Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Siedlce
ul. Kazimierzowska 9
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
Tel.:+48256328431, Faks: +48 256325957
siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: 6350,00 zł
Nr telefonu: Tel.:+48256328431, F
Termin składania ofert: 2023-01-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej polegających na usunięciu drzewostanów pod budowę autostrady A2 odcinek IV od węzła ,,Groszki" (bez węzła) do węzła ,,Gręzów" (bez węzła) wraz z wyrobieniem sortymentów drewna oraz wycięciem podszytów.

Dokument nr: ZG.270.1.2023

Specyfikacja:
Specyfikacja warunków zamówienia oraz inne niezbędne dokumenty w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Siedlce do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-siedlce/zamowienia-publiczne5

Składanie ofert:
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w zamkniętej kopercie, podając w tytule ,,Oferta na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej polegających na usunięciu drzewostanów pod budowę autostrady A2" Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 18.01.2023r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia - do 28.02.2023r.

Wymagania:
Szczegóły dotyczące wymagań jakie powinna spełniać oferta znajdują się w SWZ w pkt 13.
6. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Do oferty muszą być załączone dokumenty wskazane w pkt. 13.4 SWZ.
7. Kryteria oceny ofert - Cena -100%
Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w SWZ w pkt. 16.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy ubiegający się o zamówienie w zakresie wadium:
a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6350,00 zł przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BNP Paribas Bank Polska S. A. nr rachunku: 75 2030 0045 1110 0000 0046 2900.
Wnosząc wadium w tytule przelewu należy umieścić następującą informację : ,,Wycinka drzew pod autostradę A2".
b) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości i formie określonej w pkt. 8 zostanie wykluczony z postępowania,
c) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
d) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
e) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
f) Wniesione wadium Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
g) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy ubiegający się o zamówienie w zakresie dokumentów i oświadczeń:
Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą opisane są szczegółowo w pkt. 13.4 SWZ oraz w pkt 9 SWZ.
10. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: stanowi załącznik nr 9 do SWZ
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Warunki gwarancji: nie dotyczy
13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w kopercie, opisanej w następujący sposób:
Nadleśnictwo Siedlce ul. Kazimierzowska 9 08-110 Siedlce Nazwa i adres wykonawcy ,,Oferta na Wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej polegających na usunięciu drzewostanów pod budowę autostrady A2" Nie otwierać przed godz. 12:00 dnia 18.01.2023r.

Kontakt:
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Nadleśnictwo Siedlce, w sprawach formalnych - pokój nr 25, p. Michał Dziedzic, adres e-maikmichal.dziedzic@warszawa.lasy.gov.pl, w sprawach merytorycznych pokój nr 18, p. Łukasz Biały, adres e-mail: lukasz.bialy@warszawa.lasy.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.