Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa łącza światłowodowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa łącza światłowodowego

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 10
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Telefon: 56 611 87 77
zp_bpi@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 56 611 87 7
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa łącza światłowodowego do Punktu Informacji Urzędu Miasta Torunia zlokalizowanego w budynku Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaża.
Szczegółowy zakres prac:
a) Demontaż skrzynki zapasu kabla oraz przełącznicy światłowodowej 12J z obecnie wykorzystywanej szafki wiszącej RACK 19";
b) Instalacja nad sufitem podwieszanym mufy optycznej umożliwiającej przedłużenie obecnego kabla;
c) DOSTAWA i instalacja kabla światłowodowego jednomodowego o parametrach kabla Z-XOTKtsdD 12J (ok 130 m + zapasy) nad sufitem podwieszanym do docelowej lokalizacji wskazanej na załączonej mapie poglądowej.
d) Instalacja wcześniej zdemontowanej skrzynki zapasu kabla
e) Instalacja wcześniej zdemontowanej przełącznicy w istniejącej szafie RACK 19" 15U
f) Zakończenie kabla światłowodowego z wykorzystaniem zdemontowanych wcześniej elementów.

Dokument nr: BPI/3400/10/2023, BPI.271.8.2023

Składanie ofert:
6. Miejsce składania ofert: Ofertę proszę dostarczyć do Biura Projektów Informatycznych UMT Ul. Wały gen. Sikorskiego 10 pok. 23, osobiście lub na adres e-mail (np. w formacie PDF): zp_bpi@um.torun.pl
8. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 24.01.2023r. do godz. 12:00 (decyduje godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego)

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji: Zamawiający oczekuje realizacji zadania w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
1. Proszę podać jako kryterium 1: ryczałtową cenę netto i brutto w złotych.
2. Wraz z ofertą Oferent złoży wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1.
3. Wraz z ofertą Oferent złoży aktualny pełny odpis z KRS bądź z CEiDG.
5. Kryterium wyboru ofert: Dla porównania ofert zostaną zastosowane kryteria: a) Kryterium 1: Cena-100%
Za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium a)
Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy zastosowaniu wzorów: a) Kryterium 1:
najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert cena oferty - ---------.........-...............------- x znaczenie kryterium tj. 100 %
cena oferty badanej
7. Warunki płatności: przelew, 21 dni od dnia dostarczenia faktury.
9. Wymagania i warunki Zamawiającego:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, chyba, że zostało wskazane inaczej.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, chyba, że zostało wskazane inaczej.
c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
d) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami obowiązującymi w UMT. Umowa do podpisania zostanie wysłana do Wykonawcy w formie elektronicznej i papierowej.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do zawarcia umowy.
g) Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie na ww. zadanie Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez negocjacji z Oferentami.
h) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
i) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
j) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
k) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
1) Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach postępowania pisemnie (drogą elektroniczną).
m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia, n) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
drogą elektroniczną na adres e-mail: zp bpi@um.torun.pl o) Ewentualne pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami Zamawiającego będą
publikowane na BIP Zamawiającego.
10. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
12. Zamawiający, w przypadku wpłynięcia jednej oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.