Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
667z dziś
4770z ostatnich 7 dni
16487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prototypu rękawicy VR

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prototypu rękawicy VR

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: HUGETECH Sp. z o.o
Moniuszki 11
35-015 Rzeszów
powiat: Rzeszów
603 798 285
m.marczak@hugetech.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142749
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 603 798 285
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POPW/2023 na zakup usług specjalistycznych w ramach projektu Platformy Startowe - ,,Start In Podkarpackie"
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.01-18-0001/18 - Platformy Startowe "Start In Podkarpackie"

Część 1
Wykonanie prototypu rękawicy VR

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna niezbędna do stworzenia MVP w zakresie:
Wykonanie prototypu rękawicy wirtualnej rzeczywistości oraz przeprowadzenie testów współpracy z goglami VR, na rzecz przedsiębiorstwa typu startup VR BOARD Sp. z o.o., inkubowanego przez Hugetech Sp. z o.o. w ramach projektu Platformy Startowe - ,,Start In Podkarpackie".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do Zapytania.
Wydatki będą podlegały rozliczeniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania:1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów na podstawie umowy Nr UDA-POPW.01.01.01-18-0001/18-00 z dnia 14.11.2018r. zawartej między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.01.01-18-0001/18 Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie".

CPV: 72244000-7

Dokument nr: 2023-1919-142749, 2/POPW/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zasady, które regulują warunki zmiany umowy są określone w wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
2.1.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające na:
2.1.2.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.1.2.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
2.1.2.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2.1.2.4 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
2.1.2.5 przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, pozostawaniu w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym, Liderem lub Partnerami projektu Platformy Startowe - Start In Podkarpackie, wykazanymi w aktualnym Regulaminie Projektu ,,Platformy Startowe Start In Podkarpackie" realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (znajdującym się pod adresem https://startinpodkarpackie.pl/aktualne-dokumenty-platformy-startowej-start-in-podkarpackie/)
2.1.2.6 przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pełnieniu funkcji członka organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego, Lidera lub Partnerów projektu ,,Platformy Startowe - Start In Podkarpackie", wykazanymi w aktualnym Regulaminie Projektu ,,Platformy Startowe Start In Podkarpackie" realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (znajdującym się pod adresem https://startinpodkarpackie.pl/aktualne-dokumenty-platformy-startowej-start-in-podkarpackie/)
2.1.2.7 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z startupem na rzecz którego jest realizowana usługa, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
Spełnienie niniejszych warunków będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta przygotowana na załączniku nr 2 Formularzu ofertowym musi zawierać:
1.1. Pełną nazwę Wykonawcy,
1.2. Adres lub siedzibę wykonawcy, numer NIP,
1.3. Numer telefonu,
1.4. Adres e-mail,
1.5. Cena musi zawierać wszystkie wymagania określone w Zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.6. Datę przygotowania i termin ważności oferty,
1.7. Podpis osoby składającej ofertę. Dopuszczalne jest złożenie podpisu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym.
3. Termin związania ofertą: 90 dni od terminu składania ofert.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Składana oferta musi zawierać:
5.1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wzorem w Załączniku nr 2,
5.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku 3,
5.3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. Dopuszczalne jest złożenie podpisu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-17
Data ostatniej zmiany
2023-01-17 13:35:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%
Cena: Waga punktowa = 100 punktów,
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 *100%
gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym)
Cof - cena netto podana w ocenianej ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Marczak
tel.: 603 798 285
e-mail: m.marczak@hugetech.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.