Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Serwis urządzeń dźwigowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Serwis urządzeń dźwigowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
powiat: Siedlce
tel.: (25) 640-78-03; (25) 640-78-45; tel. cen. (25) 640-78-96, tel.: (25) 640-78-77
adam.florczykiewicz@siedlce.so.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (25) 640-78-03
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto
Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Siedlcach zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na: ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
ROZDZIAŁ III.
Określenie przedmiotu i wielkości zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy Ul. Sądowej 2 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy Ul. ks. Bosco 3.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługę w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2022
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 3
poz. 1510 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przez te osoby przedmiotu zamówienia. Wymóg nie dotyczy osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nie realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 3. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było siłami własnymi Wykonawcy. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.

Dokument nr: ZP-261-1/23

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 1030 w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy Ul. Sądowej 2.

Składanie ofert:
Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć (przesłać) Zamawiającemu do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 10 00 w sposób określony
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 8
w Rozdziale VII ust. 2 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób ciągły od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wymagania:
ROZDZIAŁ V.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Dokumenty składanie wraz z ofertą:
? Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - oferta powinna być podpisana (imieniem i nazwiskiem) przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem w właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa, z którego treści wynikać będzie, iż osoba w nim wymieniona jest upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu, w tym do podpisania oferty.
2. Dokumenty składanie na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w terminie określonym przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) pisemny wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, 2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego zezwalających na konserwację dźwigów, 3) kopię aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego kategorii I przynajmniej dla dwóch osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń transportu bliskiego (urządzeń dźwigowych), 4) kopię aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego przynajmniej dla jednej osoby
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 4
skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji oraz dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 5) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie osoby realizujące zamówienie w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych będą lub są zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przez te osoby przedmiotu zamówienia. 6) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę aktualnej autoryzacji producenta firmy Husar Lift, (z uwagi na obowiązującą gwarancję na dźwigi zainstalowane w obiekcie Sądu Okręgowego w Siedlcach, Wykonawca zobowiązany jest posiadać w/w dokument).
3. Forma w jakiej należy złożyć dokumenty inne niż oferta:
1) Kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4, 6 należy złożyć/przesłać w formie kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dokumenty mogą zostać przesłane także w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów, które zostały uprzednio sporządzone w wersji papierowej, zeskanowane i podpisane podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1,2,5 należy złożyć/przesłać w oryginale w formie pisemnej. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dokumenty mogą zostać przesłane także w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów, które zostały uprzednio sporządzone w wersji papierowej, zeskanowane i podpisane podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.
3) Dokument pełnomocnictwa należy złożyć/przesłać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez:
? notariusza lub
? mocodawcę (ma zastosowanie w przypadku gdy dokument pełnomocnictwa został uprzednio sporządzony w wersji papierowej, zeskanowany i podpisany podpisem elektronicznym przez mocodawcę - Wykonawcę).
4. Sposób w jaki należy złożyć dokumenty inne niż oferta:
Wymagane w postępowaniu dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób określony w Rozdziale VII ust. 2 Zaproszenia do złożenia oferty.
5. Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone dokumenty, określone w ust. 2. W przypadku nie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
ROZDZIAŁ VI.
Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania
1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835), zwaną dalej ,,Ustawą" - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 5
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 i rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655), jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
2. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
3. Ustawa, o której mowa w ust. 1 służy stosowaniu:
1) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
2) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
3) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
ROZDZIAŁ VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego elektronicznie (e-mailem) na adres: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl.
2. Ofertę Wykonawca przekazuje zgodnie z wyborem Zamawiającego:
1) pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce lub
2) pisemnie kurierem/ osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, 08-100 Siedlce na Biurze Podawczym lub na Biurze Obsługi Interesanta (parter) czynnym w dni urzędowania Sądu lub,
Uwaga: Koperta powinna zawierać nawę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: ,,Oferta na serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 6
3) w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (dokument podpisany podpisem zaufanym lub osobistym), na adres e-mail: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl
3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty. Treść zapytań do Zaproszenia do złożenia oferty wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniana źródła zapytania, udostępni na stronie internetowej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia do złożenia oferty. O zmianach treści Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców na stronie internetowej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.
ROZDZIAŁ VIII.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim, pismem czytelnym, trwałą i czytelną techniką.
2. W przypadku zmiany lub wycofania oferty złożonej w postępowaniu należy, przed terminem składania ofert, złożyć Zamawiającemu oświadczenie odpowiednio o zmianie lub o wycofaniu oferty.
3. W przypadku składania ofert drogą pocztową oświadczenie o zmianie oferty należy załączyć do oferty zmienionej. Podczas otwarcia ofert zostanie uwzględniona tylko oferta zmieniona. Brak oświadczenia o zmianie oferty będzie traktowane jako złożenie przez Wykonawcę dwóch ofert co skutkować będzie ich odrzuceniem z postępowania.
4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza Ofertowego (załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty). Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby upoważnionej powinny być złożone w sposób czytelny.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać łączną cenę brutto za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia. Łączna cena oferty oraz poszczególne ceny jednostkowe muszą być wartościami dodatnimi, podanymi w złotych polskich cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę ceny jednostkowej lub łącznej w wysokości 0,00 zł, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku rozbieżności w cenie podanej cyfrowo, a słownie za prawidłową zostanie przyjęta cena podana słownie.
6. Wykonawca może wprowadzić poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej ofercie pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert.
1) w przypadku składania ofert drogą elektroniczną poprawka, modyfikacja lub uzupełnienie nastąpi poprzez przesłanie Zamawiającemu, przed upływem terminu składania ofert, nowego Formularza Ofertowego uwzględniającego zmiany z zaznaczeniem, że wcześniejszy błędny Formularz Ofertowy zostaje wycofany. W przypadku braku oświadczenia o wycofaniu błędnego Formularza Ofertowego Zamawiający uzna, iż Wykonawca złożył dwie oferty i tym samym obie zostaną odrzucone.
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 7
2) w przypadku składania ofert drogą pocztową (kurier, osobiście) wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku braku parafek (podpisów) dokonane przez Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki, o których mowa w treści Zaproszenia do złożenia oferty tj.
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
ROZDZIAŁ IX.
Kryteria wyboru oferty
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu oraz potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu poprzez przedstawienie określonych w Rozdziale V ust. 2 dokumentów.
2. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów.
3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od dnia jej złożenia.
Decyduje data i godzina dostarczenia oferty Zamawiającemu.
3. Wszelkie konsekwencje wnikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Z czynności otwarcia ofert, Zamawiający sporządzi informację, którą następnie umieści na stronie internetowej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne w miejscu wyodrębnionym dla niniejszego postępowania.
ROZDZIAŁ XI.
Unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6) postępowanie nie doprowadziło do wyboru oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w szczególności w przypadku gdy:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w tym z niniejszym Zaproszeniem do złożenia oferty,
3) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI Zaproszenia do złożenia oferty,
4) Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale V ust. 2 Zaproszenia do złożenia oferty,
5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
8) Wykonawca, będący osobą fizyczną, dokona zastrzeżenia danych osobowych (np. poprzez niewskazanie wymaganych informacji), w sposób uniemożliwiający ocenę i/lub wybór oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 9
ROZDZIAŁ XII.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne oraz przekaże informacje (e-mailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Informacja o odrzuceniu ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostanie przesłana tylko Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem (załącznik nr 3). O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnika musi on posiadać dokument pełnomocnictwa złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę (w przypadku gdy dokument pełnomocnictwa został uprzednio sporządzony w wersji papierowej, zeskanowany i podpisany podpisem elektronicznym przez mocodawcę - Wykonawcę). Pełnomocnictwo nie będzie wymagane w przypadku gdy osobą podpisującą umowę, będzie osoba umocowana w powyższym zakresie na etapie składania oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy elektronicznie podpisem kwalifikowanym.

Uwagi:
ROZDZIAŁ II.
Klauzula informacyjna
dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie składanej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Panem Michałem Kucharskim realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl.
Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 2
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego oraz będą udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Siedlcach.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Wskazane w Punkcie 5 prawa podlegają następującym ograniczeniom:
a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych (Art. 16 RODO) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
b) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie.
9. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@siedlce.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
o w kwestiach związanych z przedmiotem zamówienia: Pan Adam Florczykiewicz - Starszy Inspektor SO w Siedlcach, tel.: (25) 640-78-77, e-mail: adam.florczykiewicz@siedlce.so.gov.pl
o w kwestiach związanych z procedurą: Pani Anna Wnukowska - Specjalista ds. zamówień publicznych SO w Siedlcach, tel.: (25) 640 - 78- 03, e-mail: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.