Protokół z napełnienia instalacji chłodniczej.
c) Protokół z uruchomienia agregatu chłodniczego wraz z instalacją i chłodnicą w centrali wentylacyjnej,
d) W razie konieczności protokół z odpowiednimi adnotacjami w celu dokonania wpisu urządzenia chłodniczego do Centralnego Rejestru Operatorów,
e) Protokół z przeszkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzenia,
f) Protokół z przekazania Użytkownikowi sterowników (pilotów) oraz instrukcji obsługi do urządzenia.
g) Protokoły pomiarów elektrycznych.
10. Po złożeniu protokołów wyszczególnionych w punkcie 9, Zamawiający wystawi protokół końcowy odbioru prac, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
14. Okres gwarancji na przedmiot umowy lub zlecenia:
a) Gwarancja producenta zgodnie z DTR urządzeń na zamontowane urządzenia jednak nie krócej niż 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru wykonania prac.

Składanie ofert:
3. Oferty należy składać w formie PDF na adres e mail: pawel.ostrowski@umed.wroc.pl w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 16 tygodni od daty podpisania umowy lub otrzymania zlecenia

Wymagania:
7. Wykonawca przed realizacją umowy wykaże, że będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą, którą skieruje do wykonania funkcji Kierownika Robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwane dalej ,,Prawem budowalnym" (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwanego dalej ,,rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie powyżej wskazanych specjalności,
8. W cenie zawarta muszą być zawarte wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy opisanym w zakresie usprawnienia (punkt 1), jak również koszty robocizny oraz materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,
11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
a) Posiadania aktualnego certyfikatu F-GAZ dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, napraw oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła -wydanego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065),
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji zamówienia publicznego dysponował:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualny, imienny certyfikat dla personelu F-GAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, napraw oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła - wydanego na
podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065);
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne Gl w zakresie eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych;
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne Gl w zakresie dozoru instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych;
d) co najmniej jedną osobą wykonującą montaż klimatyzatorów posiadającą uprawnienia grupy drugiej na stanowisku eksploatacji.
e) wszystkie osoby wykonujące prace montażowe na wysokościach muszą posiadać ważne badania lekarskie uprawniające do prac na wysokości powyżej 3 m,
13. Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej przez wykonawcę.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia bez uzasadnienia niniejszego zapytania ofertowego oraz bez wybrania którejkolwiek z ofert.
PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY ORAZ WYKLUCZENIA WYKONAWCY, UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert,
b) zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu,
d) informacje (i oświadczenia) Wykonawcy w złożonej ofercie będą nieprawdziwe,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), zwanej dalej ,,ustawą w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę",
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
3. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 2.1-2.3, następuje na okres trwania okoliczności określonych w tych punktach.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania uzasadnienia.
4. Kryteriami oceny ofert są: Cena...........................waga 100 %

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.